Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2020 r., poz. 310) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego za
pośrednictwem pełnomocnika - Pani Agnieszki Szymuli, Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
rozbiórkę pomostu rekreacyjnego usytuowanego w km 0 840 grobli
zbiornika wodnego „Zagłębocze” na działce nr ew. 1, obręb
Jagodno, gm. Ludwin, pow. łęczyński, woj. lubelskie.
13.03.2020 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji
inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni
rzeki Nidy w związku z obszarami NATURA 2000 – etap I” –
Zadanie nr 5: Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w
rejonie miejscowości Mokrsko Górne - (polder Mokrsko)
10.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5 marca 2020 r. decyzji
udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, przebudowę i
likwidację urządzeń wodnych oraz na kształtowanie nowego
koryta potoku Malinówka w ramach przedsięwzięcia pn.
Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki
Serafy: „Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik
Malinówka 2 na potoku Malinówka”.
06.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5 marca 2020 r. decyzji
udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie, rozbudowę i
likwidację urządzeń wodnych oraz na kształtowanie nowego
koryta potoku Malinówka w ramach przedsięwzięcia pn.
Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki
Serafy: „Budowa suchego zbiornika małej retencji: zbiornik
Malinówka 1 na potoku Malinówka”.
06.03.2020 więcej
Obwieszczenie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie
ustalenia charakteru wód - DOK.DOK3.974.10.2018.US.
05.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego
piętrzenie wód rzeki Noteci w km 122 600 drogi wodnej
Wisła-Odra za pomocą urządzeń hydrowęzła Romanowo.
03.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiocie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego
piętrzenie wód rzeki Noteci w km 148 840 drogi wodnej
Wisła-Odra za pomocą urządzeń hydrowęzła Rosko.
03.03.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowanego przez pełnomocnika ‒ Pana Piotra
Balińskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla
funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb
położonego na rzece Uklei na działce ewid. nr 169 obręb 0004
Radzim, gm. Radowo Małe, powiat łobeski, województwo
zachodniopomorskie.
27.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika – Pana Tomasza
Romana, Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego
piętrzenie wód rzeki Noteci w km 128 330 drogi wodnej
Wisła-Odra za pomocą urządzeń hydrowęzła Lipica,
udzielonego Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu
decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2001 r.,
znak: OS-Pi-ll-2-6811/17/2000/01.
26.02.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika – Pana Tomasza
Romana, Dyrektora Zarządu Zlewni w Pile Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej
przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmującego
piętrzenie wód rzeki Noteci w km 155 530 drogi wodnej
Wisła-Odra za pomocą urządzeń hydrowęzła Wrzeszczyna,
udzielonego Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu
decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2001 r.,
znak: OS-Pi-ll-2-6811/21/2000/01.
26.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się