Lista artykułów

Nazwa artykułu
Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym 2018 r.
Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym
2018 r.
17.01.2020 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych, tj. suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Malinówka 2 w km 0 277 potoku Malinówka
oraz budowli z nim związanych funkcjonalnie, a także czterech
rowów; przebudowę i likwidację urządzeń wodnych;
kształtowanie nowego koryta cieku Malinówka w km od 2 230 do 2
453; likwidację odcinka istniejącego koryta cieku Malinówka w
km od 2 230 do 2 453; usługę wodną obejmującą okresowe
piętrzenie wód powierzchniowych potoku Malinówka w czasie
powodzi w projektowanym zbiorniku Malinówka 2 do rzędnej
MaxPP=229,5 m n.p.m. w ramach przedsięwzięcia pn. Zwiększenie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy:
„Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik Malinówka
2 na potoku Malinówka”
17.01.2020 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie urządzeń wodnych, tj. suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Malinówka 1 w km 0 231 potoku Malinówka
oraz urządzeń z nim związanych funkcjonalnie; przebudowę i
likwidację urządzeń wodnych; kształtowanie nowego koryta
cieku Malinówka w km od 0 183 do 0 323; likwidację odcinka
istniejącego koryta cieku Malinówka w km od 0 183 do 0 323 oraz
starorzecza potoku Malinówka w czaszy zbiornika na długości
ok. 240 m; usługę wodną obejmującą okresowe piętrzenie wód
powierzchniowych potoku Malinówka w czasie powodzi w
projektowanym zbiorniku Malinówka 1 do rzędnej NPP=216,5 m
n.p.m. w ramach przedsięwzięcia pn. Zwiększenie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy: „Budowa suchego
zbiornika małej retencji: zbiornik Malinówka 1 na potoku
Malinówka”.
17.01.2020 więcej
Owieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Waldemara
Cichego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące piętrzenie
śródlądowych wód rzeki Warta zaporą czołową z budowlą
przelewowo – upustową w km 757 380, retencjonowanie
śródlądowych wód rzeki Warta w zbiorniku wodnym Poraj na
terenie gmin Poraj i Koziegłowy, pow. myszkowski, woj.
śląskie.
17.01.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Kamila Banaszka, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pn.:
„Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w
związku z obszarami NATURA 2000 – etap I” – Zadanie nr 5:
Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie
miejscowości Mokrsko Górne - (polder Mokrsko)
10.01.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwi8eszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Kamila Banaszka, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pn.:
„Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w
związku z obszarami NATURA 2000 – etap I” – Zadanie nr 5:
Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie
miejscowości Mokrsko Górne - (polder Mokrsko)
10.01.2020 więcej
Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa określających warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków – ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
zmierzającej do nowelizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków i przepisów wykonawczych do ww. ustawy określających
zasady opracowywania taryfy za zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków.
10.01.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Roberta Chciuka
– pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibą w Warszawie, postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego –
wydłużenie kierownic awanportu dolnego śluzy Guzianka II, w
postaci ścianek szczelnych
09.01.2020 więcej
Nabór na członków do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej – V kadencja
Państwowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem
opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki
wodnej powołanym na 4 letnią kadencję.
09.01.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Piotra Balińskiego, postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń
wodnych umożliwiających migracje ryb w ramach funkcjonowania
istniejącej przepławki dla ryb znajdującej się w km 12 290
rzeki Stara Rega – Pęczerzyński Młyn przy zachowaniu Qmax.s
= 0,18 m3/s.
07.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się