Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprzeciw dozgłoszenia wodnoprawnego
Podaję do publicznej wiadomości informację o wniesieniu przez
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprzeciwu,
wobec zamiaru wykonania robót objętych zgłoszeniem
wodnoprawnym dotyczących wykonania odmulenia Kanału
Łomnickiego w km 10 000÷10 350, na działce ewid. nr 121
obręb Kępa, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki,
województwo wielkopolskie, na odcinku 350 m wykonywanego w
ramach obowiązków właściciela wód.
08.10.2020 więcej
Sprzeciw do zgłoszenia wodnoprawnego
Podaję do publicznej wiadomości informację o wniesieniu przez
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprzeciwu,
wobec zamiaru wykonania robót objętych zgłoszeniem
wodnoprawnym w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj.
usunięcia namułu z dna koryta w km: 39 425 ÷ 39 433, 40 440 ÷
40 650 rzeki Rokitki, na działce ew. nr 215/2 obręb Wiele, gm.
Mrocza, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie.
07.10.2020 więcej
Sprzeciw do zgłoszenia wodnoprawnego
Podaję do publicznej wiadomości informację o wniesieniu przez
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sprzeciwu,
wobec zamiaru wykonania robót objętych zgłoszeniem
wodnoprawnym w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj.
usunięcia namułuz dna koryta rzeki Noteć Zachodnia, na
działkach ewidencyjnych nr: 91/1, 145, 215 obręb Marcinkowo, nr
149, 155 obręb Gębice, nr 151/1 obręb Kwieciszewo, nr 167
obręb Dzierzążno, gm. Mogilno, pow. mogileński, woj.
kujawsko-pomorskie.
07.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze
zm.), dalej „Kpa” w związku z prowadzonym postępowaniem na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Bartłomieja
Maciągę, w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód
powierzchniowych w zbiorniku Racibórz Dolny w km 46 300 rzeki
Odry w warunkach wezbrań powodziowych w woj. śląskim oraz na
trwałe odwadnianie obiektów budowlanych, uprzejmie informuję,
że nie będzie możliwe jego zakończenie w terminie
wskazanym w art. 35 Kpa ze względu na szczególnie
skomplikowany charakter sprawy oraz zmiany organizacyjne mające
wpływ na realizację zadań przez ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej, jako organu administracji publicznej.
07.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze
zm.), dalej „Kpa” w związku z prowadzonym postępowaniem w
ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10
lipca 2020 r. znak: DOK.DOK3.9700.173.2018.LL, którą odmówiono
zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie odbudowy Kanału
Motylewskiego w km od 0 000 do 10 454 oraz pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie
piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych Kanału
Motylewskiego, w okresie od 01 kwietnia do 30 września, za
pomocą 9 zastawek, w celu utrzymania wody w kanale na poziomie
optymalnym dla użytków rolnych przylegających do kanału,
udzielonych Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu Rejonowemu Oddziałowi w Pile, decyzją
Starosty Pilskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., znak
ŚR.6341.102.2012.VIII, w którego prawa i obowiązki z dniem 1
stycznia 2018 r. wstąpiło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie, uprzejmie informuję, że nie
będzie możliwe jego zakończenie w terminie wskazanym w art. 35
Kpa ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy
oraz zmiany organizacyjne mające wpływ na realizację zadań
przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, jako
organu administracji publicznej.
07.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia
,że w dniu 5 października 2020 r. wydał decyzję, znak:
DOK.DOK3.9700.103.2019.AZ udzielającą Państwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń
wodnoprawnychw ramach realizacji inwestycji pn.:
„Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w
związku z obszarami NATURA 2000 – etap I” – Zadanie nr
8: Fragmentaryczna rozbiórka prawobrzeżnych walów
przeciwpowodziowych w rejonie miasta Pińczów w kierunku
miejscowości Michałów – (polder Michałów).
07.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia, że postępowanie wszczęte na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działającego przez
pełnomocnika – Pana Kamila Banaszka, w sprawie udzielenia
pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pn.:
„Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w
związku z obszarami NATURA 2000 – etap I” – Zadanie nr
2: Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy pomiędzy
miejscowościami Rębów – Motkowice (polder Kliszów),
możliwe, że nie zostanie zakończone w terminie wskazanym w
zawiadomieniu z dnia 4 września 2020 r., znak:
DOK.DOK3.9700.93.2019.AZ, ze względu na szczególnie
skomplikowany charakter sprawy oraz zmiany organizacyjne mające
wpływ na realizację zadań przez ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej, jako organu administracji publicznej.
07.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z
późn. zm.), zwanej dalej ,,Kpa” w związku z art. 401 ust. 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310 z późn. zm.), Minister Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, że postępowanie wszczęte
na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
działającego przez pełnomocnika – Pana Kamila Banaszka, w
sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji
inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni
rzeki Nidy w związku z obszarami NATURA 2000 – etap I” –
Zadanie nr 4: Zwiększenie retencji powierzchniowej i
wgłębnej w miejscowości Umianowice, możliwe, że nie zostanie
zakończone w terminie wskazanym w zawiadomieniu z dnia 8
września 2020 r., znak: DOK.DOK3.9700.145.2019.AZ, ze względu
na szczególnie skomplikowany charakter sprawy oraz zmiany
organizacyjne mające wpływ na realizację zadań przez ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej, jako organu
administracji publicznej.
07.10.2020 więcej
Informacja
Informacja DOK.DOK3.9700.22.2020.MB
07.10.2020 więcej
Obwieszczenie o sygnalizacji zmiany terminu załatwienia sprawy
Obwieszczenie o sygnalizacji zmiany terminu załatwienia sprawy
DOK.DOK3.9700.20.2020.MM
07.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się