Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o
wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Wajdę –
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania w
sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie
urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe
rurociągów oraz napowietrznych linii energetycznych,
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko na terenie miasta Jasło, gminy Jasło oraz gminy
Dębowiec, powiat jasielski, województwo podkarpackie w ramach
przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów
położonych w km rzeki Wisłoki 113 350 – 119 000 na terenie
miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie
– Etap II”.
20.06.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o
wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Wajdę –
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania w
sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie
urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe
rurociągów oraz napowietrznych linii energetycznych,
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko na terenie miasta Jasło, gminy Jasło oraz gminy
Dębowiec, powiat jasielski, województwo podkarpackie w ramach
przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów
położonych w km rzeki Wisłoki 113 350 – 119 000 na terenie
miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie
– Etap I”.
20.06.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,
prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz
napowietrznych linii energetycznych, lokalizowanie na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie
miasta Jasło, gminy Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat
jasielski, województwo podkarpackie
20.06.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,
prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz
napowietrznych linii energetycznych, lokalizowanie na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie
miasta Jasło, gminy Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat
jasielski, województwo podkarpackie
20.06.2018 więcej
18.06.2018 więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w skali 1:200
000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
14.06.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym na
wniosek Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Szczecinie, którego zadania w myśl art.
526 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1566 z późn. zm.) wykonuje obecnie Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Pana Tomasza Pietrasa
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód powierzchniowych polegające na całorocznym
utrzymywaniu dotychczasowego poziomu wód w Kanale Jamieński
Nurt i w Jeziorze Jamno (poziom min. NP 0,14 m npm) za pomocą
projektowanej przepławki i istniejących wrót sztormowych w
związku z realizacją zadania pn. „Budowa bystrza na
Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb między Morzem Bałtyckim a
Jeziorem Jamno”.
04.06.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód do
celów energetyki wodnej, w ramach usługi wodnej, związanej z
funkcjonowaniem elektrowni wodnej Klimkówka, zlokalizowanej na
rzece Ropie
04.06.2018 więcej
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Informacja o wszczętym postępowaniu administracyjnym -
„Budowa bystrza na Jamieńskim Nurcie dla przepływu ryb
między Morzem Bałtyckim a Jeziorem Jamno”.
04.06.2018 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PRO w Gdyni
Ogłoszenie Rady Nadzorczej Polskiego Ratownictwa Okrętowego Sp.
z o.o. z/s w Gdyni
01.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się