Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o sygnalizacji zmiany terminu załatwienia sprawy
Obwieszczenie o sygnalizacji zmiany terminu załatwienia sprawy
DOK.DOK3.9700.16.2020.MB
07.10.2020 więcej
Obwieszczenie dotyczące postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania z urzędu
Obwieszczenie dotyczące postanowienia o podjęciu zawieszonego
postępowania z urzędu DOK.DOK3.9700.16.2020.MB
07.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze
zm.), dalej „Kpa” w związku z prowadzonym postępowaniem na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika -
radcę prawnego Pawła Kulińskiego, postępowania w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, odbudowę i
przebudowę rowów melioracyjnych na terenie miejscowości:
Szaniawy Matysy, Szaniawy Poniaty, Trzebieszów Pierwszy w gminie
Trzebieszów, Strzyżew w gminie Łuków, w powiecie łukowskim
oraz Sokule w gminie Kąkolewnica, w powiecie radzyńskim, a
także odmulenie rzeki Krzny Południowej w km 17 314 ÷ 19 040
jej biegu, w miejscowości: Zarzecz Łukowski w gminie Łuków,
Sokule i Olszewnica w gminie Kąkolewnica, w ramach zadania pn.
„Szaniawy” – melioracje użytków rolnych, gmina
Trzebieszów, pow. łukowski – etap I, uprzejmie informuję,
że nie będzie możliwe jego zakończenie w terminie wskazanym w
art. 35 Kpa ze względu na szczególnie skomplikowany charakter
sprawy oraz zmiany organizacyjne mające wpływ na realizację
zadań przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
jako organu administracji publicznej.
07.10.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przedłużenia
terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
lewobrzeżnego wału cofkowego rzeki Dłubni w km wału 1 136 –
1 612 (km rzeki 1 577 – 2 140) w m. Kraków, udzielonego
Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Krakowie decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13
grudnia 2017 r., nr 4175/OS/2017.
06.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie przedłużenia
terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
lewobrzeżnego wału cofkowego rzeki Dłubni w km wału 1 136 –
1 612 (km rzeki 1 577 – 2 140) w m. Kraków, udzielonego
Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Krakowie decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13
grudnia 2017 r., nr 4175/OS/2017.
06.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowę koryta potoku Czyżyczka w km 0 800
– 2 400 w m. Siedlec i Nieszkowice Małe, gm. Bochnia,
udzielonego Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krakowie decyzją Starosty Bocheńskiego z dnia 18
kwietnia 2017 r., znak: OŚ.6341.9.2017.
06.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia, że w dniu 1 października 2020 r. wydał decyzję,
znak: DOK.DOK3.9700.129.2019.AZ udzielającą Państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
polegające na odwadnianiu gruntów i upraw zlokalizowanych na
terenie polderu „Uniemyśl” za pomocą istniejącej pompowni
melioracyjnej „Uniemyśl” w gminie Police, powiecie polickim,
województwie zachodniopomorskim.
06.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia
postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika –
Panią Annę Łukaszewską – Trzeciakowską – Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: 1. wykonanie urządzeń
wodnych, tj. wykonanie czterech suchych zbiorników
przeciwpowodziowych: a) suchego zbiornika przeciwpowodziowego nr
1 zlokalizowanego na rzece Modła z przegrodą w km 9 705 jej
biegu wraz z obiektami związanymi z nim technicznie i
funkcjonalnie; b) suchego zbiornika przeciwpowodziowego nr 2
zlokalizowanego na rzece Modła z przegrodą w km 9 3355 jej
biegu wraz z obiektami związanymi z nim technicznie i
funkcjonalnie; c) suchego zbiornika przeciwpowodziowego nr 3
zlokalizowanego na Dopływie Spod Mychowa z przegrodą w km 0 620
jego biegu wraz z obiektami związanymi z nim technicznie i
funkcjonalnie; d) suchego zbiornika przeciwpowodziowego nr 4
zlokalizowanego na Dopływie Spod Szwarszowic z przegrodą w km 1
585 jego biegu wraz z obiektami związanymi z nim technicznie i
funkcjonalnie; 2. rozbudowę lewostronnego wału
przeciwpowodziowego rzeki Modła na długości 317 m w km 0 012
÷ 0 329 jej biegu; 3. przebudowę przepustów zlokalizowanych w
km 7 918 oraz 8 837 rzeki Modła poprzez likwidację
istniejących i wykonanie w ich miejsce nowych
przepustów; 4. regulację wód rzeki Modła na długości 243,0
m w km 8 664 ÷ 8 907 jej biegu oraz rzeki Dopływ Spod Mychowa
na długości 74,0 m w km 0 000 ÷ 0 074, polegającą na
korekcie trasy poszczególnych odcinków rzek, zmianie
ukształtowania przekrojów podłużnych i poprzecznych
powyższych odcinków rzek wraz z ich odmuleniem, a także
ubezpieczeniem dna i skarp w ramach realizacji inwestycji pn.
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski
gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o
regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika
w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali
powodziowej”, uprzejmie informuję, że nie będzie możliwe
jego zakończenie w terminie wskazanym w art. 35 Kpa, ze
względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz
zmiany organizacyjne mające wpływ na realizację zadań przez
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, jako organu
administracji publicznej.
06.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
działającego przez pełnomocnika – Pana Łukasza Gontarza,
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
regulację wód obejmującą przebudowę 8 szt. ostróg
zlokalizowanych na działkach ewid. nr 363, 183, 184, 362/1
oraz 362/2 obręb 0001 Górzyca, powiat słubicki, województwo
lubuskie, realizowaną w ramach zadania pn. „1B.2 Prace
modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne
na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania.
Odcinek 2: km 604,0÷605,0 rzeki Odry”, realizowanego w
ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i
Wisły, zadanie 5.4. Nadzór projektowo-konstrukcyjny nad
robotami. Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia
oraz wsparcie Techniczne dla Projektu i wzmocnienie potencjału
instytucjonalnego JRP”.
06.10.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanego przez Pana Łukasza Gontarza, postępowania w
przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację
wód w ramach zadania Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w
Dorzeczu Odry i Wisły, Zadanie 1B.2 Prace modernizacyjne na
Odrze granicznej. Etap I Prace modernizacyjne na Odrze granicznej
w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Odcinek 1: km 581,0 -
585,7 rzeki Odra, na dz. ewid. nr 792/3, 792/5, 792/6 obręb 0010
Świecko, 42/3, 43/2, 43/3, 439/2 obręb 0001 Słubice, gm.
Słubice, pow. słubicki, woj. lubuskie.
06.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się