Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń
wodnych, tj. suchego zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 1 w
km 0 231 potoku Malinówka oraz urządzeń z nim związanych
funkcjonalnie; przebudowę i likwidację urządzeń wodnych;
kształtowanie nowego koryta cieku Malinówka w km od 0 183 do 0
323; likwidację odcinka istniejącego koryta cieku Malinówka w
km od 0 183 do 0 323 oraz starorzecza potoku Malinówka w czaszy
zbiornika na długości ok. 240 m; usługę wodną obejmującą
okresowe piętrzenie wód powierzchniowych potoku Malinówka w
czasie powodzi w projektowanym zbiorniku Malinówka 1 do rzędnej
NPP=216,5 m n.p.m. w ramach przedsięwzięcia pn. Zwiększenie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy:
„Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik Malinówka
1 na potoku Malinówka”
28.11.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: ˗ wykonanie
tymczasowych urządzeń wodnych – gródz budowlanych,
umożliwiających wykonanie remontu urządzenia wodnego - śluzy
żeglugowej i jazu w Karwiku, ˗ wykonanie remontu
istniejących urządzeń wodnych – śluzy żeglugowej i jazu w
Karwiku wraz z awanportami górnym i dolnym, ˗
wykonanie robót odmulających w awanporcie górnym i dolnym
śluzy, w ramach projektu „Budowa i przebudowa
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy
„Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap III -
remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w
Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace
hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami,
przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa
nadbrzeża jezior Mikołajskie i Niegocin”.
27.11.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Podaję do publicznej wiadomości informację o braku wniesienia
sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego dokonanego przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, reprezentowane przez Pana Henryka Kaczmarskiego -
Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, w zakresie wydobywania
kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku
z utrzymywaniem wód, tj. usunięcia namułu z dna koryta rzeki
Dopływ spod Gruszowa (Nadzówka)
27.11.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika – Pana Andrzeja
Siudego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania: -
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i rozbudowę
urządzeń wodnych stopnia wodnego Krępa, zlokalizowanego na
rzece Odrze w km 114 450; - pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią na terenie stopnia wodnego
Krępa; w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich
na odcinku w Zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap
II”.
26.11.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika – Pana Piotra
Radzickiego, postępowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód poprzez budowę 14
deflektorów kierunkowych zlokalizowanych na obu brzegach rzeki
Białej w km 78 950 – 79 800 w ramach przedsięwzięcia pn.:
„Projekt przedsięwzięć stymulujących funkcjonowanie
korytarza swobodnej migracji w km od 78 950 do 79 800 rzeki
Białej Tarnowskiej”.
26.11.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika –
Pana Andrzeja Kołodziejczyka, postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: ˗ Wykonanie nowego
urządzenia wodnego – basenu portowego (zatoki postojowej) o
wymiarach w planie 7,0 x 16,0 m. i rzędnej dna 113,35 m n.p.m.
[Kr60], ˗ Rozbiórkę istniejącego urządzenia wodnego –
umocnienia nabrzeża na terenie zaplecza technicznego PGW Wody
Polskie w Mikołajkach, dł. około 20 mb., ˗ Wykonanie nowego
urządzenia wodnego – umocnienia nabrzeża na terenie zaplecza
technicznego PGW Wody Polskie w Mikołajkach, dł. około 40
mb., ˗ Wykonanie przy nabrzeżu nowego urządzenia wodnego –
pomostu stałego o wymiarach 3,0 x 25,0 m. umożliwiającego
cumowanie jednostek RZGW, ˗ Wykonanie robót odmulających przy
umocnieniu brzegu dla uzyskania wymaganych przepisami
głębokości, na powierzchni około 850 m2, w ramach projektu
„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem
funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior
Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem
śluzy „Guzianka I” / Etap III - remont śluzy Guzianka I,
remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku
wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich
połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i
rzeki Węgorapy, przebudowa nadbrzeża jezior Mikołajskie i
Niegocin”.
26.11.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU Na podstawie art. 423
ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o braku wniesienia sprzeciwu do
zgłoszenia wodnoprawnego, wniesionego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowanego przez
pełnomocnika – Pana Artura Rychlewskiego Dyrektora Zarządu
Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
w zakresie odmulenia koryta rzeki Struga z naniesionego namułu w
km 14 500 – 18 128, na terenie działek:  nr ew. 537 oraz
nr ew. 538, obręb 15 Różyce, gm. Kocierzew Południowy, pow.
łowicki, woj. łódzkie;  nr ew. 190, nr ew. 191 oraz nr
ew. 188/2, obręb 14 Skowroda, gm. Chąśno, pow. łowicki,
woj. łódzkie;  nr ew. 130 oraz nr ew. 93, obręb 5
Jadzień, gm. Kiernozia, pow. łowicki, woj. łódzkie.
25.11.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Marii
Ossowskiej, Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu dla pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przyłącza wodociągowego i
kanalizacji sanitarnej przez rzekę Brdę, po konstrukcji jazu
Farnego w km 11 820, udzielonego Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, decyzją Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak:
WZR-IV.6341.31.2016.
25.11.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2019 r. znak:
DOK.DOK3.9700.57.2019.EP, udzielającej Państwowemu Gospodarstwu
wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, pozwolenia
wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie
śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Jeziorki w km 18 950
istniejącym jazem, zlokalizowanym na działce ewid. nr 702/4,
obręb Gołków gm. Piaseczno, pow. piaseczyński, woj.
mazowieckie (współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia
PL-ETRF2000: X=5767845, Y=7499205), w czasie przepływu wody
niskiej i średniej, w okresie wegetacyjnym od kwietnia do
października w celu ograniczenia skutków suszy.
22.11.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 listopada 2019 r.
znak: DOK.DOK3.9703.7.1.2018.LD, zawieszajacego z urzędu
postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na
piętrzenie wód rzeki Wieprzy udzielonego Zachodniopomorskiemu
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych decyzją Starosty
Słupskiego z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 372/2015.
22.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się