Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika Pana Michała Marszałka, postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i
przebudowę wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami
związanymi z nimi funkcjonalnie oraz przebudowę rowu w ramach
inwestycji pn. „Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km
rzeki 8 000-10 950, prawy w km 7 181-11 778, gm. Czermin,
Wadowice Górne, pow. mielecki”.
31.01.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika Pana Michała Marszałka, postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i
przebudowę wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami
związanymi z nimi funkcjonalnie oraz przebudowę rowu w ramach
inwestycji pn. „Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km
rzeki 8 000-10 950, prawy w km 7 181-11 778, gm. Czermin,
Wadowice Górne, pow. mielecki”.
31.01.2020 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego, postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za
pomocą istniejącej pompowni melioracyjnej „Grzymiradz”
zlokalizowanej na działce nr 353/1 w obrębie Grzymiradz, gmina
Dębno, powiat myśliborski.
31.01.2020 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa”, w związku z
prowadzonym postępowaniem, na wniosek Andaluzja Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika -
radcę prawnego Tomasza Parusa, w sprawie ustalenia charakteru
wód położonych na działkach nr ew. 152/4 i 334/1 obręb
Kłęby, gmina Golczewo oraz charakteru wód cieku od źródła
na działce nr ew. 152/4 obręb Kłęby, gmina Golczewo do
ujścia do Jeziora Okunie, położonego na dz. nr ew. 560/8,
obręb Golczewo, gmina Golczewo, województwo zachodniopomorskie,
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia, że nie było możliwe jego zakończenie w terminie
określonym w zawiadomieniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 listopada 2019 r. znak:
DOK.DOK3.974.17.2019.US, ze względu na szczególnie
skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia
dodatkowej analizy prawnej. Przewiduje się załatwienie
przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.
31.01.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego
przez pełnomocnika Pana Piotra Balińskiego, postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód polegające na odwadnianiu gruntów i upraw za
pomocą istniejącej pompowni melioracyjnej „Grzymiradz”
zlokalizowanej na działce nr 353/1 w obrębie Grzymiradz, gmina
Dębno, powiat myśliborski.
31.01.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą
omyłkę w decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z
dnia 31 lipca 2017 r., znak: OWŚ-VII.7322.31.2017 udzielającej
Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę korpusu wałów
potoku Babica i rozbudowę korpusu wałów rowu Buczkowskiego w
miejscowości Bochnia, gm. Bochnia, woj. małopolskie.
24.01.2020 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych, tj. suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Malinówka 2 w km 0 277 potoku Malinówka
oraz budowli z nim związanych funkcjonalnie, a także czterech
rowów; przebudowę i likwidację urządzeń wodnych;
kształtowanie nowego koryta cieku Malinówka w km od 2 230 do 2
453; likwidację odcinka istniejącego koryta cieku Malinówka w
km od 2 230 do 2 453; usługę wodną obejmującą okresowe
piętrzenie wód powierzchniowych potoku Malinówka w czasie
powodzi w projektowanym zbiorniku Malinówka 2 do rzędnej
MaxPP=229,5 m n.p.m. w ramach przedsięwzięcia pn. Zwiększenie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy:
„Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik Malinówka
2 na potoku Malinówka”
17.01.2020 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
wykonanie urządzeń wodnych, tj. suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Malinówka 1 w km 0 231 potoku Malinówka
oraz urządzeń z nim związanych funkcjonalnie; przebudowę i
likwidację urządzeń wodnych; kształtowanie nowego koryta
cieku Malinówka w km od 0 183 do 0 323; likwidację odcinka
istniejącego koryta cieku Malinówka w km od 0 183 do 0 323 oraz
starorzecza potoku Malinówka w czaszy zbiornika na długości
ok. 240 m; usługę wodną obejmującą okresowe piętrzenie wód
powierzchniowych potoku Malinówka w czasie powodzi w
projektowanym zbiorniku Malinówka 1 do rzędnej NPP=216,5 m
n.p.m. w ramach przedsięwzięcia pn. Zwiększenie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy: „Budowa suchego
zbiornika małej retencji: zbiornik Malinówka 1 na potoku
Malinówka”.
17.01.2020 więcej
Owieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Waldemara
Cichego postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące piętrzenie
śródlądowych wód rzeki Warta zaporą czołową z budowlą
przelewowo – upustową w km 757 380, retencjonowanie
śródlądowych wód rzeki Warta w zbiorniku wodnym Poraj na
terenie gmin Poraj i Koziegłowy, pow. myszkowski, woj.
śląskie.
17.01.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Kamila Banaszka, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji pn.:
„Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w
związku z obszarami NATURA 2000 – etap I” – Zadanie nr 5:
Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie
miejscowości Mokrsko Górne - (polder Mokrsko)
10.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się