2016-06-07

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

Dane kierownictwa

Dyrektor: Monika Niemiec-Butryn

Zastępca: Małgorzata Bogucka-Szymalska

Zastępca: Przemysław Żukowski

Zastępca: Przemysław Rdes

 

Dane kontaktowe

W sprawach związanych z żeglugą śródlądową, tel.: +48 22 583 85 50

W sprawach związanych z gospodarką wodną, tel.: +48 22 583 85 40

 

fax: +48 22 583 85 51

e-mail: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl

Zadania departamentu

 

 

 

W zakresie gospodarki wodnej:

 • inicjowanie, opracowanie i wdrażanie polityki Ministra w zakresie gospodarki wodnej;
 • współudział i koordynacja działań związanych z ochroną wód oraz ochroną wód Morza Bałtyckiego, w tym prowadzenie spraw związanych z członkostwem Polski  w Konwencji o ochronie Morza Bałtyckiego (HELCOM);
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Programu Ochrony Wód Morskich;
 • koordynacja działań związanych z przygotowaniem planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz spraw związanych z nadzorem nad realizacją projektów przeciwpowodziowych, w tym projektów finansowanych ze środków Banku Światowego oraz środków UE;
 • współpraca z Komisją Europejską w zakresie związanym z ochroną wód w Polsce;
 • współpraca z komisjami do spraw wód granicznych.

W zakresie żeglugi śródlądowej:

 • prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych na potrzeby transportu wodnego śródlądowego;
 • prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej;
 • prowadzenie spraw w zakresie kwalifikacji w żegludze śródlądowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu przewozu osób i rzeczy statkami żeglugi śródlądowej oraz pracy na statkach żeglugi śródlądowej;
 • promocja transportu wodnego śródlądowego;
 • współpraca międzynarodowa w zakresie śródlądowych dróg wodnych;
 • funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego.

Ponadto DGWiZS inicjuje, opracowuje i wdraża politykę Ministra w zakresie gospodarki wodnej. Przekazuje i udostępnia Komisji Europejskiej informacje, sprawozdania i dokumenty wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej, dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego[1], dyrektywy ws. substancji priorytetowych[2], dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej[3], dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych[4], dyrektywy azotanowej[5].

Do obowiązków departamentu należy także obsługa: Rady do spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej, Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych oraz Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

Departament prowadzi nadzór nad:

 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie;
 • Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie;
 • Dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej;
 • Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.
 

[1] Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej).

[4] Dyrektywa Rady (91/271/EWG) z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.

[5] Dyrektywa Rady (91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanym i przez azotany pochodzenia rolniczego) .

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się