Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
wykonanie urządzeń wodnych (budowę odcinków wałów
przeciwpowodziowych oraz budowę kanałów ulgi), likwidację i
przebudowę urządzeń wodnych (istniejących odcinków rowów
kolidujących z projektowanymi do wykonania wałami
przeciwpowodziowymi i kanałami ulgi), prowadzenie przez wały
przeciwpowodziowe rurociągów i przepustów; w ramach zadania
pn. „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych
wzdłuż rzeki Osa w km 0 000 – 10 900 na terenie
miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna, gmina
Zaleszany; Jamnica, gmina Grębów, woj. podkarpackie”.
08.10.2018 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego złożonego w dniu 3 września 2018 r. przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez
Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie – Panią Annę Rudlicką,
w zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem koryta rzeki
Czarnej na odcinku 266 m. w km 20 466-20 732 jej biegu, na
działce nr ewid. 320, obręb 0027 – Rytomoczydła, gm.
Jasieniec.
05.10.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie przeprowadzenia prac
związanych z przebudową umocnień brzegów oraz udrożnieniem
Kanału Grunwaldzkiego na odcinku 36 10 – 36 57 km szlaku
głównego Pisz-Węgorzewo na terenie miejscowości Ławki w
gminie Ryn w powiecie giżyckim w województwie
warmińsko-mazurskim.
05.10.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach, którego zadania w myśl art. 526
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1566 z późn. zm.) wykonuje obecnie Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach działające przez pełnomocnika – Panią Agnieszkę
Gac-Ira przedstawiciela Sweco Engineering Sp. z o.o.,
postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
rozbiórkę i wykonanie urządzeń wodnych na rzece Pogorii,
wykonanie robót regulacyjnych w korycie rzeki Pogorii na odcinku
w km 4 285-2 580 oraz wykonanie odbudowy istniejącego
ubezpieczenia dna i skarp koryta w km 2 580-0 000 w ramach
przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej
zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria
oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy,
woj. Śląskie – Etap II, Zadanie I – Przebudowa odpływu ze
zbiornika Pogoria III”
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie dot. wydanej decyzji - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, że w dniu 04.10.2018 r. decyzją znak:
DOK.DOK3.9700.11.2018.JC udzielił dla Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego
przez Pana Michała Pawlika, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych - budowę kanału ulgi
przekierowującego wodę z potoku Młynówka do rzeki Raby w km
17 070, budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych na lewym i
prawym brzegu potoku Młynówka, przebudowę dwóch rowów i ich
włączenie do kanału ulgi, przebudowę istniejących
gazociągów i ropociągów przebiegających pod dnem potoku
Młynówka w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.
,,Budowa wału/bulwaru przeciwpowodziowego na brzegu lewym i
prawym potoku Młynówka na odcinku km ok. 1 900 – km 2 400”
na terenie gminy wiejskiej Bochnia, powiat bocheński,
województwo małopolskie.
04.10.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały
przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii
energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy
Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo
podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie
przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113
350 – 119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm.
Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap II”.
04.10.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały
przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii
energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy
Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo
podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie
przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113
350 – 119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm.
Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I"
04.10.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanego przez Pana Grzegorza Szymoniuka – Zastępcę
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie
przeprowadzenia prac związanych z przebudową (odtworzeniem)
umocnień brzegów oraz udrożnieniem Kanału Tałckiego na
odcinku 33 00 – 34 60 km szlaku głównego Pisz-Węgorzewo na
terenie miejscowości: Ławki oraz Rybical w gminie Ryn, a także
miejscowości Tałty w gminie Mikołajki w powiecie giżyckim w
województwie warmińsko-mazurskim.
03.10.2018 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w przedmiocie wznowienia postępowania
zakończonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z
dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: DSR-II-1.7322.62.2016
udzielającą Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych, rozbiórkę urządzeń wodnych oraz szczególne
korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków – wód
opadowych i roztopowych pochodzących z dachu budynku pompowni
„Żelazna” oraz terenu utwardzonego – placu postojowego
przed budynkiem pompowni do wód Kanału Półwieś, dla
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Polderu Żelazna” oraz
możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie
dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań.
02.10.2018 więcej
ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE
„Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego
wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód
w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych
oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywanego w ramach
obowiązków właściciela wód, tj. wykonania skarpowania
brzegów rzeki Kraski”
01.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się