Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawa publikacji książkowych do siedziby Zamawiającego
Dostawa publikacji książkowych do siedziby Zamawiającego
10.02.2020 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Dyrektora
Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim – Panią Magdalenę
Filipiak, w zakresie: wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód, wykonywane w ramach obowiązków
właściciela wód. Planowane roboty utrzymaniowe będą
wykonywane punktowo od km 2 800 do 4 300 rzeki Białki
Lelowskiej, na działkach ewid. na działkach ewidencyjnych nr 26
i 224 obręb Wąsosz, gm. Koniecpol oraz nr 3651/4 obręb
Koniecpol gm. Koniecpol
10.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, reprezentowanego przez Pana Romana Tomasza –
Dyrektora Zarządu Zlewnii w Pile PGW WP, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2001 r. znak:
OS-Pi-II-2-6811/14/2000/01 udzielającej Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci, obejmujące
piętrzenie wód rzeki Noteci w km 111 860 drogi wodnej
Wisła-Odra za pomocą urządzeń hydrowęzła Nowe.
07.02.2020 więcej
Informacja o przyjęciu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 10 i ust. 11 w związku z art. 394
ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.
U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuję o przyjęciu
zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Darię
Świerblewską, w zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru,
piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem
wód – Jeziora Pakoskiego w km 00 000 – 00 030 oraz rzeki
Stara Noteć Ludziska w km 00 000 – 008, w obrębie Kołuda
Mała, gm. Janikowo, pow. inowrocławski, woj.
kujawsko-pomorskie.
06.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,
polegające na na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzenia
umożliwiającego migrację ryb, tj.: przepławki dla ryb
położonej na rzece Brzeźnicka Węgorza w m. Lesięcin, na
terenie działki nr 69/5, obręb 0011 Lesięcin, Gmina
Węgorzyno.
06.02.2020 więcej
Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z/s w Szczecinie.
Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych spółki „Zarząd
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z/s w
Szczecinie.
31.01.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika Pana Michała Marszałka, postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i
przebudowę wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami
związanymi z nimi funkcjonalnie oraz przebudowę rowu w ramach
inwestycji pn. „Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km
rzeki 8 000-10 950, prawy w km 7 181-11 778, gm. Czermin,
Wadowice Górne, pow. mielecki”.
31.01.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika Pana Michała Marszałka, postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i
przebudowę wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami
związanymi z nimi funkcjonalnie oraz przebudowę rowu w ramach
inwestycji pn. „Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km
rzeki 8 000-10 950, prawy w km 7 181-11 778, gm. Czermin,
Wadowice Górne, pow. mielecki”.
31.01.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego, postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za
pomocą istniejącej pompowni melioracyjnej „Grzymiradz”
zlokalizowanej na działce nr 353/1 w obrębie Grzymiradz, gmina
Dębno, powiat myśliborski.
31.01.2020 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa”, w związku z
prowadzonym postępowaniem, na wniosek Andaluzja Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika -
radcę prawnego Tomasza Parusa, w sprawie ustalenia charakteru
wód położonych na działkach nr ew. 152/4 i 334/1 obręb
Kłęby, gmina Golczewo oraz charakteru wód cieku od źródła
na działce nr ew. 152/4 obręb Kłęby, gmina Golczewo do
ujścia do Jeziora Okunie, położonego na dz. nr ew. 560/8,
obręb Golczewo, gmina Golczewo, województwo zachodniopomorskie,
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia, że nie było możliwe jego zakończenie w terminie
określonym w zawiadomieniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 listopada 2019 r. znak:
DOK.DOK3.974.17.2019.US, ze względu na szczególnie
skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia
dodatkowej analizy prawnej. Przewiduje się załatwienie
przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
31.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się