2019-05-28

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Warszawa, dnia 27 maja 2019 r.

     

DOK.DOK3.9700.42.2019.KP

PW: 84125

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa”,Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Jana Bartczaka – Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole, postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Regulacja Kanału Lubiny, gmina Koło”, udzielonego Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu decyzją Starosty Kolskiego z dnia 09.05.2016 r., znak: OŚ.6341.12.2016.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. D26, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – na ww. adres.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa zawiadamiam, że ze względu na konieczność wcześniejszego uzyskania decyzji potwierdzającej przejęcie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego w wyniku równolegle prowadzonego postępowania administracyjnego oraz potrzebę zachowania zasad i procedur wynikających z Kpa, w tym zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu, ww. wniosek, nie może zostać rozpoznany w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku do dnia 30 lipca 2018 r.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Załączniki

  obwieszczenie o wszczęciu.pdf 70,21 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się