Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w Gdyni dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów przez Morską Jednostkę Edukacyjną - zgodnie z zapytaniem ofertowym wyrażonym w dokumencie „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w Gdyni dla
egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów przez Morską
Jednostkę Edukacyjną - zgodnie z zapytaniem ofertowym
wyrażonym w dokumencie „Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia”
15.02.2019 więcej
Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji „Kanał Śląski i droga wodna górnej Wisły - szanse i wyzwania"
Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji „Kanał
Śląski i droga wodna górnej Wisły - szanse i wyzwania"
06.02.2019 więcej
Dostawa, montaż i dzierżawa bezbutlowych urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia (zwane dalej dystrybutorami) na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Dostawa, montaż i dzierżawa bezbutlowych urządzeń
filtrujących i uzdatniających wodę wodociągową przeznaczoną
do spożycia (zwane dalej dystrybutorami) na potrzeby
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
04.02.2019 więcej
Aktualizacja modelu ruchu dla Odrzańskiej Drogi Wodnej opracowanego w ramach prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Programem Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły
Aktualizacja modelu ruchu dla Odrzańskiej Drogi Wodnej
opracowanego w ramach prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej
Drogi Wodnej oraz Programem Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły.
29.01.2019 więcej
OBSŁUGI MEDIALNEJ MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄODWEJ
OBSŁUGI MEDIALNEJ MINISTERSTWA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ
10.01.2019 więcej
Szacowanie wartości zamówienia
Szacowanie wartości wykonania zamówienia pn. Aktualizacja
modelu ruchu Odrzańskiej Drogi Wodnej w zakresie wynikającym z
przyjętej metodyki Analizy Kosztów i Korzyści
15.12.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie opinii hydrologiczno-morfologicznej cieków
zlokalizowanych w miejscowości Szymbark, gmina Gorlice,
województwo małopolskie przez biegłego w dziedzinie
hydrologii, hydrogeologii lub ochrony środowiska
14.12.2018 więcej
Przedłużenie wsparcia do urządzeń sieciowych CISCO
Przedłużenie wsparcia do urządzeń sieciowych CISCO
28.11.2018 więcej
Serwisy gwarancyjne dla urządzeń DELL VRTX
Serwisy gwarancyjne dla urządzeń DELL VRTX
28.11.2018 więcej
Usługi wsparcia do posiadanych licencji oprogramowania do wirtualizacji VMware
Usługi wsparcia do posiadanych licencji oprogramowania do
wirtualizacji VMware
28.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się