2019-05-17

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

  DOK.DOK3.9700.3.2019.MM

  PW:84421

 

INFORMACJA

O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

 

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Katarzynę Budzianowską - projektanta firmy DHV Hydroprojekt, postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-      wykonanie przepławki na przelewie burzowym (jaz nr 0) – na dz. o nr 1327/5, obręb 0001 Otmuchów,

-      wykonanie przepławki nr 1 przy jazie nr I – na dz. o nr 698/2, obręb 0008 Ścibórz,

-      wykonanie przepławki nr 1a przy jazie nr I – na dz. o nr 698/2, obręb 0008 Ścibórz,

-      wykonanie przepławki nr 2 przy jazie nr II – na dz. o nr 37, obręb Ścibórz,

-      wykonanie przepławki nr 3 przy jazie nr III – na dz. o nr 37, obręb Ścibórz.

-      przebudowę kanału pomiędzy jazem nr 0 a jazem nr I – na dz. 1327/5 obręb 0001 Otmuchów, 698/4, 822, 698/2 obręb 0008 Ścibórz,

-      wykonanie progów w kanale pomiędzy jazem nr I a jazem nr II – na dz. 698/2, 37 obręb 0008 Ścibórz,

dla przedsięwzięcia pn. „wykonanie udrożnienia zbiornika Otmuchów dla ryb poprzez wykorzystanie istniejącego kanału ulgi, jako korytarza migracyjnego z udrożnieniem istniejących jazów przy pomocy przepławek technicznych”, w ramach realizacji Projektu unijnego 2.1-25 „Przywrócenie ciągłości morfologicznej rzeki Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej, Dzikiej Orlicy”, gm. Otmuchów, gm. Paczków, pow. nyski, woj. opolskie.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa” strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 528
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie 7 dni od dnia nastąpienia skutku prawnego doręczenia niniejszej informacji tj. po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia w tej sprawie.

 

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – na ww. adres.

 

Załączniki

  DOK.DOK3.9700.3.2019.MM.pdf 202 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się