Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana
Marcina Kalisza, projektanta firmy „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w
zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki Białej
Głuchołaskiej w km 16 283 jej biegu, na działkach nr ew. 537/4
i 986, obr. 0002 Bodzanów, jedn. ewid. Głuchołazy – obszar
wiejski, pow. nyski, woj. opolskie.
24.07.2018 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana
Marcina Kalisza, projektanta firmy „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w
zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki Białej
Głuchołaskiej w km 10 532 jej biegu, na działce nr ew. 329/1,
obr. 0016 Polski Świętów, jedn. ewid. Głuchołazy – obszar
wiejski, pow. nyski, woj. opolskie
24.07.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym na
wniosek Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Krakowie reprezentowanego poprzez Pana Michała Pawlika, którego
zadania w myśl art. 526 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) wykonuje
obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, reprezentowane przez Pana
Michała Pawlika, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - budowę kanału
ulgi przekierowującego wodę z potoku Młynówka do rzeki Raby w
km 17 070, budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych na lewym i
prawym brzegu potoku Młynówka, przebudowę dwóch rowów i ich
włączenie do kanału ulgi, przebudowę istniejących
gazociągów i ropociągów przebiegających pod dnem potoku
Młynówka w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.
,,Budowa wału/bulwaru przeciwpowodziowego na brzegu lewym i
prawym potoku Młynówka na odcinku km ok. 1 900 – km 2 400”
na terenie gminy wiejskiej Bochnia, powiat bocheński,
województwo małopolskie.
19.07.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na
wniosek Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Krakowie reprezentowanego poprzez Pana Michała Pawlika, którego
zadania w myśl art. 526 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) wykonuje
obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, reprezentowane przez Pana
Michała Pawlika, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - budowę kanału
ulgi przekierowującego wodę z potoku Młynówka do rzeki Raby w
km 17 070, budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych na lewym i
prawym brzegu potoku Młynówka, przebudowę dwóch rowów i ich
włączenie do kanału ulgi, przebudowę istniejących
gazociągów i ropociągów przebiegających pod dnem potoku
Młynówka w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.
,,Budowa wału/bulwaru przeciwpowodziowego na brzegu lewym i
prawym potoku Młynówka na odcinku km ok. 1 900 – km 2 400”
na terenie gminy wiejskiej Bochnia, powiat bocheński,
województwo małopolskie.
19.07.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na
wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
którego zadania w myśl art. 526 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) wykonuje
obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu działające przez
pełnomocnika – Pana Marka Obiedzińskiego przedstawiciela
firmy P.H.U. „LAM” w sprawie udzielenia pozwoleń
wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego – małej
elektrowni wodnej oraz na szczególne korzystanie z wód dla
potrzeb Małej Elektrowni Wodnej „Jaz Ratowice” na działkach
nr 244/3, 244/4, 244/5, 423/1 obręb Ratowice, w km 227 400 rzeki
Odry, gmina Czernica, powiat wrocławski.
19.07.2018 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego dotyczącego wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód,
śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych,
wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód, tj.
wykonania robót udrożniających na Kanale Żerańskim.
11.07.2018 więcej
ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE „Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo”
ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE „Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo”
11.07.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Bartłomieja
Pietruszewskiego – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia
praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych w ramach realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Stopień wodny Malczyce
na rz. Odrze w km 300. Zamienny projekt budowlany” udzielonego
decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6
czerwca 2014 r., znak: DOW-W-I.7322.20.204.RS
06.07.2018 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Pana
Krzysztofa Romana Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w zakresie wydobywania kamienia,
żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z remontem
urządzania wodnego, tj. Śluzy Południowej w Przegalinie, m.
Gdańsk.
02.07.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę
Wajdę – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn.
„Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km 0 000 – 1 291 w
miejscowości Kępie Zaleszańskie, gmina Zaleszany.
29.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się