Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej
Petycja w sprawie zmiany § 27 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
02.04.2019 więcej
Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza rzeki Białki
Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
dorzecza rzeki Białki
29.03.2019 więcej
Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza rzeki Białki
Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
dorzecza rzeki Białki.
29.03.2019 więcej
Petycja dot. stawek opłat za usługi wodne
Petycja w sprawie zmiany regulacji dotyczących stawek opłat za
usługi wodne
18.03.2019 więcej
Petycja dotycząca przepisów wodnoprawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych do gruntu.
Petycja dotycząca przepisów wodnoprawnych w zakresie
odprowadzania wód opadowych do gruntu.
08.02.2019 więcej
Petycja dot. zmian w ustawie o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
Petycja dotycząca zmiany art.2 ust. 3 ustawy z dnia 12 września
2002 r. o portowych
urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości
ładunkowych ze statków.
31.01.2019 więcej
Petycja - zmiana ustawy o bezpieczeństwie morskim i in.
Petycja dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o
bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (UC144)
31.01.2019 więcej
Petycja w sprawie stworzenia programów na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla Gmin Wiejskich
Petycja w sprawie podjęcia działań mających na celu
stworzenie programów, które sfinansowałyby rozbudowę
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla Gmin Wiejskich
29.01.2019 więcej
Petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia zmiany w Ustawie Prawo telekomunikacyjne.
petycja złożona w celu wprowadzenia zmiany w art. 150 ust. 1a
pkt 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne
20.12.2018 więcej
Petycja dot. kompleksowego wykorzystania zasobów wodnych w Polsce
Kompleksowe wykorzystanie zasobów wodnych w wielu dziedzinach
zwłaszcza w obliczu już dających się przewidzieć zagrożeń.
19.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się