DRUKUJ
2019-09-18

Informacja o wszczęciu postępowania

DOK.DOK3.9703.2.73.2019.IM

PW- 985521

 

 

INFORMACJA

O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268
z późn. zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
w sprawie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2017 r. znak: OWŚ-VII.7322.31.2017 udzielającej Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego
na rozbudowę korpusu wałów potoku Babica w km 0+100 – 1+427 cieku oraz rowu Buczkowskiego
w km 0+005 – 0+315 cieku w miejscowości Bochnia.