2020-01-31

Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy

Warszawa, dnia  31   stycznia 2020 r.

DOK.DOK3.974.17.2019.US

PW- 113265

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa”, w związku z prowadzonym postępowaniem, na wniosek Andaluzja Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika - radcę prawnego Tomasza Parusa, w sprawie ustalenia charakteru wód położonych na działkach nr ew. 152/4 i 334/1 obręb Kłęby, gmina Golczewo oraz charakteru wód cieku od źródła na działce nr ew. 152/4 obręb Kłęby, gmina Golczewo do ujścia do Jeziora Okunie, położonego na dz. nr ew. 560/8, obręb Golczewo, gmina Golczewo, województwo zachodniopomorskie, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, że nie było możliwe jego zakończenie w terminie określonym w zawiadomieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 listopada 2019 r. znak: DOK.DOK3.974.17.2019.US, ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej.

 

Przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 31.01.2020 r.

 

Pouczenie

 

Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość organu do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35  Kpa lub przepisach szczególnych
    ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa  (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 37 §  2 Kpa ponaglenie należy uzasadnić.

 

 

 

  

Załączniki

  Obwieszczenie.pdf 180,59 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się