DRUKUJ
2018-07-19

Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego

INFORMACJA

O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 127 ust 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.)w związku z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pózn. zm.)  

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosekMałopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie reprezentowanego poprzez Pana Michała Pawlika, którego zadania w myśl art. 526 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) wykonuje obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, reprezentowane przez Pana Michała Pawlika, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - budowę kanału ulgi przekierowującego wodę z potoku Młynówka do rzeki Raby w km 17+070, budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych na lewym i prawym brzegu potoku Młynówka, przebudowę dwóch rowów i ich włączenie do kanału ulgi, przebudowę istniejących gazociągów i ropociągów przebiegających pod dnem potoku Młynówka w związku z planowanym przedsięwzięciem pn. ,,Budowa wału/bulwaru przeciwpowodziowego na brzegu lewym i prawym potoku Młynówka na odcinku km ok. 1+900 – km 2+400” na terenie gminy wiejskiej Bochnia,powiat bocheński, województwo małopolskie.