Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Dariusza Tkacza
– Zastępcę Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną – piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale
Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno w przedziale od poziomu
minimalnego MinPP= 0,14 m n.p.m. do poziomu maksymalnego MaxPP=
0,32 m n.p.m. za pomocą istniejących wrót sztormowych.
29.11.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Dariusza Tkacza
– Zastępcę Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną – piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale
Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno w przedziale od poziomu
minimalnego MinPP= 0,14 m n.p.m. do poziomu maksymalnego MaxPP=
0,32 m n.p.m. za pomocą istniejących wrót sztormowych.
29.11.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), dalej „Kpa”,
zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2018 r.Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał na rzecz Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzję znak:
DOK.DOK3.9700.96.2018.US przedłużającą termin dla pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla potrzeb
inwestycji „Podpiętrzanie jeziora Falmierowskiego”, którego
udzielono decyzją Starosty Pilskiego z dnia 29 maja 2015 r.
znak: ŚR.6341.17.2015.VIII.
26.11.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszcnie o wszczęciu postępowanie z urzędu w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wielickiego z dnia 18
września 2012 r. (znak: OŚR.6341.45.2012) udzielającej
pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, zmianę
ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
mających wpływ na warunki przepływu wody na potoku
Krzyszkowice w km 0 800 – 1 350 w m. Wieliczka.
26.11.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia, że wszczyna postępowanie z urzędu w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Wielickiego z dnia 18
września 2012 r. (znak: OŚR.6341.45.2012) udzielającej
pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, zmianę
ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
mających wpływ na warunki przepływu wody na potoku
Krzyszkowice w km 0 800 – 1 350 w m. Wieliczka.
26.11.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na
przebudowę urządzenia wodnego, tj. lewostronnego ziemnego wału
cofkowego wzdłuż rzeki Czarna Struga Defet w km: 1 900 ÷ 3
740 jej biegu, na Polderze Zagórów, gm. Zagórów, powiat
Słupca.
20.11.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie urządzeń wodnych, tj. odcinków wałów
przeciwpowodziowych i kanałów ulgi oraz budowli z nimi
związanych funkcjonalnie, w tym prowadzenie przez wały
przeciwpowodziowe przepustów, w ramach zadania pn. „Ochrona
przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki
Osa w km 0 000 – 10 900 na terenie miejscowości: Kępie
Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna, gmina Zaleszany; Jamnica,
gmina Grębów, woj. podkarpackie”.
19.11.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na:
trwałym odwadnianiu obiektów budowlanych, poprzez ujmowanie
wód opadowych i gruntowych związanych z pracą śluzy w system
drenaży podłużnych, a następnie odprowadzanie ich do
awanportu dolnego śluz, wykorzystaniu spiętrzonej wody na
stopniu wodnym „Opole” dla potrzeb żeglugi; wykonanie
(rozbiórkę, przebudowę) urządzeń wodnych; zmianę
ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
mające wpływ na warunki przepływu; prowadzenie przez wody
powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez
wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów,
przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały
przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i
telekomunikacyjnych; lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko; lokalizowanie na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
na stopniu wodnym „Opole”, w km 609 300 rzeki Odry w mieście
Opole w powiecie opolskim w
województwie opolskim w związku z realizacją zadania
„Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i
sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i
Opole oraz rewitalizacji służ krótkich dla ciągłości
żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy
drogi wodnej”.
19.11.2018 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust.8 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) podaję
do publicznej wiadomości informację o braku wniesienia
sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego wniesionego przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, w zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód,
śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych,
wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód.
16.11.2018 więcej
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
Obwieszczenie o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i
rozbiórkę urządzeń wodnych, regulację koryta rzeki Orli w km
47 315 – 50 700, wznoszenie obiektów budowlanych oraz
wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią w ramach przedsięwzięcia pn.: „Orla – regulacja i
obwałowanie w km 47 315 – 50 700, gm. Jutrosin, pow. rawicki,
woj. wielkopolskie”.
15.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się