Lista artykułów

Nazwa artykułu
Działki geodezyjne
petycja ws. działek geodezyjnych
21.03.2018 więcej
Ekologiczny stan cieków wodnych
opracowanie projektu budowy oczyszczalni ścieków
21.03.2018 więcej
Wydanie zarządzenia odnośnie poczty elektronicznej obsługiwanej przez pracowników
Petycja dotyczy wydania zarządzenia odnośnie poczty
elektronicznej obsługiwanej przez pracowników.
09.03.2018 więcej
Publikacja wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Publikacja w BIP wykazu aktualizowanego comiesięcznie odnośnie
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
09.03.2018 więcej
Dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r.
anulowanie treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w części
„Załącznik nr 3 Sekcja V. działanie: Inwestycje Produkcyjne
w Akwakulturze – efektywne gospodarowanie zasobami,
zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji
minimalizujące zużycie wody o których mowa w art. 48 ust. 1
litera „e”, „i” oraz ”j” rozporządzenia nr
508/2014:Gropa 1-operacje prowadzące do wzrostu produkcji w
akwakulturze w zakresie określonym art.48 ust.21.litera”j”
21.02.2018 więcej
Planowana budowa suchego zbiornika
Sprzeciw mieszkańców osiedla wobec planowej budowie suchego
zbiornika przeciwpowodziowego.
02.02.2018 więcej
Uregulowanie stanu prawnego dotyczącego wyczynowego trenowania wioślarstwa
Uregulowanie w zakresie możliwości realizacji treningów bez
kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej
02.02.2018 więcej
Odmulenie rzeki Wisły na odcinku 6 km od Zawichostu, w stronę rzeki San
Konieczność odmulenia rzeki Wisły w związku z tym, że
istnieje bardzo duże zagrożenie, że przy kolejnej powodzi
koryto Wisły poszerzy się jeszcze bardziej i stworzy
bezpośrednio zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
18.01.2018 więcej
Zmiana zapisów w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Zmiana zapisu dotyczy wymagań na dyplom starszego oficera
mechanika
18.01.2018 więcej
Wprowadzenie nadzoru
Petycja dotyczy wprowadzenia nadzoru nad szeroką grupa
podmiotów funkcjonujących w charakterze zarówno osób
fizycznych, jak i prawnych związanych z działanością
(zakresem działania) danego Ministerstwa.
03.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się