2018-12-07

Informacja o wszczęciu postępowania

Warszawa, 7  grudnia 2018 r.

DOK.DOK3.9703.2.16.2018.AO.KPS

PW- 67731

 INFORMACJA

O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu, na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Mateusza Surowskiego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 16 maja 2001 r., znak: OKŚ-OŚ-6220/33/2001 na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na szczególne korzystanie z wód w zakresie ich piętrzenia dla potrzeb żeglugi śródlądowej następującymi budowlami hydrotechnicznymi:

  1. jaz sektorowy Różanka zlokalizowany w km 5+150 rzeki Starej Odry w zakresie rzędnych:
    od minimalnego poziomu piętrzenia 11,97 m NN (111,86 m KR) do maksymalnego poziomu piętrzenia i równocześnie najwyższej wody żeglownej – 112,61 m NN (112,50 m Kr) ustalając dotychczasowa rzędną 112,30 NN (112,19 m Kr) jako normalny poziom piętrzenia NPP na stopniu wodnym.
  2. śluza pociągowa zlokalizowana w km 9+000 Kanału Nawigacyjnego w zakresie rzędnych minimalnego poziomu piętrzenia – 111,97 m NN (111,86 m Kr) do stanu najwyższej wody żeglownej 112,61 m NN (112,50 m Kr)

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 528 w godzinach 800-1500.

Wnioski i uwagi w przedmiocie złożonego podania strony postępowania mogą także składać na piśmie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - na ww. adres.

Załączniki

  Informacja o wszczeciu.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się