Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Światowe Dni Morza 2018”
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego pn. „Światowe Dni Morza 2018”.
01.03.2018 więcej
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu za rok 2017
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu za rok 2017
01.03.2018 więcej
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych i umów
ramowych przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w 2018 r.
23.02.2018 więcej
Dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r.
anulowanie treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w części
„Załącznik nr 3 Sekcja V. działanie: Inwestycje Produkcyjne
w Akwakulturze – efektywne gospodarowanie zasobami,
zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji
minimalizujące zużycie wody o których mowa w art. 48 ust. 1
litera „e”, „i” oraz ”j” rozporządzenia nr
508/2014:Gropa 1-operacje prowadzące do wzrostu produkcji w
akwakulturze w zakresie określonym art.48 ust.21.litera”j”
21.02.2018 więcej
Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby MGMiŻŚ
Dostawa prasy – dzienników i periodyków do siedziby MGMiŻŚ
w wersji papierowej i elektronicznej
13.02.2018 więcej
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
Świadczenie usług kurierskich na rzecz MGMiŻŚ
06.02.2018 więcej
Usługa opracowania i wykonania projektu graficznego
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie projektu
identyfikacji wizualnej, w związku z organizacją Światowych
Dnia Morza 2018, które odbędą się w Szczecinie w dniach
13-16.06.2018 r.
05.02.2018 więcej
Planowana budowa suchego zbiornika
Sprzeciw mieszkańców osiedla wobec planowej budowie suchego
zbiornika przeciwpowodziowego.
02.02.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się