Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w
prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - budowę kanału
ulgi przekierowującego wodę z potoku Młynówka do rzeki Raby w
km 17 070, budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych na lewym i
prawym brzegu potoku Młynówka, przebudowę dwóch rowów i ich
włączenie do kanału ulgi, przebudowę istniejących
gazociągów i ropociągów
przebiegających pod dnem potoku Młynówka w związku z
planowanym przedsięwzięciem pn. ,,Budowa wału/bulwaru
przeciwpowodziowego na brzegu lewym i prawym potoku Młynówka na
odcinku km ok. 1 900 – km 2 400” na terenie gminy wiejskiej
Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie wszczętym
na wniosek Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krakowie reprezentowanego poprzez Pana Michała
Pawlika, którego zadania w myśl art. 526 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)
wykonuje obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, reprezentowane
przez Pana Michała Pawlika.
17.08.2018 więcej
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o wniesieniu sprzeciwu przez Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, decyzją z dnia 10 sierpnia
2018 r., znak: DOK.DOK3.9701.2.2018.EP (stary znak:
DOK.WO.9701.2.2018.EP), wobec zgłoszenia wodnoprawnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez Pana Krzysztofa Romana Zastępcę Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w zakresie wydobywania
kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z
remontem urządzania wodnego, tj. Śluzy Południowej w
Przegalinie m. Gdańsk.
16.08.2018 więcej
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 9 sierpnia 2018 r., znak:
DOK.DOK3.9700.4.2018.KP umarzającej postępowanie w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód powierzchniowych polegające na całorocznym utrzymywaniu
dotychczasowego poziomu wód w Kanale Jamieński Nurt i w
Jeziorze Jamno (poziom min. NP 0,14 m npm) za pomocą
projektowanej przepławki i istniejących wrót sztormowych w
związku z realizacją zadania pn. „Budowa bystrza na
Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a
Jeziorem Jamno” wszczęte na wniosek z dnia 15 listopada 2017
r., znak: IR/2241/LIFE REGA/111/17/tr Dyrektora
Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie.
10.08.2018 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w zakresie wydobywania kamienia,
żwiru, piasku, innych materiałów z wód, śródlądowych dróg
wodnych oraz remontu urządzeń wodnych, wykonywanego w ramach
obowiązków właściciela wód, tj. Zalewu Prężyce, gmina
Miękinia na działkach: 108/2, 108/4, 108/5 obręb Prężyce.
07.08.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa
Romana – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez odbudowę
kierownicy wschodniej na stanowisku górnym stopnia Kamienna
Grodza, wykonanie odbojnicy w postaci pali drewnianych przy
kierownicach i umocnieniach wysp tzw. Świńskich Głów,
umocnienie brzegów ww. wysp, na rzece Motława na działkach nr
ew.: 1/1, 1/2, 1/3 obręb 112, 1/1, 1/2 obręb 113 w m. Gdańsk.
03.08.2018 więcej
Uzgodnienia międzyresortowe dokumentów wynikających ze strategii morskiej
Uzgodnienia międzyresortowe projektu uchwały Rady Ministrów w
sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej
aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz
projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla
dobrego stanu środowiska wód morskich, oraz projektu uchwały
Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie
Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów
środowiskowych dla wód morskich.
03.08.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego
przez Panią Małgorzatę Walczak – Dyrektora Zarządu Zlewni w
Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
regulację wód wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski –
regulacja w km 0 000÷3 000” w obrębie geodezyjnym Chumiętki
i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec.
03.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę
Walczak – Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na regulację wód wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski
– regulacja w km 0 000÷3 000” w obrębach geodezyjnych
Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec,
03.08.2018 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na
wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały
przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii
energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy
Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo
podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie
przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113
350 – 119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm.
Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap II”.
03.08.2018 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na
wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały
przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii
energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy
Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo
podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie
przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113
350 – 119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm.
Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I”.
03.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się