Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu
Zlewni w Dębem – Pana Longina Jankowskiego, w zakresie
wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód
w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych
oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywanych w ramach
obowiązków właściciela wód, w ramach prac utrzymaniowych
Kanału Bródnowskiego
31.07.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez pełnomocnika – Panią Annę Rudnicką Dyrektora Zarządu
Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w zakresie: - odmulenia koryta rzeki Kraski z
naniesionego namułu w dwóch odcinkach rzeki – w km 22 107 –
22 180 oraz w km 25 730 – 26 380.
29.07.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez pełnomocnika – Panią Annę Rudnicką Dyrektora Zarządu
Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w zakresie: - odmulenia koryta rzeki Molnicy z
naniesionego namułu w km 11 620 – 11 850 na terenie działek
nr ew. 24/1 oraz nr ew. 34 położonych w miejscowości
Załącze, obręb 0043 Załącze, gmina Grójec oraz na terenie
działki nr ew. 346 położonej w miejscowości Odrzywołek,
obręb 0018 Odrzywołek, gmina Belsk Duży.
29.07.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z
późn. zm.) w związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn.
zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia o wszczęciu na wniosek złożony przez Prezydenta
Miasta Krakowa postępowanie (...)
26.07.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z
późn. zm.) w związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn.
zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia o wszczęciu na wniosek złożony przez Prezydenta
Miasta Krakowa postępowanie (...)
26.07.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z
późn. zm.) w związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn.
zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia o wszczęciu na wniosek złożony przez Prezydenta
Miasta Krakowa postępowanie (...)
26.07.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja od dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego na wydobywanie
kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z
utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem
urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków
właściciela wód w celu wydobycia namułu z dna rzeki Białka
Lelowska w km 1 300 – 2 800
26.07.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez pełnomocnika – Pana Mateusza Surowskiego Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
26.07.2019 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Dotyczy ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydanej przez
MGMiŻŚ decyzji z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak:
DOK.DOK3.9700.90.2018.KPS, udzielającej pozwoleń wodnoprawnych
na: usługi wodne i szczególne korzystanie z wód
powierzchniowych rzeki Nogat na stopniach hydrotechnicznych w
Białej Górze, Szonowie, Rakowcu oraz Michałowie; korzystanie z
wód rzeki Nogat do celów energetyki wodnej przez MEW w Szonowie
oraz MEW w Michałowie; przerzut wód z rzeki Wisły do rzeki
Nogat oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód
rzeki Nogat
25.07.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przedłużającej termin
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i
rozbiórkę urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn.: „Regulacja Kanału Lubiny, gmina Koło”,
udzielonego decyzją Starosty Kolskiego z dnia 09.05.2016 r.,
znak: OŚ.6341.12.2016, Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Poznaniu, w którego prawa i obowiązki
wstąpiło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
25.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się