2018-10-09

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

DOK.DOK3.9700.96.2018.US

PW-61348

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), dalej „Kpa” Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, że wpostępowaniu prowadzonym na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Pawła Skonieczka, Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu, w sprawie przedłużenia terminu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla potrzeb inwestycji „Podpiętrzanie jeziora Falmierowskiego”, którego udzielono decyzją Starosty Pilskiego z dnia 29 maja 2015 r., znak: ŚR.6341.17.2015.VIII, został uzupełniony i zebrany materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia w/w wniosku.

Zgodnie z art. 10 § 1 przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 36 § 1 Kpa uprzejmie informuję, że nie było możliwe zakończenie przedmiotowego postępowania w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia dodatkowej analizy prawnej oraz ze względu na konieczność dodatkowego przeanalizowania zebranego materiału dowodowego.

Jednocześnie informuję, że przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Załączniki

  obwieszczenie.pdf 49,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się