Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w
związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu
przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu cieku Pieszycki
Potok, na wysokości działek ewidencyjnych nr 381, 382, 383/2,
383/3, 383/6, 383/7, 384, 406/9, 406/10, 406/14 i 408,
położonych w obrębie Kamionki, gmina Pieszyce, powiat
dzierżoniowski, województwo dolnośląskie.
09.03.2020 więcej
Projekty rozporządzeń od listopada 2019 r.
W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach nad projektami
rozporządzeń w dziale Gospodarka Morska od listopada 2019 r.
09.03.2020 więcej
Projekty ustaw oraz założeń projektów ustaw od listopada 2019 r.
W tym miejscu znajdziesz informacje o pracach nad projektami
ustaw i założeń projektów ustaw w dziale Gospodarka Morska od
listopada 2019 r.
09.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5 marca 2020 r. decyzji
udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę i
likwidację urządzeń wodnych oraz na kształtowanie nowego
koryta potoku Malinówka w ramach przedsięwzięcia pn.
Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki
Serafy: „Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik
Malinówka 2 na potoku Malinówka”.
06.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5 marca 2020 r. decyzji
udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, rozbudowę i
likwidację urządzeń wodnych oraz na kształtowanie nowego
koryta potoku Malinówka w ramach przedsięwzięcia pn.
Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki
Serafy: „Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik
Malinówka 1 na potoku Malinówka”.
06.03.2020 więcej
Obwieszczenie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie
ustalenia charakteru wód - DOK.DOK3.974.10.2018.US.
05.03.2020 więcej
Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2016 i 2017.
Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych w latach 2016 i 2017.
04.03.2020 więcej
Petycja w sprawie przeciwdziałania suszy.
Petycja w sprawie podjęcia działań mających przeciwdziałać
suszy, np. zakaz koszenia, nakaz zasypywania rowów.
04.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego
piętrzenie wód rzeki Noteci w km 122 600 drogi wodnej
Wisła-Odra za pomocą urządzeń hydrowęzła Romanowo.
03.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się