Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika Pana Dariusza Adamka postępowania w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń
wodnych, tj. suchego zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 1 w
km 0 231 potoku Malinówka oraz urządzeń z nim związanych
funkcjonalnie; przebudowę i likwidację urządzeń wodnych;
kształtowanie nowego koryta cieku Malinówka w km od 0 183 do 0
323; likwidację odcinka istniejącego koryta cieku Malinówka w
km od 0 183 do 0 323 oraz starorzecza potoku Malinówka w czaszy
zbiornika na długości ok. 240 m; usługę wodną obejmującą
okresowe piętrzenie wód powierzchniowych potoku Malinówka w
czasie powodzi w projektowanym zbiorniku Malinówka 1 do rzędnej
NPP=216,5 m n.p.m. w ramach przedsięwzięcia pn. Zwiększenie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy:
„Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik Malinówka
1 na potoku Malinówka”
25.10.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika Pana
Dariusza Adamka postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych, tj. suchego
zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 2 w km 0 277 potoku
Malinówka oraz budowli z nim związanych funkcjonalnie, a także
czterech rowów; przebudowę i likwidację urządzeń wodnych;
kształtowanie nowego koryta cieku Malinówka w km od 2 230 do 2
453; likwidację odcinka istniejącego koryta cieku Malinówka w
km od 2 230 do 2 453; usługę wodną obejmującą okresowe
piętrzenie wód powierzchniowych potoku Malinówka w czasie
powodzi w projektowanym zbiorniku Malinówka 2 do rzędnej
MaxPP=229,5 m n.p.m. w ramach przedsięwzięcia pn. Zwiększenie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy:
„Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik Malinówka
2 na potoku Malinówka”
25.10.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,działającego przez
pełnomocnika Pana Dariusza Adamka postępowania w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń
wodnych, tj. suchego zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 1 w
km 0 231 potoku Malinówka oraz urządzeń z nim związanych
funkcjonalnie; przebudowę i likwidację urządzeń wodnych;
kształtowanie nowego koryta cieku Malinówka w km od 0 183 do 0
323; likwidację odcinka istniejącego koryta cieku Malinówka w
km od 0 183 do 0 323 oraz starorzecza potoku Malinówka w czaszy
zbiornika na długości ok. 240 m; usługę wodną obejmującą
okresowe piętrzenie wód powierzchniowych potoku Malinówka w
czasie powodzi w projektowanym zbiorniku Malinówka 1 do rzędnej
NPP=216,5 m n.p.m. w ramach przedsięwzięcia pn. Zwiększenie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy:
„Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik Malinówka
1 na potoku Malinówka”
25.10.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przedłużającej termin
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa lewego i prawego
wału rzeki Biała w m. Tarnów”, w ramach opracowania pn.:
„Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego
wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, w m. Tarnów”.
21.10.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o dokonaniu w dniu 15 października 2019 r.
zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez
Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku – Pana Waldemara
Kutę, w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj.
usunięcia namułu z dna rzeki Wisły w obszarze Zbiornika
Włocławskiego w km 622 500 – 623 300 w rejonie miejscowości
Dobrzyków na działce o nr ewid. 475, obręb 0004 Dobrzyków,
gmina Gąbin, powiat płocki, województwo mazowieckie,
wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód.
21.10.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu w dniu 15 października 2019 r.
zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez
Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku – Pana Waldemara
Kutę, w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj.
usunięcia namułu z dna rzeki Wisły w obszarze Zbiornika
Włocławskiego w km 636 500 – 637 000 w rejonie miejscowości
Maszewo na działce o nr ewid. 1/10, obręb 0011 Wisła, miasto
Płock, województwo mazowieckie, wykonywanego w ramach
obowiązków właściciela wód.
21.10.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez
Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem – Pana Longina Jankowskiego,
w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód,
śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych,
wykonywanych w ramach obowiązków właściciela wód, w ramach
prac utrzymaniowych Kanału Bródnowskiego.
18.10.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez pełnomocnika – Pana Artura Rychlewskiego Dyrektora
Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w zakresie odmulenia koryta rzeki Struga z
naniesionego namułu w km 14 500 – 18 128
18.10.2019 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
obejmującą piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Jeziorki
istniejącym jazem zlokalizowanym w km 33 518 w miejscowości
Zawodne, gmina Prażmów, powiat piaseczyński oraz na
wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód
w związku z remontem urządzeń wodnych, tj. odmulenie lewego i
środkowego światła (przęsła) jazu w związku z remontem
jazu, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.
15.10.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację o braku
wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego dokonanego
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w
Krakowie – Panią Katarzynę Biegun, działań prowadzonych w
ramach zadania: „Udrożnienie kanału Łączany – Skawina
– usunięcie zamulania w rejonie górnego awanportu śluzy w
Borku Szlacheckim oraz przemieszczenie w obrębie wód
powierzchniowych materiału z udrożnienia w celu zasypania wyrw
w brzegu i dnie Wisły”, którego zakres został skorygowany
przy piśmie z dnia 5 września 2019 r., znak:
KR.ZPU.2.512.10.8.2019.BS.
15.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się