Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie.
Obwieszczenie o wydaniu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Anetę
Kowalik, pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia
wodnego zabezpieczającego przed powodzią – prawego wału
przeciwpowodziowego rzeki Odry wraz z obiektami towarzyszącymi w
km rzeki 71 600 ÷ 74 500 oraz pozwolenia wodnoprawnego na
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko na terenie miejscowości: Księża Łąka,
Podświęcice, Dziergowice w gminie Bierawa w powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim w województwie opolskim.
21.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, którego zadania w
myśl art. 526 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2268) wykonuje obecnie Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, dalej: „PGW WP”, reprezentowane przez
Pana Przemysława Gałeckiego – Dyrektora Zarządu Zlewni w
Legnicy, postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
na szczególne korzystanie z wód, tj.: ‒ okresowe
piętrzenie i retencjonowanie wody w suchym zbiorniku
przeciwpowodziowym Świerzawa zlokalizowanym w m. Świerzawa,
gm. Świerzawa, pow. Złotoryja, woj. dolnośląskie, do poziomu
równego 281,41 m n.p.m. odpowiadającego rzędnej korony
przelewu stokowego z odprowadzeniem bocznym (przejście wezbrania
powodziowego niewymagającego udziału przelewu stokowego) z
wykorzystaniem pojemności powodziowej zbiornika równej 1,6 mln
m3; ‒ okresowe piętrzenie i retencjonowanie wody w suchym
zbiorniku przeciwpowodziowym Świerzawa, zlokalizowanym w m.
Świerzawa, gm. Świerzawa, pow. Złotoryja, woj. dolnośląskie
do poziomu równego 281,95 m n.p.m. wymagającego udziału
przelewu stokowego z wykorzystaniem całkowitej pojemności
zbiornika równej 1,77 mln m3.
18.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana
Bogdana Biela, z dnia 17 października 2018 r., w sprawie wydania
pozwoleń wodnoprawnych na: ‒ lokalizowanie nowych obiektów
budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią, ‒ wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę
przepławki dla ryb oraz wykonanie nabrzeży wraz z
infrastrukturą komunikacyjną usprawniającą przeprawę
kajakową, ‒ szczególne korzystanie z wód, polegające na
zapewnieniu wody do funkcjonowania przepławki dla inwestycji
pn. „„Przebudowa przepławki przy jazie w km 8 975 biegu
rzeki Skawy w miejscowości Grodzisko, gmina Zator, powiat
oświęcimski, woj. małopolskie”, realizowanej w ramach
zadania pt.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i
dolnych odcinków rzek Soły i Skawy”.
18.01.2019 więcej
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej uchylenia decyzji
Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2016
r., znak: DSR-II-1.7322.62.2016 udzielającej Wojewódzkiemu
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, rozbiórkę
urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
polegające na wprowadzaniu ścieków – wód opadowych i
roztopowych pochodzących z dachu budynku pompowni „Żelazna”
oraz terenu utwardzonego – placu postojowego przed budynkiem
pompowni do wód Kanału Półwieś, dla przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa Polderu Żelazna”.
18.01.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego dla
przedsięwzięcia Fragmentaryczny remont zniszczonej zabudowy
regulacyjnej wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych
na wody miarodajne i kontrolne rz. Białej Głuchołaskiej w
miejscowości Głuchołazy- na odcinku w km 20 670 - 21 410 rz.
Białej Głuchołaskiej w mieście Głuchołazy
09.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana
Łukasza Gontarza w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
szczególne korzystanie z wód w postaci wydobywania z wód
powierzchniowych kamienia, piasku oraz innych materiałów, a
także wycinanie roślin z wód i brzegu rzeki Regalicy w
Szczecinie; wykonanie urządzeń wodnych: nabrzeża
techniczno-remontowego, nabrzeża postojowo-cumowniczego oraz
nabrzeża przy basenie postojowym; rozbiórkę urządzeń
wodnych: dotychczasowego nabrzeża techniczno-remontowego,
umocnień brzegowych oraz pomostu stałego; zmianę
ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód,
mającą wpływ na warunki przepływu wód; wznoszenie nowych
obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią w ramach realizacji inwestycji pn. ”Baza
postojowa-cumownicza dla lodołamaczy” w dzielnicy Podjuchy na
terenie miasta Szczecin, powiat Szczecin w województwie
zachodniopomorskim.
08.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Roberta Chciuka
– Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i
obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na
przeprowadzenie energetycznej linii kablowej przez wał
przeciwpowodziowy i wykonanie budowli tymczasowych – grodzy
przed wlotem do Kanału H i przed wlotem rzeki Jeżówki do
pompowni, dla zadania pn.: „Modernizacja pompowni Arciechów,
gm. Iłów”, udzielonego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Warszawie decyzją Marszałka Województwa
Wielkopolskiego z dnia 23.12.2015 r., znak: DR-IV.7322.44.2015.
08.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj.
przepławki dla ryb przy jazie w Michałowie w km 21 918 rzeki
Nysy Kłodzkiej, dla inwestycji pn. „Projekt budowlany i
projekt wykonawczy udrożnienia dla ryb i innych organizmów
wodnych rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od wodowskazu w Bardzie
do ujścia do Odry”, realizowanej w ramach Projektu unijnego
2.1-25: „Przywrócenie ciągłości morfologicznej rzeki Nysy
Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej, Dzikiej Orlicy”.
07.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków
wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych zabezpieczających przed powodzią w ramach zadania pn.
„Wisła Etap 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł.
13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego
wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm.
Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie
03.01.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na
piętrzeniu i retencjonowaniu śródlądowych wód
powierzchniowych w zbiorniku wodnym ,,Słupsko” zlokalizowanym
w km 5 800 cieku Toszeckiego w m. Słupsko, gm. Rudziniec oraz
m. Ciochowice, gm. Toszek, powiecie gliwickim, woj. śląskim
02.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się