2018-10-08

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym

 

Warszawa, dnia 8 października 2018 r.

DOK.DOK3.9700.82.2018.KP

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, że zgromadził całość materiału dowodowego w prowadzonym na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Wajdę – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowaniu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

¾      wykonanie urządzeń wodnych – budowę odcinków wałów przeciwpowodziowych oraz budowę kanałów ulgi,

¾      likwidację i przebudowę urządzeń wodnych – istniejących odcinków rowów kolidujących z projektowanymi do wykonania wałami przeciwpowodziowymi i kanałami ulgi,

¾      prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe rurociągów i przepustów;

w ramach zadania pn. „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna, gmina Zaleszany; Jamnica, gmina Grębów, woj. podkarpackie”.

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), dalej „Kpa”, strony postępowania, przed wydaniem rozstrzygnięcia, mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. 529, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80.

 

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa zawiadamiam, że ze względu na złożoność sprawy oraz na konieczność zachowania zasad i procedur wynikających z Kpa, w tym zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu, ww. wniosek, nie może zostać rozpoznany w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku do dnia 30 listopada 2018 r.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Załączniki

  DOK.DOK3.9700.82.20...owodowego.pdf 59,41 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się