2017-08-01

BDG.SSZP.3.2610.15.2017.RB Analiza sektora transportu wodnego Śródlądowego.

  1. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) mający na celu uzyskanie informacji planowanego zamówienia publicznego polegającego na zleceniu wykonania opracowania pn. „Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”.
  2. Informacje o Zamawiającym:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

 Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w terminie do 16.08.2017 r. MGMiŻŚ zastrzega możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego również z zainteresowanymi, którzy wolę przystąpienia do dialogu technicznego wyrażą po upływie terminu 16.08.2017 r., o ile dialog techniczny nie zostanie zakończony przed terminem zgłoszenia.

Zamawiający  zaprasza do udziału w dialogu technicznym ekspertów, organy władzy publicznej lub wykonawców zwracając się o doradztwo i udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazanym w dalszej części niniejszej informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego..

Zainteresowane przystąpieniem do dialogu technicznego podmioty powinny poinformować o tym MGMiŻŚ, przesyłając swoje zgłoszenie w formie elektronicznej, zgodnie z załącznikiem nr 1, na adres poczty: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl lub pisemnie (w oryginale) w siedzibie zamawiającego (Kancelaria Główna MGMiŻŚ).

 

          W części załączniki zamieszczone zostały:

          Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego;

          Załącznik nr 1 do Informacji - Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym;

          Załacznik nr 2 do Informacji - Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia.

 

W części załaczniki zamieszczony został:


Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego nt. Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły”.

Załączniki

  Informacja o przepr...hnicznego.pdf 123,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...nformacji.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...macji OPZ.pdf 483,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół_z_dialog...hnicznego.pdf 666,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się