Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
12.12.2019 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z/s w Szczecinie
Ogłoszenie Rady Nadzorczej spółki Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie (70-603); ul. Bytomska
7
11.12.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Roberta Chciuka
postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
przebudowę urządzenia wodnego – Kanału Węgorzewskiego.
09.12.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działającego
przez pełnomocnika – Pana Kamila Banaszka, postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód
obejmującą: - starorzecze nr 1 w km 99 757 rzeki Nidy poprzez
zmianę ukształtowania brzegu rzeki Nidy na długości 20 m wraz
z udrożnieniem wlotu do starorzecza oraz ukształtowaniem
przekroju podłużnego i poprzecznego istniejącego koryta
starorzecza na długości 436,0 m, - starorzecze nr 2 w km 99
105 rzeki Nidy poprzez zmianę ukształtowania brzegu rzeki Nidy
na długości 20 m wraz z udrożnieniem wlotu do starorzecza oraz
ukształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego
odtwarzanego koryta starorzecza na długości 190,0 m, w ramach
realizacji inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy
zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami NATURA 2000 – etap
I” – Zadanie nr 9: Rewitalizacja starorzecza rzeki Nidy w
miejscowości Brzeźno.
09.12.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
prowadzone z wniosku Pana Józefa Kandziory oraz Pana Marcina
Gałka o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
16.01.2019 r. znak:DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ, odmawiającą
uchylenia decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia
31 sierpnia 2016 r., znak: DSR-II-1.7322.62.2016 udzielającej
Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Opolu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,
rozbiórkę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z
wód polegające na wprowadzaniu ścieków – wód opadowych i
roztopowych pochodzących z dachu budynku pompowni „Żelazna”
oraz terenu utwardzonego – placu postojowego przed budynkiem
pompowni do wód Kanału Półwieś, dla przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa Polderu Żelazna”.
09.12.2019 więcej
Petycja w sprawie zmiany w Polskim Związku Wędkarskim w zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia oraz pobierania opłat za wędkowanie.
Petycja w sprawie zmiany w Polskim Związku Wędkarskim w
zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia oraz pobierania opłat za
wędkowanie.
06.12.2019 więcej
Obwieszczenie
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
obwieszcza, że zgromadził całość materiału dowodowego w
prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego w ramach inwestycji pn.: „Zabezpieczenie
przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej
długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21 300 – 27
900 w msc. Mielec”.
06.12.2019 więcej
Petycja w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.
Petycja w sprawie planowanej likwidacji Urzędu Morskiego w
Słupsku.
05.12.2019 więcej
USŁUGA OPRACOWANIA I WYKONANIA PROJEKTU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ I LOGO
USŁUGA OPRACOWANIA I WYKONANIA PROJEKTU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
I LOGO
04.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się