Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego złożonego do Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, reprezentowane przez Pana Waldemara Kutę - Dyrektora
Zarządu Zlewni we Włocławku, w zakresie wydobywania kamienia,
żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z
wykonywaniem prac utrzymaniowo-pogłębiarskich na obszarze
Zbiornika Włocławskiego w km 642 500 – 643 000 rz. Wisły
18.10.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego złożonego do Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, reprezentowane przez Pana Waldemara Kutę - Dyrektora
Zarządu Zlewni we Włocławku, w zakresie wydobywania kamienia,
żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z
wykonywaniem prac utrzymaniowo-pogłębiarskich na obszarze
Zbiornika Włocławskiego w km 648 500 – 649 000 rz. Wisły
18.10.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki
Białej Głuchołaskiej w km 18 191 jej biegu, na działkach nr
ew. 987 oraz 602/6, obr. 0002 Bodzanów, jedn. ewid. Głuchołazy
– obszar wiejski, pow. nyski, woj. opolskie.
15.10.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki
Białej Głuchołaskiej w km 17 318 jej biegu, na działce nr ew.
986, obr. 0002 Bodzanów, jedn. ewid. Głuchołazy – obszar
wiejski, pow. nyski, woj. opolskie.
15.10.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki
Białej Głuchołaskiej w km 17 226 jej biegu, na działce nr ew.
986, obr. 0002 Bodzanów, jedn. ewid. Głuchołazy – obszar
wiejski, pow. nyski, woj. opolskie
15.10.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki
Białej Głuchołaskiej w km 16 283 jej biegu, na działkach nr
ew. 537/4 i 986, obr. 0002 Bodzanów, jedn. ewid. Głuchołazy
– obszar wiejski, pow. nyski, woj. opolskie
15.10.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki
Białej Głuchołaskiej w km 10 352 jej biegu, na działce nr ew.
329/1, obr. 0016 Polski Świętów, jedn. ewid. Głuchołazy –
obszar wiejski, pow. nyski, woj. opolskie.
15.10.2018 więcej
INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego w zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki
Białej Głuchołaskiej w km 17 893 jej biegu, na działkach nr
ew. 562/8, 562/10 i 987, obr. 0002 Bodzanów, jedn. ewid.
Głuchołazy – obszar wiejski, pow. nyski, woj. opolskie
15.10.2018 więcej
Dokumenty wynikające ze strategii morskiej – po uzgodnieniach w ramach KSE
Dokumenty wynikające ze strategii morskiej – po uzgodnieniach
w ramach KSE
10.10.2018 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), dalej „Kpa”
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez Pana Pawła Skonieczka, Dyrektora Zarządu Zlewni w
Inowrocławiu, w sprawie przedłużenia terminu pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla potrzeb
inwestycji „Podpiętrzanie jeziora Falmierowskiego”, którego
udzielono decyzją Starosty Pilskiego z dnia 29 maja 2015 r.,
znak: ŚR.6341.17.2015.VIII, został uzupełniony i zebrany
materiał dowodowy niezbędny do rozstrzygnięcia w/w wniosku.
09.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się