Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie zmian w ustawie Prawo wodne
Petycja w sprawie zmian w ustawie Prawo wodne dotyczących
przyspieszenia procedur poprzez możliwość dołączania do
składanych wniosków wypisu i wyrysu z planu miejscowego
dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej.
23.07.2019 więcej
Petycja w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
Petycja w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie.
11.07.2019 więcej
Petycja ws. zmiany przepisów w ustawie Prawo wodne
Petycja w sprawie zmiany przepisów w ustawie Prawo wodne
dotyczących podziału urządzeń melioracji wodnych oraz w
sprawie nałożenia na Nadleśnictwa obowiązku melioracji
wzdłuż leśnych cieków wodnych.
14.06.2019 więcej
Petycja dotycząca zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha.
W związku z możliwością uzyskania wsparcia na dodatkowe
operacje z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach PROW
2014-2020 związanych z nawadnianiem wniesiono petycję w
sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników
retencyjnych do powierzchni 1 ha.
07.06.2019 więcej
Petycja dotycząca szczególnego korzystania wód - art. 34 pkt 9 oraz 16 Prawa wodnego
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Polski
Związek Żeglarski wnosi o uchylenie art. 34 pkt 9 oraz 16 Prawa
wodnego.
27.05.2019 więcej
Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza rzeki Białki.
Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
dorzecza rzeki Białki.
21.05.2019 więcej
Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza rzeki Białki.
Petycja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
dorzecza rzeki Białki.
21.05.2019 więcej
Petycja w sprawie umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN).
Petycja w sprawie umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi
towarów niebezpiecznych (ADN).
21.05.2019 więcej
Petycja w sprawie negocjacji prowadzonych pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o. o.
Petycja w sprawie negocjacji prowadzonych pomiędzy Zarządem
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a Bulk Cargo-Port
Szczecin Sp. z o. o.
25.04.2019 więcej
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku
09.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się