DRUKUJ
2018-09-28

Wykonanie analizy hydrologicznej określającej
charakter wód cieków zlokalizowanych w
miejscowości Szymbark, gmina Gorlice,
województwo małopolskie.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie (00-400) przy
ul. Nowy Świat 6/12, zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku,
na wykonanie analizy hydrologicznej określającej charakter wód cieków zlokalizowanych
w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice, województwo małopolskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do rozeznania rynku.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Cena oferty powinna obejmować całość kosztów realizacji zadania i być podana jako cena brutto.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę:

•    Proponowaną cenę brutto za realizację zadania;

•    Ocenę merytoryczną koncepcji;

•    Posiadaną wiedzę i doświadczenie wykonawcy przy wykonywaniu analiz w zakresie gospodarki wodnej.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do 30 tygodni od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8.10.2018 r. do godz. 16:00 poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: SekretariatDOK@mgm.gov.pl

Oferenci zobowiązani są do złożenia ofert z wykorzystaniem przygotowanego przez zamawiającego formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 2.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.