Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego błędy
pisarskie i oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 3 października
2018 r., znak: DOK.DOK3.9700.8.2018.KP – pozwoleniu
wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych – zabezpieczenia
przeciwpowodziowego obszarów położonych na lewym brzegu rzeki
Wisłoki w km około 114 500 – 119 000 oraz lewego i prawego
zabezpieczenia cieku Dębownica, wykonanie rowów i wylotów
służących do wprowadzania wód do wód oraz wykonanie budowli
regulacyjnych rzeki Wisłoki i Dębownica, prowadzenie przez
wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii
energetycznych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy
Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo
podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie
przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113
350 – 119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm.
Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap II”.
13.11.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego błędy
pisarskie i oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 3 października
2018 r., znak: DOK.DOK3.9700.7.2018.KP – pozwoleniu
wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych – zabezpieczenia
przeciwpowodziowego obszarów położonych na lewym brzegu rzeki
Wisłoki w km około 114 500 – 119 000 oraz lewego i prawego
zabezpieczenia cieku Dębownica, wykonanie rowów i wylotów
służących do wprowadzania wód do wód oraz wykonanie budowli
regulacyjnych rzeki Wisłoki i Dębownica, prowadzenie przez
wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii
energetycznych oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy
Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo
podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie
przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113
350 – 119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm.
Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I”.
13.11.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017
r., poz. 1257 z późn. zm.) dalej „Kpa” w związku z art.
220 ust. 9 i ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu potoku „Ruda
Tanewska” w miejscowości Borki, gm. Ulanów, pow.
niżański, woj. podkarpackie.
08.11.2018 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu całości materiału dowodowego i nowym terminie załatwienia sprawy.
Obwieszczenie dotyczące udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnoprawnego wraz z obiektami towarzyszącymi zabezpieczającymi
przed powodzią – tzn. prawego wału na rzece Odrze oraz
lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko na terenie miejscowości Księża Łąka,
Podświęcice, Dziergowice w gminie Bierawa w powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim w województwie opolskim.
08.11.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana
Bogdana Biela, z dnia 19 września 2018 r., w sprawie wydania
pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz
szczególne korzystanie z wód dla inwestycji pn. „Budowa
przepławki w formie obejścia bystrza w km 16 200 biegu rzeki
Soły w miejscowości Bielany, gmina Kęty, powiat oświęcimski,
woj. małopolskie”, realizowanej w ramach zadania pt.:
„Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych
odcinków rzek Soły i Skawy”.
08.11.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na
regulację wód, wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski
– regulacja w km 0 000÷3 000”, w obrębie geodezyjnym
Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec, w
powiecie gostyńskim, w woj. wielkopolskim.
07.11.2018 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego złożonego do Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, reprezentowane przez Pana Marcina Pawłowskiego, w
zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z remontem urządzenia wodnego,
tj. opasek brzegowych na Kanale Elbląskim w kierunku Iławy,
Miłomłyn jezioro Ewingi w km 0 100-17 600.
06.11.2018 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego wniesionego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w
Warszawie – Panią Annę Rudlicką, w zakresie: - wydobywania
kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku
z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz
remontem urządzeń wodnych, wykonywanego w ramach obowiązków
właściciela wód.
05.11.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
dalej „Kpa”, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej zawiadamia, że w dniu 24 października 2018 r.
wydał postanowienie znak: DOK.DOK3.974.10.2018.US o zawieszeniu
z urzędu postępowania w sprawie ustalenia charakteru wód
cieku zlokalizowanego m.in. na działkach nr ew. 1745/2,
1746/3, 2231/2, położonych w obrębie Szymbark, gminie Gorlice,
powiecie gorlickim, województwie małopolskim.
02.11.2018 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego złożonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, reprezentowane przez Panią Annę Rudlicką –
Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, w zakresie wydobywania
kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód,
śródlądowych dróg wodnych oraz remontu urządzeń wodnych,
wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód. Prace
będą miały na celu udrożnienie koryta rzeki Kraski
polegające na usunięciu powstałego na dnie rzeki zamulenia.
Planowane działania będą prowadzone na działce ew. nr 248,
obręb 0004 Belsk Duży, gmina Belsk Duży, powiat grójecki,
województwo mazowieckie, na długości 700 m w km 26 380 – 27
080.
29.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się