Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Roberta Chciuka
– Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie, postępowania w sprawie przedłużenia terminu
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych – przeprowadzenie energetycznej linii kablowej przez
wał przeciwpowodziowy i wykonanie budowli tymczasowych –
grodzy przed wlotem do Kanału H i przed wlotem rzeki Jeżówki
do pompowni, dla zadania pn.: „Modernizacja pompowni
Arciechów, gm. Iłów”, udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie decyzją Marszałka
Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.12.2015 r., znak:
DR-IV.7322.44.2015.
11.02.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informuję o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego za
pośrednictwem pełnomocnika - Pana Krzysztofa Lewandowskiego,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na rozbudowę urządzenia wodnego poprzez
wydłużenie istniejącego nadbrzeża cumowniczego w ramach
zadania polegającego na zabezpieczeniu istniejących aktywnych
osuwisk, występujących w awanporcie dolnych śluz Czersko
Polskie w Bydgoszczy, gm. Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, woj.
kujawsko-pomorskie.
07.02.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO
07.02.2019 więcej
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego
05.02.2019 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
piętrzenie i retencjonowanie wód w zbiorniku wodnym Przeczyce,
przywracającym pierwotne parametry piętrzenia NPP=289,25 m
n.p.m.
01.02.2019 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną – piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale
Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno w przedziale od poziomu
minimalnego MinPP= 0,14 m n.p.m. do poziomu maksymalnego MaxPP=
0,32 m n.p.m. za pomocą istniejących wrót sztormowych.
31.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie wylotu do rowu oraz odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych oraz wód z drenażu skarpowego do rowu „Bez
nazwy” (działki o nr ew. 91/24, 2303, obręb Jaszczurowa,
gmina Mucharz woj. Małopolskie).
30.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana
Tadeusza Bandułę, w przedmiocie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód
do celów energetyki wodnej dla potrzeb elektrowni wodnej
Dobczyce, zlokalizowanej na rzece Raba w km 6 100 jej biegu, w m.
Dobczyce, pow. myślenicki, woj. małopolskie.
30.01.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz nowych obiektów budowlanych, wykonanie
urządzeń wodnych, przejście przez wał przeciwpowodziowy
przewodów elektrycznych, przebudowę przejścia sieci
wodociągowych pod korytem, szczególne korzystanie z wód,
usługi wodne, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.
„Budowa nowych wrót sztormowych na rzece Tudze, gm. Stegna,
pow. nowodworski, woj. pomorskie”.
25.01.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie.
Obwieszczenie o wydaniu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Anetę
Kowalik, pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia
wodnego zabezpieczającego przed powodzią – prawego wału
przeciwpowodziowego rzeki Odry wraz z obiektami towarzyszącymi w
km rzeki 71 600 ÷ 74 500 oraz pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko na terenie miejscowości: Księża Łąka,
Podświęcice, Dziergowice w gminie Bierawa w powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim w województwie opolskim.
21.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się