Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dokumenty wynikające ze strategii morskiej – przekazane na KSE
Zawartość: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie
wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej
aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz
z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla
dobrego stanu środowiska wód morskich, oraz projektu uchwały
Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie
Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów
środowiskowych dla wód morskich.
27.09.2018 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Panią
Annę Rudlicką – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, w
zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontu
urządzeń wodnych, wykonywanego w ramach obowiązków
właściciela wód. Prace będą miały na celu udrożnienie
koryta rzeki Kraski polegające na usunięciu powstałego na dnie
rzeki zamulenia. Planowane działania będą prowadzone na
działce ew. nr 248, obręb 0004 Belsk Duży, gmina Belsk Duży,
powiat grójecki, województwo mazowieckie, na długości 700 m w
km 26 380 – 27 080.
27.09.2018 więcej
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie na regulację wód wykonywaną w ramach
zadania: „Rów Krobski – regulacja w km 0 000÷3 000” w
obrębie geodezyjnym Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz
Bączylas, gm. Poniec.
27.09.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego,
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanego przez Pana Grzegorza Szymoniuka – Zastępcę
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie
przeprowadzenia prac związanych z przebudową (odtworzeniem)
umocnień brzegów oraz udrożnieniem Kanału Szymońskiego na
odcinku 40 34 – 42 70 km szlaku głównego Pisz-Węgorzewo na
terenie miejscowości Szymonka w gminie Ryn oraz miejscowości
Jagodne Wielkie w gminie Miłki w powiecie giżyckim w
województwie warmińsko-mazurskim.
27.09.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Grzegorza
Szymoniuka – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego w przedmiocie przeprowadzenia prac związanych z
przebudową (odtworzeniem) umocnień brzegów oraz udrożnieniem
Kanału Szymońskiego na odcinku 40 34 – 42 70 km szlaku
głównego Pisz-Węgorzewo na terenie miejscowości Szymonka w
gminie Ryn oraz miejscowości Jagodne Wielkie w gminie Miłki w
powiecie giżyckim w województwie warmińsko-mazurskim.
27.09.2018 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu całości materiału dowodowego w
prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowę lewostronnego wału cofkowego
wzdłuż rzeki Czarna Struga Defet w km: 1 900 ÷ 3 740 jej
biegu, na Polderze Zagórów, gm. Zagórów, powiat Słupca,
wszczętym na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, reprezentowanego przez Pana Jana Bartczaka – Dyrektora
Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
20.09.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanego przez Pana Jana Bartczaka – Dyrektora Zarządu
Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania
pozwoleń wodnoprawnych.
18.09.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanego przez Panią Anetę Kowalik postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie
wykonania urządzenia wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi
zabezpieczającymi przed powodzią – tzn. prawego wału na
rzece Odrze oraz lokalizowania na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miejscowości Księża
Łąka, Podświęcice, Dziergowice w gminie Bierawa w powicie
kędzierzyńsko-kozielskim w województwie opolskim
18.09.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Anetę
Kowalik postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego w przedmiocie wykonania urządzenia wodnego wraz z
obiektami towarzyszącymi zabezpieczającymi przed powodzią –
tzn. prawego wału na rzece Odrze oraz lokalizowania na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie
miejscowości Księża Łąka, Podświęcice, Dziergowice w
gminie Bierawa w powicie kędzierzyńsko-kozielskim w
województwie opolskim
18.09.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Macieja
Rudnickiego – pracownika AECOM Polska Sp. z o. o., ul.
Klecińska 123, 54-413 Wrocław, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z
wykonaniem prac modernizacyjnych w obrębie jazu Rędzin oraz
prac związanych z przebudową ubezpieczeń brzegowych w obrębie
języków rozdzielczych i awanportów śluz Rędzin I i II w
ramach zadania pn. „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na
rzece Odrze”
18.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się