Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa
Romana – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez odbudowę
kierownicy wschodniej na stanowisku górnym stopnia Kamienna
Grodza, wykonanie odbojnicy w postaci pali drewnianych przy
kierownicach i umocnieniach wysp tzw. Świńskich Głów,
umocnienie brzegów ww. wysp, na rzece Motława na działkach nr
ew.: 1/1, 1/2, 1/3 obręb 112, 1/1, 1/2 obręb 113 w m. Gdańsk.
03.08.2018 więcej
Uzgodnienia międzyresortowe dokumentów wynikających ze strategii morskiej
Uzgodnienia międzyresortowe projektu uchwały Rady Ministrów w
sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej
aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz
projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla
dobrego stanu środowiska wód morskich, oraz projektu uchwały
Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie
Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów
środowiskowych dla wód morskich.
03.08.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego
przez Panią Małgorzatę Walczak – Dyrektora Zarządu Zlewni w
Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
regulację wód wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski –
regulacja w km 0 000÷3 000” w obrębie geodezyjnym Chumiętki
i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec.
03.08.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Małgorzatę
Walczak – Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na regulację wód wykonywaną w ramach zadania: „Rów Krobski
– regulacja w km 0 000÷3 000” w obrębach geodezyjnych
Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz Bączylas, gm. Poniec,
03.08.2018 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na
wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały
przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii
energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy
Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo
podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie
przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113
350 – 119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm.
Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap II”.
03.08.2018 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na
wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały
przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii
energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy
Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo
podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie
przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113
350 – 119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm.
Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I”.
03.08.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzeń wodnych w ramach realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Stopień wodny Malczyce na rz. Odrze w km
300. Zamienny projekt budowlany” udzielonego decyzją
Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2014
r., znak: DOW-W-I.7322.20.2014.RS w części dotyczącej
wykonania jazu stałego, rampy wzdłuż przyczółka lewego jazu,
mostu technologicznego oraz przebudowy rowu odwadniającego wieś
Rzeczyca, w związku ze zrzeczeniem się pozwolenia wodnoprawnego
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane
przez Pana Mateusza Surowskiego – Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
03.08.2018 więcej
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 23 lipca 2018 r., znak:
DOK.DOK3.9700.81.2018.KP umarzającej postępowanie w sprawie
udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń
wodnych – nowych odcinków wałów przeciwpowodziowych rzeki
Osa, kanałów ulgi oraz obiektów towarzyszących w ramach
zadania pn. „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych
położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0 000 – 10 900 na terenie
miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina
Zaleszany, Jamnica gmina Grębów, województwo podkarpackie”
wszczęte przez Marszałka Województwa Lubelskiego na wniosek z
dnia 08.11.2016 r., znak: IM.403.9.11.2016 Marszałka
Województwa Podkarpackiego reprezentowanego przez Dyrektora
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Rzeszowie.
24.07.2018 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana
Marcina Kalisza, projektanta firmy „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w
zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki Białej
Głuchołaskiej w km 18 131 jej biegu, na działkach nr ew. 987
oraz 602/6, obr. 0002 Bodzanów, jedn. ewid. Głuchołazy –
obszar wiejski, pow. nyski, woj. opolskie
24.07.2018 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana
Marcina Kalisza, projektanta firmy „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w
zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód rzeki Białej
Głuchołaskiej w km 17 893 jej biegu, na działkach nr ew.
562/8, 562/10 i 987, obr. 0002 Bodzanów, jedn. ewid.
Głuchołazy – obszar wiejski, pow. nyski, woj. opolskie
24.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się