Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
obwieszczenie DOK.DOK3.9700.139.2020.KP
obwieszczenie DOK.DOK3.9700.139.2020.KP
30.07.2020 więcej
obwieszczenie DOK.DOK3.9700.31.2020.KP
obwieszczenie DOK.DOK3.9700.31.2020.KP
30.07.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania 9703.1.21.2020.LD
Informacja o wszczęciu postępowania 9703.1.21.2020.LD
28.07.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków do przyznania wsparcia finansowego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których prowadzone są połowy rekreacyjne
Ogłoszenie o naborze wniosków do przyznania wsparcia
finansowego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 czerwca
2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego
właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których
prowadzone są połowy rekreacyjne
03.07.2020 więcej
Interpretacje indywidualne
Interpretacje indywidualne
30.06.2020 więcej
Obwieszczenie
Obiweszczenie DOK.DOK3.9700.92.2019.AZ
27.04.2020 więcej
Informacja o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu dokumentu rządowego pn.: „Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”
Zgodnie z art. 6 w związku z art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1307, z późn. zm.), Minister Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej podaje do publicznej wiadomości
informację o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu dokumentu
rządowego pn.: „Program rozwoju polskich portów morskich do
roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”
07.12.2018 więcej
Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko projektu „Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, t.j.),
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podaje do
publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury
udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu rozwoju
polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030
roku)”
07.12.2018 więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200
000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
14.06.2018 więcej
Zawieszanie postępowań dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych w polskich obszarach morskich, do czasu przyjęcia w drodze rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów
Zawieszanie postępowań dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych w
polskich obszarach morskich, do czasu przyjęcia w drodze
rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla tych
obszarów
03.02.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się