Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego w zakresie: wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód,
śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych,
wykonywanych w ramach obowiązków właściciela wód, gm.
Miłomłyn, gm. Małdyty, gm. Morąg, pow. ostródzki, gm.
Pasłęk, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie.
14.10.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację o braku
wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego dokonanego
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, reprezentowane przez Pana Mateusza Surowskiego –
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie:
 wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z
wód w związku z utrzymywaniem wód, wykonywanego w ramach
obowiązków właściciela wód. Prace będą miały na celu
udrożnienie koryta rzeki Cicha Woda w km 41 000 ÷42 000, 45 400
÷ 46 400 oraz 49 000 ÷ 50 000 i polegać będą na usunięciu
powstałego na dnie rzeki zamulenia.
10.10.2019 więcej
obwieszczenie o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
dalej „Kpa”, zawiadamiam, że w dniu 10 października 2019 r.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał
decyzję znak: DOK.DOK3.9700.66.2019.IM przedłużającą termin
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na modernizację
(odbudowę) wału prawostronnego Czarnej Strugi Defet w km 1 870
do 2 260 oraz wału prawostronnego Strugi Grabienickiej w km 0
000 do 0 650 na Polderze Tarszewo gm. Zagórów, pow.
słupecki, woj. wielkopolskie, udzielonego Marszałkowi
Województwa Wielkopolskiego, decyzją Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak:
ŚG-I-W.7322.111.2016, w którego prawa i obowiązki wstąpiło
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
10.10.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działającego przez
pełnomocnika – Pana Marcina Pawłowskiego, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki wodnej przez
elektrownię wodną Mylof, zlokalizowaną przy zaporze w km 133
640 rzeki Brda, w m. Zapora, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj.
pomorskie.
09.10.2019 więcej
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację o wniesieniu
przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót objętych zgłoszeniem
wodnoprawnym dokonanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, reprezentowane przez pełnomocnika przez Pana Tomasza
Pokropskiego – Zastępcę Dyrektora Zarządu Zlewni we
Włocławku, w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód oraz
remontem urządzeń wodnych, wykonywanych w ramach obowiązków
właściciela wód
08.10.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego
przez Pana Dariusza Foltę – Zastępcę Dyrektora Zarządu
Zlewni w Krośnie, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie wody w
potoku Grodziszczanka istniejącym jazem w km 10 315 do rzędnej
194,10 m n.p.m. oraz retencjonowanie śródlądowych wód
powierzchniowych w zbiorniku w Grodzisku Górnym, gmina Grodzisko
Dolne, powiat leżajski.
08.10.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego dokonanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora
Zarządu Zlewni w Warszawie – Panią Annę Rudlicką, w
zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj.
usunięcia namułu z dna koryta rzeki – Kanał Parysowski w km
0 000-1 740, 6 449-9 050 na terenie miejscowości Kozłów,
Choiny, gmina Kozłów oraz miejscowości Trąbki, gmina Pilawa,
powiat garwoliński, województwo mazowieckie, wykonywanego w
ramach obowiązków właściciela wód.
08.10.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 220 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w dniu 1 października 2019 r. Minister Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej wydał decyzję, znak:
DOK.DOK1.80.1.52.2018.MW, ustalającą linię lewego i prawego
brzegu potoku Ruda Tanewska, którego koryto znajduje się na dz.
ew. nr: 119, 112/2, 120, 121, 122, 123/2, 124/4, 125, 126, 127,
128, 129/5, 130/5, 131/5, 132/5, 133/5, 134/5, 135/5, 136/5,
138/5, 139/5, 141/5, 158, 615, 159, 693/6, 160, 161, 151/5, 162,
163/1, 172/2, 100/1, 387/2, 396, 388, 389, 391, 392, 393, 394,
395, 403, 401, 402, 406, 411, 415, 416, 417, 418, 453, 454, 456,
457, 448, 447, 446, 442, 443, 444, 525, 445, 526, 439, 438, 577,
581, 591/7, 592/7, 600/7, 601/7, 605/7, 602/7, 609/4, 610/4,
606/7, 611/7, 612/7, położonych w obrębie Borki, gm. Ulanów,
pow. niżański, woj. podkarpackie.
08.10.2019 więcej
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia
03.10.2019 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy zmiany decyzji
Starosty Pilskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., znak
ŚR.6341.102.2012.VIII udzielającej Wielkopolskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowemu
Oddziałowi w Pile, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
odbudowy Kanału Motylewskiego oraz pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia
śródlądowych wód powierzchniowych Kanału Motylewskiego.
02.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się