2019-12-06

Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych

Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych (BOiIN) odpowiada za sprawy zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ochronę informacji niejawnych. W strukturze Biura funkcjonuje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych wraz z pionem ochrony, wykonujący zadania z zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138).

Dane kierownictwa:

Dyrektor: Andrzej Brzuzan

Dane kontaktowe:

tel.: +48 22 583 86 00

fax.:+48 22 583 88 22

Zadania biura:

Do zadań biura należy m.in.:

  • planowanie i koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz współpraca międzyresortowa w tym zakresie;
  • koordynacja i realizacja zadań w zakresie monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra;
  • organizowanie, kierowanie, koordynowaniei nadzorowanie realizacji zadań z zakresu programowania obronnego  i planowania obronnego operacyjnego w komórkach wewnętrznych Ministerstwa, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym z obszaru gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej;
  • prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem funkcjonowania Samodzielnej Formacji Ratownictwa Ogólnego Ministerstwa.
  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz kontrola  przestrzegania przepisów w tym zakresie.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się