Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o oględzinach w terenie
Na podstawie art. 49a, art. 79 i art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018
r. poz. 2096), dalej „Kpa”, Minister Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej zawiadamia, o planowanym przeprowadzeniu
oględzin w terenie w dniu 5 marca 2020 r. od godz. 09.30 w
miejscowości Golczewo i Kłęby, w związku z prowadzonym na
podstawie art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)
postępowaniem w sprawie ustalenia charakteru wód położonych
na działkach nr ew. 152/4 i 334/1 obręb Kłęby, gmina
Golczewo oraz charakteru wód cieku od źródła na działce nr
ew. 152/4 obręb Kłęby, gmina Golczewo do ujścia do Jeziora
Okonie, położonego na dz. nr ew. 560/8, obręb Golczewo, gmina
Golczewo, województwo zachodniopomorskie. Miejsce spotkania
przed rozpoczęciem oględzin – stacja paliw Orlen, ul.
Krótka 7 w Golczewie. Zgodnie z art. 79 § 2 Kpa, strony
postępowania mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu,
mogą zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz
składać wyjaśnienia.
17.02.2020 więcej
Obwieszczenie o oględzinach w terenie - charakter wód
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 79 i art. 85 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa”, w
związku z art. 219 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o
planowanym przeprowadzeniu oględzin w terenie w dniu 6 marca
2020 r. od godz. 9.00 w związku z prowadzonym postępowaniem w
sprawie ustalenia charakteru wód Jeziora Wierzchucice, obręb
Storkowo, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie.. Miejsce
spotkania przez rozpoczęciem oględzin Kościół
Rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Różańcowej, 73-140
Storkowo.
14.02.2020 więcej
Obieszczenie o wszczęciu postępowania - charakter wód
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 219 ust. 2b ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z
późn. zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na wniosek Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, reprezentowanego przez
Panią Agnieszkę Śpiewak – p.o. Dyrektora KOWR Oddziału
Terenowego w Szczecinie, postępowania w sprawie ustalenia
charakteru wód Jeziora Wierzchucice, obręb Storkowo, pow.
stargardzki, woj. zachodniopomorskie.
14.02.2020 więcej
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z
późn. zm.), dalej „Kpa”, zawiadamiam, że w dniu 7 lutego
2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
wydał decyzję znak:DOK.DOK3.9700.83.2018.US w przedmiocie
udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę
urządzeń wodnych oraz budowli z nimi związanych funkcjonalnie
w msc. Wojsław, Stare Miasto, Rzochów, Mielec, gm. Mielec, pow.
mielecki, woj. podkarpackie, w ramach zadania pn.:
„Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i
podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km
rzeki 21 300 – 27 900 w msc. Mielec”.
13.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Jana Kłosowskiego, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych – umocnień
rzeki Wierzycy w km 67 840 ÷ 67 950 jej biegu (brzeg prawy),
poprzez rozbiórkę i wykonanie nowych umocnień w ramach
inwestycji pn. „Przebudowa umocnienia prawego brzegu rzeki
Wierzyca w km 67 840 ÷ 67 950 przy Galerii Handlowej, ul.
Kanałowa 1 w Starogardzie Gdańskim”.
12.02.2020 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji Starosty
Pilskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., znak ŚR.6341.102.2012.VIII
udzielającej Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu, Rejonowemu Oddziałowi w Pile, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie odbudowy Kanału Motylewskiego oraz
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w
zakresie piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych
Kanału Motylewskiego, który został przekazany przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej, jako organu właściwego w sprawie.
11.02.2020 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Dyrektora
Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim – Panią Magdalenę
Filipiak, w zakresie: wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód, wykonywane w ramach obowiązków
właściciela wód. Planowane roboty utrzymaniowe będą
wykonywane punktowo od km 2 800 do 4 300 rzeki Białki
Lelowskiej, na działkach ewid. na działkach ewidencyjnych nr 26
i 224 obręb Wąsosz, gm. Koniecpol oraz nr 3651/4 obręb
Koniecpol gm. Koniecpol
10.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, reprezentowanego przez Pana Romana Tomasza –
Dyrektora Zarządu Zlewnii w Pile PGW WP, postępowania
administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2001 r. znak:
OS-Pi-II-2-6811/14/2000/01 udzielającej Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci, obejmujące
piętrzenie wód rzeki Noteci w km 111 860 drogi wodnej
Wisła-Odra za pomocą urządzeń hydrowęzła Nowe.
07.02.2020 więcej
Informacja o przyjęciu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 10 i ust. 11 w związku z art. 394
ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.
U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuję o przyjęciu
zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Darię
Świerblewską, w zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru,
piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem
wód – Jeziora Pakoskiego w km 00 000 – 00 030 oraz rzeki
Stara Noteć Ludziska w km 00 000 – 008, w obrębie Kołuda
Mała, gm. Janikowo, pow. inowrocławski, woj.
kujawsko-pomorskie.
06.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,
polegające na na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzenia
umożliwiającego migrację ryb, tj.: przepławki dla ryb
położonej na rzece Brzeźnicka Węgorza w m. Lesięcin, na
terenie działki nr 69/5, obręb 0011 Lesięcin, Gmina
Węgorzyno.
06.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się