Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
dalej „Kpa”, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, z
siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Piotra
Kutyńskiego, postępowania administracyjnego w przedmiocie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń
wodnych, tj.: - przebudowę napowietrznej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia przekraczającej prawy
wał przeciwpowodziowy rzeki Dłubni w km roboczym wału 1 067
(km ewidencyjny wału 1 068), - przebudowę napowietrznej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia przekraczającej prawy
wał przeciwpowodziowy rzeki Dłubni w km roboczym wału 1 430
(km ewidencyjny wału 1 431), w ramach inwestycji polegającej
na rozbudowie i przebudowie wałów przeciwpowodziowych w ramach
przedsięwzięcia: „Dokończenie przebudowy wałów
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 1 – lewy
wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z
wałami cofkowymi rzeki Dłubni; Odcinek 2 – lewy wał rzeki
Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru, w ramach rozbudowy
prawego i lewego wału rzeki Wisły w Krakowie”.
04.11.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, reprezentowanego przez Pana Piotra Kutyńskiego,
postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych,
tj.: - przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej
średniego napięcia przekraczającej prawy wał
przeciwpowodziowy rzeki Dłubni w km roboczym wału 1 067 (km
ewidencyjny wału 1 068), - przebudowę napowietrznej linii
elektroenergetycznej średniego napięcia przekraczającej prawy
wał przeciwpowodziowy rzeki Dłubni w km roboczym wału 1 430
(km ewidencyjny wału 1 431), w ramach inwestycji polegającej
na rozbudowie i przebudowie wałów przeciwpowodziowych w ramach
przedsięwzięcia: „Dokończenie przebudowy wałów
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 1 – lewy
wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z
wałami cofkowymi rzeki Dłubni; Odcinek 2 – lewy wał rzeki
Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru, w ramach rozbudowy
prawego i lewego wału rzeki Wisły w Krakowie”.
04.11.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
działającego przez pełnomocnika – Pana Roberta Chciuka –
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania w
sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:  rozbiórkę
urządzeń wodnych – umocnień brzegów rzeki Węgorapy:
 w km 1 805 ÷ 2 100 jej biegu (brzeg prawy),  w km 1
848 ÷ 2 100 jej biegu (brzeg lewy),  na długości 30 m w
głąb starorzecza w km 1 848 jej biegu (brzeg
lewy),  wykonanie urządzeń wodnych – umocnień brzegów
rzeki Węgorapy:  w km 0 000 ÷ 0 100, 0 855 ÷ 1 015, 1 805
÷ 2 146 jej biegu (brzeg prawy),  w km 0 007 ÷ 0 100, 0 855
÷ 1 022, 1 848 ÷ 2 100 jej biegu (brzeg lewy),  na wlocie
do starorzecza na długości ok. 17 m (brzeg lewy),  na
wlocie do starorzecza na długości ok. 46 m (brzeg
prawy),  na wylocie ze starorzecza na długości ok. 60 m
(brzeg prawy),  na wylocie ze starorzecza na długości ok.
46 m (brzeg lewy),  na długości ok. 30 m w głąb
starorzecza w km 1 848 jej biegu (brzeg lewy),  odbudowę
urządzenia wodnego – kamiennej kierownicy o długości ok. 25
m, zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Węgorapy (Jezioro Mamry
÷ 0 000 biegu rzeki),  nadbudowę urządzenia wodnego –
istniejącego umocnienia lewego brzegu rzeki Węgorapy na
długości ok. 18 m (Jezioro Mamry ÷ 0 000 biegu
rzeki),  regulację wód rzeki Węgorapy w km 0 000 ÷ 1 022
oraz 1 805 ÷ 2 550 jej biegu,  wykonanie robót niezbędnych
dla prawidłowego funkcjonowania szlaku żeglownego na Jeziorze
Mamry, związanych z utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych w
ramach obowiązków właściciela wód, poprzez:  wykonanie
odmulenia Jeziora Mamry na szerokości szlaku żeglownego
wynoszącego 15 – 25 m do rzędnej 113,95 m n.p.m. oraz
długości ok. 50 m w głąb jeziora, w ramach realizacji
zadania pn. „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki
Węgorapy” realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i
przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz
z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka
I/Etap III – remont śluzy „Guzianka I” remont śluzy i
jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM
poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach
z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki
Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i
Niegocin”.
04.11.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana Roberta
Chciuka – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
na:  rozbiórkę urządzeń wodnych – umocnień brzegów
rzeki Węgorapy:  w km 1 805 ÷ 2 100 jej biegu (brzeg
prawy),  w km 1 848 ÷ 2 100 jej biegu (brzeg lewy),  na
długości 30 m w głąb starorzecza w km 1 848 jej biegu (brzeg
lewy),  wykonanie urządzeń wodnych – umocnień brzegów
rzeki Węgorapy:  w km 0 000 ÷ 0 100, 0 855 ÷ 1 015, 1 805
÷ 2 146 jej biegu (brzeg prawy),  w km 0 007 ÷ 0 100, 0 855
÷ 1 022, 1 848 ÷ 2 100 jej biegu (brzeg lewy),  na wlocie
do starorzecza na długości ok. 17 m (brzeg lewy),  na
wlocie do starorzecza na długości ok. 46 m (brzeg
prawy),  na wylocie ze starorzecza na długości ok. 60 m
(brzeg prawy),  na wylocie ze starorzecza na długości ok.
46 m (brzeg lewy),  na długości ok. 30 m w głąb
starorzecza w km 1 848 jej biegu (brzeg lewy),  odbudowę
urządzenia wodnego – kamiennej kierownicy o długości ok. 25
m, zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Węgorapy (Jezioro Mamry
÷ 0 000 biegu rzeki),  nadbudowę urządzenia wodnego –
istniejącego umocnienia lewego brzegu rzeki Węgorapy na
długości ok. 18 m (Jezioro Mamry ÷ 0 000 biegu
rzeki),  regulację wód rzeki Węgorapy w km 0 000 ÷ 1 022
oraz 1 805 ÷ 2 550 jej biegu,  wykonanie robót niezbędnych
dla prawidłowego funkcjonowania szlaku żeglownego na Jeziorze
Mamry, związanych z utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych w
ramach obowiązków właściciela wód, poprzez:  wykonanie
odmulenia Jeziora Mamry na szerokości szlaku żeglownego
wynoszącego 15 – 25 m do rzędnej 113,95 m n.p.m. oraz
długości ok. 50 m w głąb jeziora, w ramach realizacji
zadania pn. „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki
Węgorapy” realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i
przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz
z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka
I/Etap III – remont śluzy „Guzianka I” remont śluzy i
jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM
poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach
z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki
Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i
Niegocin”.
04.11.2019 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną obejmującą piętrzenie wód powierzchniowych
rzeki Jeziorki istniejącym jazem zlokalizowanym w km 33 518 w
miejscowości Zawodne, gmina Prażmów, powiat piaseczyński oraz
na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z
wód w związku z remontem urządzeń wodnych, tj. odmulenie
lewego i środkowego światła (przęsła) jazu w związku z
remontem jazu, wykonywane w ramach obowiązków właściciela
wód.
04.11.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego dokonanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Panią
Annę Rudlicką - Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, na
wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód
w związku z utrzymywaniem wód, tj. usunięcie namułu z koryta
rzeki Śliz w km 0 000 – 5 500, obręb Nowy Pilczyn, Stary
Pilczyn, Kacprówek, gmina Łaskarzew, powiat garwoliński,
województwo mazowieckie, wykonywane w ramach obowiązków
właściciela wód.
31.10.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia
o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez
pełnomocnika – Panią Małgorzatę Wajdę, postępowania w
sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, na: 1. wykonanie
urządzeń wodnych, tj. budowę dwóch suchych zbiorników
przeciwpowodziowych (zbiornika nr 1 o poj. 3 965 m3 i zbiornika
nr 2 o poj. 16 870 m3) i obiektów im towarzyszących wraz z
przebudową sieci gazowej w km 0 017 rurociągu łączącego
zbiornik nr 2 z ciekiem Szewnia-Miłka; 2. usługi wodne, tj.
retencjonowanie wód powierzchniowych cieku Szewnia-Miłka w ww.
zbiornikach przeciwpowodziowych oraz korzystanie z tych
wód; 3. regulację wód oraz kształtowanie nowego koryta cieku
Szewnia-Miłka w km od 16 115 do 16 761 wraz z przebudową
istniejących sieci pod ciekiem Szewnia-Miłka; w ramach
przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią terenu m.
Jarosławia przez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot.
Szewnia-Miłka w km 16 115 do 16 761”.
29.10.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Wajdę, postępowania
w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, na: 1. wykonanie
urządzeń wodnych, tj. budowę dwóch suchych zbiorników
przeciwpowodziowych (zbiornika nr 1 o poj. 3 965 m3 i zbiornika
nr 2 o poj. 16 870 m3) i obiektów im towarzyszących wraz z
przebudową sieci gazowej w km 0 017 rurociągu łączącego
zbiornik nr 2 z ciekiem Szewnia-Miłka; 2. usługi wodne, tj.
retencjonowanie wód powierzchniowych cieku Szewnia-Miłka w ww.
zbiornikach przeciwpowodziowych oraz korzystanie z tych
wód; 3. regulację wód oraz kształtowanie nowego koryta cieku
Szewnia-Miłka w km od 16 115 do 16 761 wraz z przebudową
istniejących sieci pod ciekiem Szewnia-Miłka; w ramach
przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią terenu m.
Jarosławia przez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot.
Szewnia-Miłka w km 16 115 do 16 761”.
29.10.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Roberta Chciuka
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych na likwidację prowadzonego przez wody
powierzchniowe płynące tymczasowego obiektu mostowego w km 522
475 rzeki Wisły i prowadzonych przez powierzchniowe wody
płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe dwóch rurociągów
przesyłowych, wykonanie robót w wodach, które będą
przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, polegających na
likwidacji komory czerpalnej oraz nasypu - platformy służącej
do umiejscowienia pomp zapewniających obsługę dwóch
tymczasowych rurociągów przesyłowych, wykonanych w związku z
usuwaniem awarii rurociągu przesyłowego pod dnem rzeki Wisły w
obrębach 71007 Bielany, 70902 Bielany, 40628 Białołęka, m.
st. Warszawa, celem przeprowadzenia nieoczyszczonych ścieków
komunalnych do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.
25.10.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika Pana
Dariusza Adamka postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych, tj. suchego
zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 2 w km 0 277 potoku
Malinówka oraz budowli z nim związanych funkcjonalnie, a także
czterech rowów; przebudowę i likwidację urządzeń wodnych;
kształtowanie nowego koryta cieku Malinówka w km od 2 230 do 2
453; likwidację odcinka istniejącego koryta cieku Malinówka w
km od 2 230 do 2 453; usługę wodną obejmującą okresowe
piętrzenie wód powierzchniowych potoku Malinówka w czasie
powodzi w projektowanym zbiorniku Malinówka 2 do rzędnej
MaxPP=229,5 m n.p.m. w ramach przedsięwzięcia pn. Zwiększenie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy:
„Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik Malinówka
2 na potoku Malinówka”
25.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się