2016-06-07

Biuro Ministra

Dane kierownictwa:

Dyrektor: Katarzyna Figlewicz
Zastępca Dyrektora: Paweł Jabłoński

Dane kontaktowe:

tel.: +48 22 583 86 70
fax: +48 22 583 86 71
e-mail: SekretariatBM@mgm.gov.pl

Informacja dla Obywatela:

tel. 222 500 147 (Resortowa infolinia MGMiŻŚ)
tel. 222 500 115 (Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów)

Zadania biura

Do zadań biura należy m.in.:

  • koordynacja współpracy z Sejmem RP i Senatem RP (komisjami sejmowymi i senackimi);
  • obsługa udziału Ministra, sekretarza stanu oraz podsekretarzy stanu w posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM), Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC);
  • koordynacja procesu uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez członków Rady Ministrów;
  • koordynacja udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne;
  • prowadzenie spraw z zakresu odznaczeń państwowych i odznak honorowych oraz przyznawanie patronatów honorowych;
  • koordynacja spraw związanych z Dostępem do Informacji Publicznych;
  •  obsługa sekretarska członków kierownictwa Ministerstwa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się