Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Kamila Banaszka, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pn.:
„Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w
związku z obszarami NATURA 2000 – etap I” – Zadanie nr 5:
Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie
miejscowości Mokrsko Górne - (polder Mokrsko)
10.01.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwi8eszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Kamila Banaszka, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pn.:
„Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w
związku z obszarami NATURA 2000 – etap I” – Zadanie nr 5:
Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie
miejscowości Mokrsko Górne - (polder Mokrsko)
10.01.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Roberta Chciuka
– pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibą w Warszawie, postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego –
wydłużenie kierownic awanportu dolnego śluzy Guzianka II, w
postaci ścianek szczelnych
09.01.2020 więcej
Nabór na członków do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej – V kadencja
Państwowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem
opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw gospodarki
wodnej powołanym na 4 letnią kadencję.
09.01.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Piotra Balińskiego, postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń
wodnych umożliwiających migracje ryb w ramach funkcjonowania
istniejącej przepławki dla ryb znajdującej się w km 12 290
rzeki Stara Rega – Pęczerzyński Młyn przy zachowaniu Qmax.s
= 0,18 m3/s.
07.01.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego
przez Pana Marka Duklanowskiego – p.o. Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, postępowania w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzenia
umożliwiającego migrację ryb położonego na rzece Uklei na
działce ewid. nr 381/1 obręb 0014 Rogowo, gm. Radowo Małe.
03.01.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przedłużenia terminu
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji Urządzeń Wodnych w
Poznaniu decyzją Starosty Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2015
r., znak: WBŚ.6341.62.2015, na regulację wód oraz zmianę
ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód mającą
wpływ na warunki przepływu oraz na wykonanie urządzeń wodnych
w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odbudowa Kanału
Flisa na terenie gmin Kołaczkowo i Pyzdry, powiat
wrzesiński”, woj. wielkopolskie.
30.12.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję
do publicznej wiadomości informację o braku wniesienia
sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego, wniesionego przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowanego
przez pełnomocnika – Pana Andrzeja Kołodziejczyka, w
zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wody w związku z utrzymaniem śródlądowej drogi
wodnej – szlaku żeglownego pomiędzy jeziorem Mikołajskim (na
północy) a jeziorem Śniardwy (na południu) dla uzyskania
wymaganej przepisami głębokości – 2,0 m (minimalna
głębokość istniejącego toru wodnego dla minimalnego poziomu
wody wynoszącego 115,55 m n.p.m. [Kr60]).
30.12.2019 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
dalej „Kpa”, zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019 r.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał
decyzję znak: DOK.DOK3.9700.169.2018.EP – udzielającą
pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą
piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Złota
Rzeka jazem zlokalizowanym w km 6 475 oraz retencjonowanie tych
wód w zbiorniku wodnym „Ożanna” zlokalizowanym w
miejscowości Ożanna, gmina Kuryłówka, powiat leżajski,
województwo podkarpackie oraz umarzającą postępowanie w
zakresie wnioskowanego korzystania z wód Złota Rzeka
retencjonowanych w zbiorniku wodnym „Ożanna”.
30.12.2019 więcej
Obwieszczenie
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia, że przed wydaniem decyzji w sprawie prowadzonej na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o
udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania
pn. „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”
realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy
„Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I/Etap III –
remont śluzy „Guzianka I” remont śluzy i jazu w Karwiku,
jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace
hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami,
przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa
nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin" strony mają prawo
zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
30.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się