Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9703.1.64.2020.LD PW - 140305 INFORMACJA O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na
piętrzeniu i poborze wód z rzeki Nurzec oraz na
doprowadzalniku A-M do nawodnień rolniczych, udzielonego
Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Białymstoku, decyzją Starosty Bielskiego z dnia 25 lutego 2010
r., znak: AŚ.6223-2/10.
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, iż w
związku z prowadzonym na wniosek Pana Marka Cichońskiego
postępowaniem w sprawie wykonania ekspertyzy dotyczącej
naruszenia interesów osób trzecich, tj szkód powstałych w
wyniku wykonania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód
rzeki Wieprzy udzielonego Zachodniopomorskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych decyzją Starosty Słupskiego z
dnia 15 lipca 2015 r., Nr 372/2015, uprzejmie informuję, że
nie będzie możliwe jego zakończenie w terminie wskazanym w
art. 35 Kpa ze względu na zmiany organizacyjne mające wpływ na
realizację zadań przez ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej, jako organu administracji
publicznej. Jednocześnie informuję, że przewiduje się
załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 31 grudnia
2020 r.
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn.
zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia, iż w związku z prowadzonym postępowaniem na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanym przez Pana Dariusza Figurę, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne związane ochroną
przeciwpowodziową Wrocławskiego Węzła Wodnego dla obiektu –
przelew Odra-Widawa, obiekt nr 40, w zakresie piętrzenia
śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Widawy poprzez kanał
przerzutowy Odra-Widawa na terenie miasta Wrocław, w gminie
Wrocław, w powiecie m. Wrocław; miejscowości Wilczyce i
Kiełczów, w gminie Długołęka, w powiecie wrocławskim;
miejscowości Psary, Krzyżanowice, Biskupice, Szymanów i
Szewce, w gminie Wisznia Mała, w powiecie trzebnickim oraz
miejscowości Paniowice, w gminie Oborniki Śląskie, w powiecie
trzebnickim, województwie dolnośląskim, uprzejmie informuję,
że nie będzie możliwe jego zakończenie w terminie wskazanym w
art. 35 Kpa w zawiadomieniu z dnia 26 sierpnia 2020 r., znak:
DOK.DOK3.9700.87.2019.LD, ze względu na zmiany organizacyjne
mające wpływ na realizację zadań przez ministra właściwego
do spraw gospodarki wodnej, jako organu administracji
publicznej. Jednocześnie informuję, że przewiduje się
załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 31 grudnia
2020 r.
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pózń. zm.) Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, że
decyzją z dnia 2 października 2020 r., znak:
DOK.DOK3.9700.52.2020.LD cofnął bez odszkodowania pozwolenie
wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód polegające na
piętrzeniu wód: Potoku Modła w km 9 705 i w km 9 335, Dopływu
Spod Mychowa w km 0 620, Dopływu Spod Szarowic w km 1 585, na
terenie miejscowości: Mychów Kolonia, Szwarszowice,
Jędrzejowice, gm. Bodzechów; Ostrowiec Świętokrzyski, gm.
Ostrowiec Świętokrzyski; Śnieżkowice gm. Waśniów, woj.
świętokrzyskie, udzielonego przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego decyzją z dnia 26 czerwca 2015 r., znak:
PŚ-ZD-I.7322.5.114.2014.WK.
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pózń. zm.) Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, że
decyzją z dnia 2 października 2020 r., znak:
DOK.DOK3.9700.51.2020.LD przedłużył do dnia 1 października
2023 r. termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie oraz rozbiórkę urządzeń wodnych obejmującą
odbudowę koryta rzeki Gulczanki na odcinku w km 0 000 do 19 236
(20 270), tj. od ujścia do rzeki Noteć w m. Rosko do mostu w
miejscowości Nowina, gm. Lubasz, udzielonych Wielkopolskiemu
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowemu
Oddziałowi w Pile, decyzją Starosty
Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r., znak:
OS.6341.49.2017.MF.
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pózń. zm.) Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, że
decyzją z dnia 2 października 2020 r., znak:
DOK.DOK3.9700.51.2020.LD przedłużył do dnia 1 października
2023 r. termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych, wznoszenie obiektów budowlanych i
wykonanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią na dz. nr 312, 326, 327 obręb 0005 Lubcz Mały,
udzielonych Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu Rejonowemu Oddziałowi w Pile, decyzją
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31
października 2017 r., znak: WOŚ.II.7322.17-3.2017.PM, w
którego prawa i obowiązki wstąpiło Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, zwane dalej PGW WP.
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, iż w
związku z prowadzonym na wniosek Pana Marka Cichońskiego
postępowaniem w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na
piętrzenie wód rzeki Wieprzy udzielonego Zachodniopomorskiemu
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych decyzją Starosty
Słupskiego z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 372/2015, uprzejmie
informuję, że nie będzie możliwe jego zakończenie w
terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na zmiany
organizacyjne mające wpływ na realizację zadań przez ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej, jako organu
administracji publicznej. Jednocześnie informuję, że
przewiduje się załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do
dnia 31 grudnia 2020 r.
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256
t.j.) dalej „Kpa”, w związku z art. 219 ust. 2b i ust. 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310 z późn. zm.) dalej „Prawo wodne”, w związku z
postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, reprezentowanego przez
Pana Krzysztofa Jaszczaka – Dyrektora Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim, w
sprawie ustalenia charakteru wód zlokalizowanych na działkach o
nr ew. 141, 142, 143, 146, 149, obręb Lubiszewo oraz nr ew. 9,
obręb Rokitki, gmina Tczew, województwo kujawsko-pomorskie,
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia, że nie będzie możliwe jego zakończenie w terminie
wskazanym w zawiadomieniu z dnia 29 lipca 2020 r., ze względu na
szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz zmiany
organizacyjne mające wpływ na realizację zadań przez ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej, jako organu
administracji publicznej. Przewiduje się załatwienie
przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256
t.j.) dalej „Kpa”, w związku z art. 219 ust. 2b i ust. 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310 z późn. zm.) dalej „Prawo wodne”, w związku z
postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Burmistrza
Miasta Orzesze, w sprawie ustalenia charakteru wód
zlokalizowanych na działkach o nr ew. 1537/103, 1256/103,
1438/105, 1437/105, 1253/105, 1655/97, 1656/97, 842/100, 395/100,
489/100, 490/100, 1560/100, 269, 1407/96, 264, 1248/63, 709/63,
1555/63, 1239/63, 707/63, 706/63, 1483/70, 1478/70, 1476/70,
1477/70, 1263/68, 1480/70, 762/71, 794/76, 795/76, 796/76,
879/73, 261, 1453/77, 1551/49, 1549/49, 638/43, 633/43, 1113/40,
1666/38, 1374/29, 273, 253, 32/1 w obrębie Orzesze, gminie
Orzesze, powiecie mikołowski, województwie śląskim, Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, że nie
będzie możliwe jego zakończenie w terminie wskazanym w art.
35 Kpa, ze względu na szczególnie skomplikowany charakter
sprawy oraz zmiany organizacyjne mające wpływ na realizację
zadań przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
jako organu administracji publicznej. Przewiduje się
załatwienie przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 31 grudnia
2020 r.
05.10.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
DOK.DOK3.974.34.2019.IM PW- 140679 OBWIESZCZENIE Na
podstawie art. 219 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), zawiadamiam, że
w dniu 2 października 2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej wydał decyzję znak:
DOK.DOK3.974.34.2019.IM PW - 139991 ustalającą charakter wód
znajdujących się na działkach nr ew. 996, 646/10, 30, 29/1,
29/5, 28, 27, 26, 81/7, 117, 118, 115/2, 119, 120/3 ob.
Krzeszów, gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, woj.
dolnośląskie. Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest
ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w terminie
14 dni od dnia doręczenia jej decyzji. W trakcie biegu terminu
do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może
zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem
doręczenia Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna. Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z
prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia
doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wpis od
skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się
o zwolnienie od kosztów lub przyznanie prawa pomocy. Strony
postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul.
Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. D26, od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym pod numerem telefonu: 22 583 86 80. Doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia
…………………….
05.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się