Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
dalej „Kpa”, zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019 r.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał
decyzję znak: DOK.DOK3.9700.169.2018.EP – udzielającą
pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą
piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Złota
Rzeka jazem zlokalizowanym w km 6 475 oraz retencjonowanie tych
wód w zbiorniku wodnym „Ożanna” zlokalizowanym w
miejscowości Ożanna, gmina Kuryłówka, powiat leżajski,
województwo podkarpackie oraz umarzającą postępowanie w
zakresie wnioskowanego korzystania z wód Złota Rzeka
retencjonowanych w zbiorniku wodnym „Ożanna”.
30.12.2019 więcej
Obwieszczenie
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia, że przed wydaniem decyzji w sprawie prowadzonej na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o
udzielenie pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania
pn. „Ubezpieczenie brzegów i udrożnienie rzeki Węgorapy”
realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa
infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na
szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy
„Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I/Etap III –
remont śluzy „Guzianka I” remont śluzy i jazu w Karwiku,
jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace
hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami,
przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa
nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin" strony mają prawo
zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
30.12.2019 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Na podstawie art. 49 oraz art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2069 z późn. zm.), dalej „Kpa” Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuję, że nie było
możliwe zakończenie postępowania wszczętego na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez Panią Małgorzatę Wajdę - Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych,
prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe rurociągów,
prowadzenie przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii
energetycznych, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych
oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, na potrzeby realizacji
przedsięwzięcia pn. „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki
Ropy w km 5 050 – 7 170 w miejscowości Osobnica”
24.12.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ponowne rozpatrzenie
sprawy w przedmiocie wydania przez Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej decyzji z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak:
DOK.DOK3.9700.90.2018.KPS, udzielającej pozwoleń wodnoprawnych
na: usługi wodne i szczególne korzystanie z wód
powierzchniowych rzeki Nogat na stopniach hydrotechnicznych w
Białej Górze, Szonowie, Rakowcu oraz Michałowie; korzystanie z
wód rzeki Nogat do celów energetyki wodnej przez MEW w Szonowie
oraz MEW w Michałowie; przerzut wód z rzeki Wisły do rzeki
Nogat oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód
rzeki Nogat.
17.12.2019 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 36 §
1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
dalej „Kpa” w związku z postępowaniem wszczętym na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, działającego przez pełnomocnika – Panią
Małgorzatę Wajdę, w przedmiocie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych, na: 1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowę
dwóch suchych zbiorników przeciwpowodziowych (zbiornika nr 1 o
poj. 3 965 m3 i zbiornika nr 2 o poj. 16 870 m3) i obiektów im
towarzyszących wraz z przebudową sieci gazowej w km 0 017
rurociągu łączącego zbiornik nr 2 z ciekiem
Szewnia-Miłka; 2. usługi wodne, tj. retencjonowanie wód
powierzchniowych cieku Szewnia-Miłka w ww. zbiornikach
przeciwpowodziowych oraz korzystanie z tych wód; 3. regulację
wód oraz kształtowanie nowego koryta cieku Szewnia-Miłka w km
od 16 115 do 16 761 wraz z przebudową istniejących sieci pod
ciekiem Szewnia-Miłka; w ramach przedsięwzięcia pn.
„Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia przez
zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w
km 16 115 do 16 761”, uprzejmie informuję, że nie było
możliwe jego zakończenie w terminie określonym w obwieszczeniu
z dnia 28 października 2019 r., znak: DOK.DOK3.9700.63.2019.EP,
ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego
przez Wnioskodawcę.
17.12.2019 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej
zmiany decyzji Starosty Pilskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., znak
ŚR.6341.102.2012.VIII udzielającej Wielkopolskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowemu
Oddziałowi w Pile, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
odbudowy Kanału Motylewskiego oraz pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia
śródlądowych wód powierzchniowych Kanału Motylewskiego.
16.12.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego
przez Pana Marka Duklanowskiego – p.o. Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, postępowania w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzenia
umożliwiającego migrację ryb położonego na rzece Gardominka,
na działce nr 130/1 w obrębie Mechowo, gmina Płoty, powiat
gryficki.
14.12.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,reprezentowanego
przez Pana Marka Duklanowskiego – p.o. Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, postępowania w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z
wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzenia
umożliwiającego migrację ryb, tj. przepławki położonej na
rzece Brzeźnicka Węgorza, na działkach o nr ewid. 179/4 i 248
w obrębie Brzeźniak, gmina Węgorzyno.
14.12.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną obejmującą piętrzenie wód powierzchniowych
rzeki Jeziorki istniejącym jazem zlokalizowanym w km 33 518 w
miejscowości Zawodne, gmina Prażmów, powiat piaseczyński oraz
na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z
wód w związku z remontem urządzeń wodnych, tj. odmulenie
lewego i środkowego światła (przęsła) jazu w związku z
remontem jazu, wykonywane w ramach obowiązków właściciela
wód.
12.12.2019 więcej
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
12.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się