2018-01-19

Pozostałe projekty styczeń 2018 r. - listopad 2019 r.

W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach nad innymi projektami  w dziale Gospodarka Wodna od stycznia 2018 r. do listopada 2019 r.:

 

IV. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030" (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ID231) skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

 

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Założenia

Pobierz Załącznik do założeń nr 1

Pobierz Załącznik do założeń nr 2

Pobierz Uzasadnienie

Pobierz Ocena Skutków Regulacji

Pobierz Tabela uwag


III. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030" (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ID231)

 

Pobierz Projekt uchwały

Pobierz Założenia

Pobierz Załącznik do założeń

Pobierz Uzasadnienie

Pobierz Ocena Skutków Regulacji

Pobierz Tabela uwag


II. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia składników majątkowych oraz ustalenia podmiotu i sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przekształconego Ministerstwa Środowiska

 

Pobierz Pismo przewodnie (PDF)

Pobierz Projekt z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (PDF)

Pobierz Informacja o przyjęciu projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów (PDF)

Pobierz Pismo do podpisu Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Pobierz Projekt do podpisu Prezesa Rady Ministrów (PDF)


I. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Pobierz Pismo przewodnie (PDF)

Pobierz Projekt z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (PDF)

Pobierz Informacja o przyjęciu projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów (PDF)

Pobierz Pismo do podpisu Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Pobierz Projekt do podpisu Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się