Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania
Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanego przez Pana Łukasza Gontarza, postępowania w
przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację
wód w ramach zadania: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w
Dorzeczu Odry i Wisły, Zadanie 1B.2 Prace modernizacyjne na
Odrze granicznej. Etap I Prace modernizacyjne na Odrze granicznej
w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Odcinek 4: km 645,5 -
654,0 rzeki Odra, na dz. ewid. nr 202, 199/8, 86/7 obręb 0002
Gozdowice, nr 602/1, 602/3, 605, 202 obręb 0001 Stare
Łysogórki, nr 277, 228, 200, 190, 281/3, 281/2, 281/1, 280/1
obręb 0015 Siekierki, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, woj.
zachodniopomorskie.
06.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w związku
z ponownie prowadzonym postępowaniem na wniosek Pana Mariana
Kapusty reprezentowanego przez radcę prawnego - Agnieszkę
Sznajder, w przedmiocie wydania przez Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej decyzji z dnia 10 lipca 2020
r., znak: DOK.DOK3.9700.15.2019.AW, udzielającej pozwoleń
wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych oraz regulację
wód w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka” na rzece Budzisz na
terenie miejscowości Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka,
Zagorzyce w gm. Sędziszów Małopolski w woj. podkarpackim”,
uprzejmie informuję, że nie będzie możliwe jego zakończenie
w terminie wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na zmiany
organizacyjne mające wpływ na realizację zadań przez ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej, jako organu
administracji publicznej.
06.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Pawła
Kulińskiego, postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków
wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód polegające na piętrzeniu i poborze wód z
rzeki Trościanka do nawodnień rolniczych, udzielonego
Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Białymstoku, decyzją Starosty Bielskiego z dnia 4 grudnia 2009
r., znak: AŚ.6223-12/09.
06.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Pawła
Kulińskiego, postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków
wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód polegające na piętrzeniu poprzez 17 budowli
piętrzących i poborze wód z rzeki Leśna oraz na
doprowadzalniku C do nawodnień rolniczych, udzielonego
Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Białymstoku, decyzją Starosty Bielskiego z dnia 25 lutego 2010
r., znak: AŚ.6223-1/10.
06.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Pawła
Kulińskiego, postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków
wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód polegające na piętrzeniu poprzez 28 budowli
piętrzących i poborze wód z rzeki Leśna do nawodnień
rolniczych, udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Białymstoku, decyzją Starosty Bielskiego
z dnia 7 października 2009 r., znak: AŚ.6223-9/09.
06.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Pawła
Kulińskiego, postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków
wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód polegające na: - piętrzeniu wód rzeki
Buczynki zastawką w km 16 340 w m. Chądzyń, gm. Sterdyń do
rzędnej 108,18 m n.p.m. oraz pobór wód do nawodnienia
podsiąkowego łąk na powierzchni 10 ha w ilości: okres I
pokosu - 1,5 l/s, okres II pokosu – 2,3 l/s; - piętrzenie
wód rzeki Buczynki zastawką w km 17 560 w m. Sterdyń
Poduchowna, gm. Sterdyń, do rzędnej 110,41 m n.p.m. oraz
pobór wody do nawodnienia podsiąkowego łąk na powierzchni 8
ha w ilości: okres I pokosu – 1,2 l/s, okres II pokosu –
1,84 l/s; udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Warszawie Inspektorat w Sokołowie
Podlaskim, decyzją Starosty Sokołowskiego z dnia 12 marca 2006
r., znak: RŚ 6223/6/07.
06.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9703.1.59.2020.LD PW - 140136 INFORMACJA O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na
piętrzeniu i poborze wód do nawodnień podsiąkowych z rzeki
Toczyna budowlami piętrzącymi w km rzeki: 29 910: 30 520 i 31
650 na terenie miasta i gminy Łosice oraz w km rzeki: 34 450, 34
800, 36 334, 36 960, 38 014 i 38 772 na terenie gminy Olszanka, o
całkowitej powierzchni nawadniania użytków zielonych
wynoszącej 35,00 ha, udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w
Sokołowie Podlaskim decyzją Starosty Łosickiego z dnia 30
stycznia 2009 r., znak: O.S.L. 6223/2/2009.
05.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9703.1.58.2020.LD PW - 140087 INFORMACJA O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na
piętrzeniu i retencjonowaniu wód rzeki Policzna, na terenie
Gminy Dubicze Cerkiewne i Gminy Kleszczele za pomocą: - jazu
kozłowego trapezowego do w km 0 350 do wysokości piętrzenia
wody – 1,30 m, tj. rzędnej piętrzenia – 159,45 m n.p.m. i
rzędnej dna – 158,05 m n.p.m., - jazu kozłowego trapezowego
do w km 0 730 do wysokości piętrzenia wody – 1,30 m, tj.
rzędnej piętrzenia – 159,85 m n.p.m. i rzędnej dna –
158,45 m n.p.m., udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych, decyzją Starosty Sokołowskiego
z dnia 6 lutego 2009 r., znak: RŚ 6223/21/08.
05.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9703.1.60.2020.LD PW - 140190 INFORMACJA O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
powierzchniowych rzeki Nurzec w km 36 130 dla potrzeb
Doprowadzalnika AO wraz z 15 budowlami piętrzącymi w km 0 000-7
964 w gm. Brańsk i Rudka, pow. bielski, 9 budowli – odcinek
5,534 km w gm. Ciechanowiec, pow. wysokomazowiecki, 6 budowli –
odcinek 2,430 km, w celu nawodnień użytków rolnych o
powierzchni 55,8 ha, udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, decyzją
Starosty Bielskiego z dnia 20 lipca 2017 r., znak:
AŚ.6341.14.2017.
05.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
DOK.DOK3.9703.1.56.2020.LD PW - 140014 INFORMACJA O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z
późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na
piętrzeniu wód rzeki Buczynki jazem kozłowym żelbetowym w km
8 600 w m. Ceranów, gm. Ceranów do wysokości 1,1 m, tj.
maksymalnej rzędnej 105,32 m n.p.m. oraz pobór wód z rzeki
Buczynki do nawodnienia podsiąkowego łąk o powierzchni 75 ha w
ilości: okres I pokosu – 11 l/s, okres II pokosu – 17 l/s,
udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim,
Inspektorat w Sokołowie Podlaskim, decyzją Starosty
Sokołowskiego z dnia 13 marca 2006 r., znak: RŚ 6223/3/06.
05.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się