2018-12-07

Informacja o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu dokumentu rządowego pn.: „Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”

Zgodnie z art. 6 w związku z art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, z późn. zm.), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu dokumentu rządowego pn.: „Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”.

Jednocześnie MGMiŻŚ informuje, że:

1. Wszyscy zainteresowani w dniach od 7 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r. mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem „Programu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”, a także projektem stosownej uchwały Rady Ministrów, uzasadnieniem i formularzem Oceny Skutków Regulacji.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w budynku przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (Departament Gospodarki Morskiej) oraz dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce „Programy i projekty”.  

2. Każdy zainteresowany ma prawo składnia uwag, wniosków i opinii w terminie określonym w punkcie 1.

3. Uwagi, wnioski i opinie zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

4. Uwagi, wnioski i opinie można składać:
- w formie pisemnej na adres pocztowy: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
- ustnie do protokołu w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w budynku przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (Departament Gospodarki Morskiej),
- wypełniając ankietę bezpośrednio w miejscu udostępnienia dokumentów sprawy,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (poprzez e-mail na adres: SekretariatDGM@mgm.gov.pl).

5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, wniosków i opinii jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Załączniki

  DOC_20181205163657.pdf 158,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula Informacyjna.pdf 184,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się