Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9703.1.41.2020.IM PW - 139350 INFORMACJA O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego - pełnomocnika
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń
wodnoprawnych na: ˗ piętrzenie wód cieku „A" zastawką w
km 4 580 w m. Kol. Patrykozy, gm. Bielany do rzędnej 151,66 m
n.p.m. oraz pobór wody do nawodnienia podsiąkowego łąk na
powierzchni 2,6 ha, ˗ piętrzenie wód cieku „ A" zastawką w
km 9 430 w m. Patrykozy, gm. Bielany do rzędnej 155,40 m n.p.m.,
retencjonowanie wody w zbiorniku wodnym o po. 0,095 ha w
maksymalnej ilości 760m3, oraz pobór wody do nawodnienia
podsiąkowego łąk na powierzchni 2,03 ha, ˗ piętrzenia wód
cieku „ A" zastawką w km 11 350 w m. Błonie Małe, gm.
Bielany do rzędnej 161,90 m n.p.m. oraz pobór wody do
nawodnienia podsiąkowego łąk na powierzchni 1,01
ha, ˗ piętrzenie wód cieku „A" zastawką w km 12 290 w m.
Błonie Małe, gm. Bielany do rzędnej 166,00 m n.p.m.,
retencjonowania wody w zbiorniku wodnym o pow. 0,105 ha do
maksymalnej ilości 845 m3, oraz pobór wody do nawodnienia
podsiąkowego łąk na powierzchni 1,50 ha, ˗ piętrzenia wody
cieku „A" zastawką w km 12 650 m. Błonie Małe, gm. Bielany
do rzędnej 166,41m n.p.m. oraz pobór wody do nawodnienia
podsiąkowego łąk na powierzchni 0,98 ha, ˗ piętrzenie wód
cieku „A" zastawką w km 13 390 w m. Błonie Małe, gm. Bielany
do rzędnej 168,23 m n.p.m. oraz pobór wody do nawodnienia
podsiąkowego łąk na powierzchni 1,96 ha, ˗ piętrzenie wód
cieku „A" zastawką w km 13 710 w m. Błonie Małe, gm. Bielany
do rzędnej 169,20 m n.p.m. oraz pobór wody do nawodnienia
podsiąkowego łąk na powierzchni 1,47 ha, ˗ piętrzenie wód
cieku „A" zastawką w km 15 140 w m. Krasnodęby Rafały, gm.
Sokołów Podlaski do rzędnej 175,49 m n.p.m., retencjonowania
wody w zbiorniku wodnym o pow. 0,05 ha w maksymalnej ilości
426 m3, oraz pobór wody do nawodnienia podsiąkowego łąk na
powierzchni 0,86 ha, ˗ piętrzenie wód cieku „A" zastawką
w km 15 280 w m. Krasnodęby Rafały, gm. Sokołów Podlaski do
rzędnej 175,67 m n.p.m., retencjonowania wody w zbiorniku wodnym
o pow. 0,048 ha w maksymalnej ilości 290 m3, oraz pobór wody
do nawodnienia podsiąkowego łąk na powierzchni 0,57
ha, udzielonych Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Warszawie, decyzją Starosty Sokołowskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r. znak: ŚiB.6223/22/07/08.
28.09.2020 więcej
Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia wodnoprawnego
Podaję do publicznej wiadomości informację o wniesieniu przez
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprzeciwu,
wobec zamiaru wykonania robót objętych zgłoszeniem
wodnoprawnym dotyczących: wykonania odmulenia dna:  rzeki
Noteci na:  Śluzie Drawsko na dolnym awanporcie w km 171
360÷171 405 rzeki Noteci na długości 45 m, na działkach
ewid. nr:  969 obręb Drawsko, gm. Drawsko, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie,  444/1,
520/2 obręb Lubcz Wielki, gm. Krzyż Wielkopolski, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, województwo
wielkopolskie;  Śluzie Rosko na dolnym awanporcie w km 149
290 – 149 335 rzeki Noteci na długości 45 m, na działkach
ewid. nr:  375/1 obręb Nowe Dwory, gm. Wieleń, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie,  960/3
obręb Rosko, gm. Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki,
województwo wielkopolskie;  Śluzie Pianówka na dolnym
awanporcie w km 136 520 – 136 565 rzeki Noteci na długości
45 m, na działkach ewid. nr:  2613 obręb M. Czarnków,
gm. Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo
wielkopolskie,  410, 409 obręb Zofiowo, gm. Czarnków,
powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo
wielkopolskie;  Śluzie Lipica na dolnym awanporcie w km 128
655 – 128 700 rzeki Noteci na długości 45 m, na działkach
ewid. nr:  726 obręb Kuźnica Czarnkowska, gm. Czarnków,
powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo
wielkopolskie,  396, 381 obręb Romanowo Dolne, gm.
Czarnków, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo
wielkopolskie,  Śluzie Nowe na dolnym awanporcie w km 112
345 – 112 390 rzeki Noteci na długości 45 m, na działkach
ewid. nr:  767 obręb Stobno, gm. Trzcianka, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie,  388
obręb Mirosław, gm. Ujście, powiat pilski, województwo
wielkopolskie,  rowu odsiąkowego w km 0 000÷1 390, na
działkach ewid. nr: 394/1, 394/2, 394/3, 324 obręb Mirosław,
gm. Ujście, powiat pilski, województwo
wielkopolskie, wykonywanego w ramach obowiązków właściciela
wód.
25.09.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego,
postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
polegające na piętrzeniu i poborze wody z Cieku do Grabowca do
nawodnień rolniczych na następujących budowlach
piętrzących: 1. Zastawka betonowa typu B-2, zlokalizowana w km
0 850 Cieku od Grabowca w m. Bujanowo, gm. Wyszki, 2. Zastawka
betonowa typu B-2, zlokalizowana w km 2 600 Cieku od Grabowca w
m. Malesze, gm. Wyszki, 3. Przepust z piętrzeniem
zlokalizowany w km 6 100 Cieku od Grabowca w m. Brześcianka,
gm. Bielsk Podlaski, 4. Zastawka trapezowa, zlokalizowana w km
7 450 Cieku od Grabowca w m. Stryki, gm. Bielsk
Podlaski, 5. Przepust z piętrzeniem zlokalizowany w km 9 970
Cieku od Grabowca w m. Grabowiec, gm. Bielsk
Podlaski, udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Białymstoku, decyzją Starosty Bialskiego z
dnia 27 lutego 2009 r., znak: AŚ.6223-15/08.
25.09.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego,
postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
rzeki Nurzec, polegające na piętrzeniu i poborze wody do
nawodnień rolniczych z rzeki Nurzec i doprowadzalnika „B” na
następujących budowlach piętrzących: 1. Jaz kozłowy
„Mień” w km 38 716 rzeki Nurzec, obr. Mień, gm.
Brańsk, 2. Jaz żelbetowy „Otapy” w km 55 044 rzeki Nurzec,
obr. Popławy, gm. Brańsk, 3. Jaz kozłowy „Bodaki” w km 65
670 rzeki Nurzec, obr. Bodaki, gm. Boćki, 4. Przepust z
piętrzeniem PP-2/80 w km 10 376 doprowadzalnika „B” obr.
Patoki, gm. Brańsk, 5. Przepust z piętrzeniem PP-2/80 w km 10
986 doprowadzalnika „B” obr. Patoki, gm.
Brańsk, udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Białymstoku, decyzją Starosty Bialskiego z
dnia 9 lutego 2016 r., znak: AŚ.6341.70.2015.
25.09.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9703.1.42.2020.IM PW - 139417 INFORMACJA O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego - pełnomocnika
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków z pozwoleń wodnoprawnych na
szczególne korzystanie z wód: I — Piętrzenie wody ˗ jaz
dokowy w km 30 646 rzeki Brok Mały w m. Przeździecko
Drogoszewo, gm. Zambrów, rzędna normalnego poziomu piętrzenia
122,90 m n.p.m., wysokość piętrzenia 1,34m; ˗ jaz dokowy w
km 32 336 rzeki Brok Mały w m. Tarnowo Goski, gm. Zambrów,
rzędna normalnego poziomu piętrzenia 124,60 m n.p.m.,
wysokość piętrzenia 1,35m; ˗ zastawka żelbetowa Z-4-4 w km
34 721 rzeki Brok Mały w m. Goski Pełki, gm. Zambrów, rzędna
normalnego poziomu piętrzenia 127,29 m n.p.m., wysokość
piętrzenia 0,94m; ˗ zastawka żelbetowa Z-4-4 w km 35 364
rzeki Brok Mały w m. Brajczewo Sierzputy, gm. Zambrów, rzędna
normalnego poziomu piętrzenia 128,15 m n.p.m., wysokość
piętrzenia 0,95m; ˗ zastawka żelbetowa Z-4-4 w km 38 552
rzeki Brok Mały w m. Nowy Skarżyn, gm. Zambrów, rzędna
normalnego poziomu piętrzenia 132,10 m n.p.m., wysokość
piętrzenia 0,95m; ˗ przepust z piętrzeniem w km 40 406 rzeki
Brok Mały w m. Miodusy Wielkie, gm. Wysokie Mazowieckie, rzędna
normalnego poziomu piętrzenia 135,50 m n.p.m., wysokość
piętrzenia 1,19m; ˗ przepust z piętrzeniem w km 41 143 rzeki
Brok Mały w m. Miodusy Wielkie, gm. Wysokie Mazowieckie, rzędna
normalnego poziomu piętrzenia 136,28 m n.p.m., wysokość
piętrzenia 1,29m; ˗ przepust z piętrzeniem w km 42 191 rzeki
Brok Mały w m. Miodusy Stasiowięta, gm. Wysokie Mazowieckie,
rzędna normalnego poziomu piętrzenia 139,09 m n.p.m.,
wysokość piętrzenia 1,30m; ˗ przepust z piętrzeniem w km 43
484 rzeki Brok Mały w m. Miodusy Litwa, gm. Wysokie Mazowieckie,
rzędna normalnego poziomu piętrzenia 143,33 m n.p.m.,
wysokość piętrzenia 1,20m; ˗ przepust z piętrzeniem w km
43 835 rzeki Brok Mały w m. Miodusy Litwa, gm. Wysokie
Mazowieckie, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 145,00 m
n.p.m., wysokość piętrzenia 0,99m; II — Retencjonowanie
wody w korycie rzeki Brok Mały powyżej budowli piętrzących
oraz w zbiornikach wodnych zlokalizowanych na rzece Brok Mały:
˗ zbiornik nr 1 zlokalizowany w m. Miodusy Wielkie, gm.
Wysokie Mazowieckie, powyżej przepustu z piętrzeniem w km 40
406 rzeki Brok Mały; ˗ zbiornik nr 2 zlokalizowany w m.
Miodusy Wielkie, gm. Wysokie Mazowieckie, powyżej przepustu z
piętrzeniem w km 41 143 rzeki Brok Mały; ˗ zbiornik nr 3
zlokalizowany w m. Miodusy Stasiowięta, gm. Wysokie Mazowieckie,
powyżej przepustu z piętrzeniem w km 42 191 rzeki Brok Mały;
˗ zbiornik nr 4 zlokalizowany w m. Miodusy Litwa, gm. Wysokie
Mazowieckie, powyżej przepustu z piętrzeniem w km 43 484
rzeki Brok Mały; ˗ zbiornik nr 5 zlokalizowany w m. Miodusy
Litwa, gm. Wysokie Mazowieckie, powyżej przepustu z
piętrzeniem w km 43 835 rzeki Brok Mały., udzielonych
Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Białymstoku, decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 16 stycznia
2017 r., znak: IR.6341.37.2016.
25.09.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
minister Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej podaje do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działającego
przez pełnomocnika – Panią Annę Łukaszewską –
Trzeciakowską – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pn.
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski
gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o
regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika
w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali
powodziowej”.
25.09.2020 więcej
Obwieszczenie
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia
o wszczęciu o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika –
Panią Annę Łukaszewską – Trzeciakowską – Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji
pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec
Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm.
Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem
istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego
do redukcji fali powodziowej”.
25.09.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9703.1.34.2020.IM PW - 139140 INFORMACJA O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego - pełnomocnika
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Liwiec do rzeki 151,25
m n.p.m. za pomocą jazu zlokalizowanego w km 125,890 rzeki
Liwiec w m. Wielgorz, gm. Mordy oraz z pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wód powierzchniowych dla potrzeb nawadniania użytków
zielonych w ilości I pokos – w okresie od 1 kwietnia do 31
maja – 12,0 l/sek oraz II pokos – w okresie od 1 lipca do
30 sierpnia – 15,0 l/sek, udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi
Melioracji Wodnych w Warszawie, decyzją Starosty Siedleckiego z
dnia 3 grudnia 2009 r. znak: RŚ.6223-28/09.
24.09.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9703.1.35.2020.IM PW - 139211 INFORMACJA O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego - pełnomocnika
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na piętrzenie wód w okresie wegetacji rzeki
Toczna do rzędnej 129,30 m n.p.m. w km 14 900 w m. Myszkowice,
gm. Platerów oraz z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody do
nawodnień podsiąkowych na pow. 63,00 ha użytków zielonych
obiektu Hruszew – Rusków, gm. Platerów w ilości I pokos –
0,0105 m3/s oraz II pokos – 0,0067 m3/s, udzielonego
Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji Wodnych w Warszawie,
decyzją Starosty Łosickiego z dnia 30 stycznia 2009 r. znak:
O.S.L.6223/1/2009.
24.09.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9703.1.36.2020.IM PW - 139239 INFORMACJA O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego - pełnomocnika
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód do nawodnień
użytków rolnych na rzece Mucha w km 0 880 w m. Kolonia
Wiśniew, gm. Wiśniew — piętrzenie do rzędnej 151,50 m
n.p.m. oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w okresie od
1 kwietnia — 31 maja w ilości 16,2 l/sek, w okresie od 1 lipca
do 31 sierpnia w ilości 16,2 l/sek, udzielonego Wojewódzkiemu
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, decyzją
Starosty Siedleckiego z dnia 10 grudnia 2007 r. znak:
RB.6223-26/07.
24.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się