Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Marcina Nowaka
– Zastępcę Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania w sprawie
potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa, rozbudowa
wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni
ścieków w miejscowości Kędzierzyn – Koźle, woj. opolskie,
udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8
grudnia 2017 r., nr: 4103/OS/2017.
20.12.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zatoki, odbudowę brzegów
i udrożnienia Kanału Niegocińskiego w km 0 662 – 0 708 w
miejscowości Giżycko.
20.12.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie przedłużenia
terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę
zbiornika wodnego „Ruda” usytuowanego na terenie gmin:
Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie oraz
Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie,
udzielonego Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów decyzją Starosty
Działdowskiego z dnia 7 października 2015 r., znak:
Ro.6341.19.2015, której treść została sprostowana
postanowieniem Starosty Działdowskiego, znak: Ro.6341.19.2015, z
dnia 28 października 2015 r. w BIP.
19.12.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 400
ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2018
r. poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Piotra
Kutyńskiego – pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia
praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dla
przedsięwzięcia pn. „Dokończenie przebudowy wałów
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 1 – lewy
wał rzeki Wisły od mostu Wanady do Stopnia Przewóz wraz z
wałami cofkowymi rzeki Dłubni, Odcinek 2 – lewy wał rzeki
Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru” udzielonego
decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 września
2017 r., znak: 3017/OS/2017 (OS-WS.7322.125.2017).
12.12.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, reprezentowanego przez Pana Piotra Kutyńskiego –
pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i
obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dla
przedsięwzięcia pn. „Dokończenie przebudowy wałów
przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 3 — prawy
wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz”,
udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia
18 września 2017 r., znak:
3155/OS/2017 (OS-WS.7322.83.2017). W związku z powyższym
strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w
terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do
publicznej wiadomości w siedzibie Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12,
Warszawa, pok. 528 w godzinach 800-1500. Wnioski i uwagi w
przedmiocie złożonego podania strony postępowania mogą także
składać na piśmie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej - na ww. adres.
11.12.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Warszawa, 7 grudnia 2018
r. DOK.DOK3.9703.2.16.2018.AO.KPS PW-
67731 INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na
podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez Pana Mateusza Surowskiego – Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania w sprawie
potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta
Wrocławia z dnia 16 maja 2001 r., znak: OKŚ-OŚ-6220/33/2001 na
rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na
szczególne korzystanie z wód w zakresie ich piętrzenia dla
potrzeb żeglugi śródlądowej następującymi budowlami
hydrotechnicznymi: 1. jaz sektorowy Różanka zlokalizowany w km
5 150 rzeki Starej Odry w zakresie rzędnych: od minimalnego
poziomu piętrzenia 11,97 m NN (111,86 m KR) do maksymalnego
poziomu piętrzenia i równocześnie najwyższej wody żeglownej
– 112,61 m NN (112,50 m Kr) ustalając dotychczasowa rzędną
112,30 NN (112,19 m Kr) jako normalny poziom piętrzenia NPP na
stopniu wodnym. 2. śluza pociągowa zlokalizowana w km 9 000
Kanału Nawigacyjnego w zakresie rzędnych minimalnego poziomu
piętrzenia – 111,97 m NN (111,86 m Kr) do stanu najwyższej
wody żeglownej 112,61 m NN (112,50 m Kr)
07.12.2018 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
04.12.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości informację o
wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego za
pośrednictwem pełnomocnika - Pani Aleksandry
Przygody -Szyszko, radcy prawnego, postępowania
administracyjnego w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i
obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód do celów energetycznych
elektrowni Topola, zlokalizowanej w przekroju zapory zbiornika
Topola w km 93 814 rzeki Nysy Kłodzkiej, udzielonego
Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, decyzją
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2011
r., znak: DM-W-I.6223.1/11.
04.12.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) podaję
do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem
pełnomocnika - Pani Aleksandry Przygody-Szyszko, radcy prawnego,
postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń
wodnoprawnych na: piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki
Nysy Kłodzkiej w zbiorniku Otmuchów zlokalizowanym w km 77
194 rzeki, piętrzenie i retencjonowanie wód rzek: Nysy
Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej, Świdnej, Widnej i
Raczyny w zbiorniku Nysa zlokalizowanym w km 65 171 rzeki Nysy
Kłodzkiej, wraz z zatwierdzeniem instrukcji gospodarowania
wodą na zbiornikach Otmuchów i Nysa, udzielonych Regionalnemu
Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, decyzją Marszałka
Województwa Opolskiego z dnia 17 marca 2017 r., znak:
DOŚ-III.7322.55.2016.AK.
04.12.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) podaję
do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z
siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem
pełnomocnika - Pani Aleksandry Przygody-Szyszko, radcy prawnego,
postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia
przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do celów
energetycznych elektrowni Kozielno
04.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się