Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego
przez Pana Bartłomieja Pietruszewskiego Zastępcę Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną obejmującą korzystanie do celów energetyki
wodnej z wód rzeki Odry na stopniu wodnym Malczyce przy
wykorzystaniu aktualnego poziomu piętrzenia do rzędnej 100,00 m
n.p.m., w ramach zadania: „Budowa Stopnia Wodnego Malczyce na
rzece Odrze”.
30.04.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego stopnia wodnego „Januszkowice”.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Pawła Doradę
postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na
stopniu wodnym „Januszkowice”, w km 648 340 rzeki Odry, na
terenie miejscowości Januszkowice oraz Poborszów, w powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim, w związku
z realizacją zadania „Modernizacja 3 długich śluz
pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach
wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole oraz rewitalizacji
służ krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej –
przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”.
30.04.2019 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną – piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale
Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno w przedziale od poziomu
minimalnego MinPP= 0,14 m n.p.m. do poziomu maksymalnego MaxPP=
0,32 m n.p.m. za pomocą istniejących wrót sztormowych.
24.04.2019 więcej
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.
Informacja o wniesieniu przez Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót
objętych zgłoszeniem wodnoprawnym dotyczących: - odmulenia
zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działkach
ewidencyjnych nr 20/4, 20/5, 21, 3/4, 3/5, 20/6, obręb 0008
Grużajny, gmina Godkowo, powiat elbląski, powstałego przez
piętrzenie wód rzeki Wąskiej jazem i zaporą ziemną w
miejscowości Siedlisko, gmina Godkowo, powiat elbląski -
pogłębienia na całej długości odmulanego zbiornika koryta
rzeki Wąskiej.
23.04.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
: informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Karola
Ślisińskiego – projektanta Biura Projektów Wodnych
Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o.,
postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia
pozwoleń wodnoprawnych na:  przebudowę urządzenia
wodnego - jazu ulgowego w km 27 450 Kanału Redy, 
wykonanie urządzeń wodnych - przepławki dla ryb oraz
odgrodzeń tymczasowych w postaci gródz ze stalowych ścianek
szczelnych oraz worków z piaskiem doszczelnianych folią wraz z
ich rozbiórką po zakończeniu prac,  szczególne
korzystanie z wód - zapewnienie wody dla prawidłowego
funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb, 
wykonanie przejścia siecią elektroenergetyczną w rurze
osłonowej pod Kanałem Reda,  lokalizowanie na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów
budowlanych, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa
przepławki przy jazie”, gm. Wejherowo, pow. wehjerowski, woj.
pomorskie.
19.04.2019 więcej
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy
Obwieszczenie o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczącej
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne –
piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Wiercica istniejącym
jazem w km 18 400 oraz retencjonowanie wód powierzchniowych w
zbiorniku wodnym „Julianka”, w m. Zalesice, gm. Przyrów.
19.04.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego stopnia wodnego „Krapkowice”.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Pawła Doradę
postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na
stopniu wodnym „Krapkowice”, w km 635 270 rzeki Odry, na
terenie miejscowości Obrowiec oraz Krapkowice, w powiecie
krapkowickim, w województwie opolskim, w związku z realizacją
zadania „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich
awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice,
Krapkowice i Opole oraz rewitalizacji służ krótkich dla
ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do
III klasy drogi wodnej”.
19.04.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne na
szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód za
pomocą jazów z mostem w km 3 360, 4 520, 5 640, 7 575 cieku
Samica Leszczyńska, jazów w km 8 692, 10 340, 12 920, 14 500
cieku Samica Leszczyńska, gm. Śmigiel, pow. kościański, woj.
wielkopolskie
10.04.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu na wniosek Pana Sławomira Studniarka
postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia sprawy
zakończonej decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z dnia 20.11.2018 r. znak:
DOK.DOK3.9700.28.2018.SP
10.04.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne na
szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód za
pomocą jazów w km 44 530, 49 550, 53 815 cieku Południowy
Kanał Obry, gm. Kościan, gm. Śmigiel, pow. kościański, woj.
wielkopolskie.
09.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się