2020-02-18

Obwieszczenie

Warszawa, dnia 18 lutego 2020 r.

DOK.DOK3.9700.63.2019.EP

PW:115012

W KORESPONDENCJI PROSZĘ
O PODANIE NUMERU SPRAWY

         I NUMERU PISMA (PW)

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa” Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, iż w związku ze zmianą wniosku, dokonaną pismem z dnia 15 stycznia 2020 r., znak: RZ.RPI.541.12.5.2019.AWo, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Agnieszkę Duszkiewicz, w dotychczas prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1.  wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych (zbiornika nr 1 o poj. 3 965 m3 i zbiornika nr 2 o poj. 16 870 m3) i obiektów im towarzyszących wraz z przebudową sieci gazowej w km 0+017 rurociągu łączącego zbiornik nr 2 z ciekiem Szewnia-Miłka;

2.  usługi wodne, tj. retencjonowanie wód powierzchniowych cieku Szewnia-Miłka w ww. zbiornikach przeciwpowodziowych oraz korzystanie z tych wód;

3.  regulację wód oraz kształtowanie nowego koryta cieku Szewnia-Miłka w km od 16+115 do 16+761 wraz z przebudową istniejących sieci pod ciekiem Szewnia-Miłka,

w związku z realizacją inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia przez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w km 16+115 do 16+761”, uległ zmianie przedmiot postępowania wskazany w zawiadomieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
28 października 2019 r. znak: DOK.DOK3.9700.63.2019.EP.

 

W związku z powyższym, dotychczasowe postępowanie będzie prowadzone w sprawie o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

1.  wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych (zbiornika nr 1 o poj. 3 965 m3 i zbiornika nr 2 o poj. 16 870 m3) i obiektów im towarzyszących wraz z przebudową sieci gazowej w km 0+017 rurociągu łączącego zbiornik nr 2 z ciekiem Szewnia-Miłka;

2.  usługę wodną, tj. retencjonowanie wód powierzchniowych cieku Szewnia-Miłka w ww. zbiornikach przeciwpowodziowych;

3.  regulację wód oraz kształtowanie nowego koryta cieku Szewnia-Miłka w km od 16+115 do 16+761 wraz z przebudową istniejących sieci pod ciekiem Szewnia-Miłka,

w związku z realizacją inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia przez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w km 16+115 do 16+761”.

 

Ponadto, na podstawie art. 36 § 2 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie określonym w obwieszczeniu z dnia 17 grudnia 2019 r., znak: DOK.DOK3.9700.63.2019.EP, ze względu na konieczność ponownego uzupełnienia materiału dowodowego oraz szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

 

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 15 kwietnia  2020 r.

Pouczenie

Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość organu do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jeżeli:

1.    nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych

ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);

2.    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 37 §  2 Kpa ponaglenie należy uzasadnić.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 18 lutego 2020 r.

 

Załączniki

  obwieszczenie.pdf 49,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się