Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzająca decyzji Starosty
Wielickiego, z dnia 18 września 2012 r., znak:
OŚR.6341.45.2012, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na
regulację wód, zmianę ukształtowania terenu na gruntach
przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu
wody na potoku Krzyszkowice w km 0 800 – 1 350 w m. Wieliczka
13.05.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
: Informacja o dokonaniu zgłoszenia Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu
Zlewni w Ciechanowie – Pana Janusza Prusińskiego, w zakresie
wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód
w związku z wykonywaniem prac utrzymaniowych na obszarze rzeki
Sony Zachodniej, na działkach nr ewid. 347/3, 6, obręb
Przedwojewo, gm. Opinogóra Górna, nr ewid. 2 obręb Opinogóra
Dolna, gm. Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj.
mazowieckie.
10.05.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
: Informacja o dokonaniu zgłoszenia Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu
Zlewni w Ciechanowie – Pana Janusza Prusińskiego, w zakresie
wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód
w związku z wykonywaniem prac utrzymaniowych na obszarze rzeki
Rosicy, na działkach nr ewid. 675 obręb Ościsłowo, gm.
Glinojeck, nr ewid. 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 380/5, 380/6,
380/7 obręb Wola Kanigowska, gm. Strzegowo, nr ewid. 56 obręb
Budy Wolińskie, gm. Strzegowo, nr ewid. 5 obręb Wólka
Rydzewska, gm. Ciechanów, nr ewid. 134 obręb Rydzewo, gm.
Ciechanów, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie.
10.05.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowane przez Pana Ryszarda Wiosnę – Dyrektora Zarządu
Zlewni w Radomiu w zakresie prowadzenia robót w wodach oraz
innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód
podziemnych. Zakres prac obejmował będzie odtworzenie korpusu 3
ostróg: ostroga 7/330 w 329,55 km; ostroga 5/330 w 329,28 km
oraz ostroga 1/331 w 330,05 km wraz z odtworzeniem zniszczonych
ubezpieczeń brzegowych. Planowane do odtworzenia ostrogi
położone są na lewym brzegu rzeki Wisły, w gminie Solec nad
Wisłą, w miejscowości Kolonia Nadwiślańska na działkach nr:
1303/3 i 1303/4.
10.05.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie –
Pana Janusza Prusińskiego, w zakresie wydobywania kamienia,
żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z
utrzymywaniem wód, tj. usunięcia namułu z dna rzeki Wkry na
odcinku 300 m w km od 142 700 do 143 000 w obrębie Młudzyn,
gmina Żuromin, powiat żuromiński, wykonywanego w ramach
obowiązków właściciela wód.
10.05.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
informację o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego
08.05.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
reprezentowanego przez Panią Małgorzatę Sikorę – Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie postępowania
w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków
wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód rzeki Skawy polegające na piętrzeniu i
retencjonowaniu wód rzeki Skawy do rzędnej 312,17 m n.p.m. NH
(312,00 m n.p.m. Kr) na Zbiorniku Wodnym Świnna Poręba w km 26
600 i zatwierdzającego „Instrukcję gospodarowania wodą na
Zbiorniku Wodnym Świnna Poręba do rzędnej 312,17 m n.p.m. NH
(312,00 m n.p.m. Kr)”, udzielonego Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzją Marszałka Województwa
Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak:
SR-IV.7322.1.253.2015.JR.
07.05.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie –
reprezentowanego przez Pana Romana Strzelczyka, Zastępcę
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, postępowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód – odprowadzanie wód powierzchniowych za
pomocą istniejącej przepompowni Krzykosy położonej w m.
Rzuchów, gm. Dąbie, pow. Kolski, woj. wielkopolskie.
07.05.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne na:
usługi wodne i szczególne korzystanie z wód powierzchniowych
rzeki Nogat na stopniach hydrotechnicznych w Białej Górze,
Szonowie, Rakowcu oraz Michałowie, korzystanie z wód rzeki
Nogat do celów energetyki wodnej przez MEW w Szonowie oraz MEW
w Michałowie, przerzut wód z rzeki Wisły do rzeki Nogat oraz
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Nogat.
06.05.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Ireneusza
Majdaka - Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP, w
przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzenia wodnego tj. pomostu pływającego w km 146 600 rzeki
Narew, na terenie istniejącego portu rzecznego w Ostrołęce, w
obrębie działki o nr ew. 10833/2, m. Ostrołęka, woj.
mazowieckie.
06.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się