Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego
piętrzenie wód rzeki Noteci w km 148 840 drogi wodnej
Wisła-Odra za pomocą urządzeń hydrowęzła Rosko.
03.03.2020 więcej
Działalność lobbingowa
Informacja roczna na temat zawodowej działalności lobbingowej
podejmowanej wobec Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w 2019 r.
28.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez pełnomocnika ‒ Pana Piotra
Balińskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla
funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb
położonego na rzece Uklei na działce ewid. nr 169 obręb 0004
Radzim, gm. Radowo Małe, powiat łobeski, województwo
zachodniopomorskie.
27.02.2020 więcej
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych i umów ramowych 2020
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych i umów
ramowych przewidzianych do przeprowadzenia przez Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w 2020 r.
26.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika – Pana Tomasza
Romana, Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego
piętrzenie wód rzeki Noteci w km 128 330 drogi wodnej
Wisła-Odra za pomocą urządzeń hydrowęzła Lipica,
udzielonego Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu
decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2001 r.,
znak: OS-Pi-ll-2-6811/17/2000/01.
26.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika – Pana Tomasza
Romana, Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego
piętrzenie wód rzeki Noteci w km 155 530 drogi wodnej
Wisła-Odra za pomocą urządzeń hydrowęzła Wrzeszczyna,
udzielonego Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu
decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2001 r.,
znak: OS-Pi-ll-2-6811/21/2000/01.
26.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika – Pana Tomasza
Romana, Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód, obejmującego piętrzenie wód
rzeki Noteci w km 117 730 drogi wodnej Wisła-Odra za pomocą
urządzeń hydrowęzła Walkowice, udzielonego Regionalnemu
Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2001 r., znak:
OS-Pi-ll-2-6811/15/2000/01.
26.02.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w
związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia
o prowadzonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej postępowaniu w sprawie ustalenia linii brzegu
potoku Sitniczanka, którego koryto znajduje się na dz. ew. nr
1297/1, 1297/2, 1295 i 1365/1, obr. Rożnowice, gm. Biecz, pow.
gorlicki, woj. małopolskie.
25.02.2020 więcej
Obieszczenie o wszczęciu postępowania - charakter wód
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 219 ust. 2b ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z
późn. zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek Starosty
Kamiennogórskiego, postępowania w sprawie ustalenia charakteru
wód dla cieku bez nazwy w Pisarzowicach - prawy dopływ
Bystrej, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych
563, 556, 591, 603, 676, 682, 700, 644, 646, gm. Kamienna Góra,
pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie.
25.02.2020 więcej
Obieszczenie o wszczęciu postępowania - charakter wód
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 219 ust. 2b ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z
późn. zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek Starosty
Kamiennogórskiego, postępowania w sprawie ustalenia charakteru
wód dla cieku bez nazwy w Krzeszowie - lewy dopływ Zadrnej,
zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 996,
646/10, 30, 29/1, 29/5, 28, 27, 26, 81/7, 117, 118, 115/2, 119,
120/3 gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, woj.
dolnośląskie.
25.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się