Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały
przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii
energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy
Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo
podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie
przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113
350 – 119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm.
Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap II”.
04.10.2018 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wały
przeciwpowodziowe rurociągów oraz napowietrznych linii
energetycznych, lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko na terenie miasta Jasło, gminy
Jasło oraz gminy Dębowiec, powiat jasielski, województwo
podkarpackie w ramach przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie
przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113
350 – 119 000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm.
Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I"
04.10.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanego przez Pana Grzegorza Szymoniuka – Zastępcę
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie
przeprowadzenia prac związanych z przebudową (odtworzeniem)
umocnień brzegów oraz udrożnieniem Kanału Tałckiego na
odcinku 33 00 – 34 60 km szlaku głównego Pisz-Węgorzewo na
terenie miejscowości: Ławki oraz Rybical w gminie Ryn, a także
miejscowości Tałty w gminie Mikołajki w powiecie giżyckim w
województwie warmińsko-mazurskim.
03.10.2018 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w przedmiocie wznowienia postępowania
zakończonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z
dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: DSR-II-1.7322.62.2016
udzielającą Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych, rozbiórkę urządzeń wodnych oraz szczególne
korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków – wód
opadowych i roztopowych pochodzących z dachu budynku pompowni
„Żelazna” oraz terenu utwardzonego – placu postojowego
przed budynkiem pompowni do wód Kanału Półwieś, dla
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Polderu Żelazna” oraz
możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie
dokumentacją oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań.
02.10.2018 więcej
ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE
„Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego
wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód
w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych
oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywanego w ramach
obowiązków właściciela wód, tj. wykonania skarpowania
brzegów rzeki Kraski”
01.10.2018 więcej
Dokumenty wynikające ze strategii morskiej – przekazane na KSE
Zawartość: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie
wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej
aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz
z projektem aktualizacji zestawu właściwości typowych dla
dobrego stanu środowiska wód morskich, oraz projektu uchwały
Rady Ministrów w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie
Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów
środowiskowych dla wód morskich.
27.09.2018 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Panią
Annę Rudlicką – Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, w
zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontu
urządzeń wodnych, wykonywanego w ramach obowiązków
właściciela wód. Prace będą miały na celu udrożnienie
koryta rzeki Kraski polegające na usunięciu powstałego na dnie
rzeki zamulenia. Planowane działania będą prowadzone na
działce ew. nr 248, obręb 0004 Belsk Duży, gmina Belsk Duży,
powiat grójecki, województwo mazowieckie, na długości 700 m w
km 26 380 – 27 080.
27.09.2018 więcej
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie na regulację wód wykonywaną w ramach
zadania: „Rów Krobski – regulacja w km 0 000÷3 000” w
obrębie geodezyjnym Chumiętki i Pudliszki, gm. Krobia oraz
Bączylas, gm. Poniec.
27.09.2018 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego,
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na
wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanego przez Pana Grzegorza Szymoniuka – Zastępcę
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie
przeprowadzenia prac związanych z przebudową (odtworzeniem)
umocnień brzegów oraz udrożnieniem Kanału Szymońskiego na
odcinku 40 34 – 42 70 km szlaku głównego Pisz-Węgorzewo na
terenie miejscowości Szymonka w gminie Ryn oraz miejscowości
Jagodne Wielkie w gminie Miłki w powiecie giżyckim w
województwie warmińsko-mazurskim.
27.09.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Grzegorza
Szymoniuka – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego w przedmiocie przeprowadzenia prac związanych z
przebudową (odtworzeniem) umocnień brzegów oraz udrożnieniem
Kanału Szymońskiego na odcinku 40 34 – 42 70 km szlaku
głównego Pisz-Węgorzewo na terenie miejscowości Szymonka w
gminie Ryn oraz miejscowości Jagodne Wielkie w gminie Miłki w
powiecie giżyckim w województwie warmińsko-mazurskim.
27.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się