Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawa bindownic, gilotyn, dziurkaczy oraz zszywaczy
Dostawa bindownic biurowych w ilości 20 sztuk, gilotyn biurowych
do papieru w ilości 20 sztuk, dziurkaczy archiwizacyjnych w
ilości 20 sztuk oraz zszywaczy archiwizacyjnych do papieru w
ilości 5 sztuk
22.11.2017 więcej
Dostawa 3 zestawów wideokonferencyjnych z usługą montażu oraz szkoleniem personelu Zamawiającego.
Dostawa 3 zestawów wideokonferencyjnych z usługą montażu oraz
szkoleniem personelu Zamawiającego.
14.11.2017 więcej
Wykonanie oględzin i pomiaru grubości poszycia zestawu pływającego
Wykonanie oględzin i pomiaru grubości poszycia w warunkach
stoczniowych zestawu pływającego „Westerplatte II”
08.11.2017 więcej
Usługa sukcesywnego wydruku i dostawy wizytówek dla pracowników MGMiŻŚ
W ramach procedury rozeznania rynku Biuro Dyrektora Generalnego
MGMiŻŚ zaprasza do składania ofert na usługę sukcesywnego
wydruku wizytówek oraz ich dostawy do siedziby Zamawiającego
07.11.2017 więcej
Prace remontowo-budowlane oraz malarskie
Prace remontowo-budowlane oraz malarskie w pomieszczeniach
Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu - zgodnie z
zapytaniem ofertowym wyrażonym w dokumencie „Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia”
07.11.2017 więcej
Usługa zaprojektowania, druku map polskich i europejskich dróg wodnych śródlądowych
Usługa zaprojektowania, druku map polskich i europejskich dróg
wodnych śródlądowych
17.10.2017 więcej
Usługi doradztwa merytorycznego w zakresie hydrotechniki
Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa merytorycznego w
zakresie hydrotechniki.
12.09.2017 więcej
Usługa mająca za przedmiot wykonywanie czynności dotyczących uruchomienia działalności Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Usługa mająca za przedmiot wykonywanie czynności dotyczących
uruchomienia działalności Technikum Żeglugi Śródlądowej we
Wrocławiu.
10.08.2017 więcej
Dostawa sprzętu multimedialnego z usługą montażu i instalacji
Dostawa sprzętu multimedialnego z usługą montażu i instalacji
28.06.2017 więcej
Wykonanie opracowania dotyczącego danych o strefie brzegowej
Wykonanie opracowania pn: „System gromadzenia danych i bank
danych o strefie brzegowej BRZEG – weryfikacja i analiza
pomiarów terenowych wykonanych w 2016 r.”
26.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się