Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 lutego 2006 r. znak:
WOŚ.6223-32/05/06 udzielającej Regionalnemu Zarządowi
Gospodarki Wodnej w Krakowie pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód za pomocą urządzeń do
piętrzenia Stopnia Wodnego Dwory w km 4 940 rzeki Wisły.
10.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Starosty Bocheńskiego z dnia 20 listopada 2017 r. znak:
OŚ.6341.117.2017 udzielającej Małopolskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pozwolenia
wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby – przygotowanie
inwestycji – Etap II” na wykonanie urządzeń wodnych w m.
Baczków i Proszówki, gm. Bochnia oraz Drzewin, gm. Drwinia na
potoku Młynówka w km 1 770 – 2 565.
10.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14 stycznia
2013 r. znak: OS-II.7322.121.2012.MK udzielającej Małopolskiemu
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wał
przeciwpowodziowy rzeki Drwinki w km 1 329 rzeki rurociągów,
pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez kanał
Bieńkowski w km 0 148 sieci wodociągowej oraz w km 0 149 kabli
energetycznych, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i
wykonanie urządzeń wodnych, pozwolenia wodnoprawnego na
przebudowę urządzeń wodnych, pozwolenia wodnoprawnego na
szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód
ze zbiornika wyrównawczego na Kanale Bieńkowskim poprzez
przepompownię oraz rów odprowadzający R-1, wylotem W-1 do wód
powierzchniowych rzeki Drwinki w km 1 329,00 oraz na
wprowadzaniu podczyszczonych ścieków (wód opadowych i
roztopowych) z łącznej powierzchni 0,102 ha do wód
powierzchniowych zbiornika wyrównawczego na Kanale Bieńkowskim
wylotem W-3 w km 0 170.
10.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Starosty Bocheńskiego z dnia 29 listopada 2017 r. znak:
OŚ.6341.124.2017 udzielającej Małopolskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pozwolenia
wodnoprawnego wykonanie ubezpieczenia prawego brzegu rzeki Raby w
km 21 485 – 21 500 w obrębie ujścia potoku Babica do rzeki
Raby.
10.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Starosty Bocheńskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. znak:
OŚ.6341.26.2017 udzielającej Małopolskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie przebudowy koryta potoku CSK w km 0
000 – 4 860 w miejscowości Damienice, Cikowice,
Stanisławice w gminie Bochnia.
10.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Starosty Bocheńskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. znak:
OŚ.6341.29.2017 udzielającej Małopolskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie przebudowy koryta potoku Proszowskiego
w km 0 000 – 7 535 w miejscowości Proszówki, Damienice,
Cikowice, Stanisławice w gminie Bochnia.
10.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Starosty Bocheńskiego z dnia 9 listopada 2017 r. znak:
OŚ.6341.96.2017 udzielającej Małopolskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie w miejscowości Damienice gmina
Bochnia ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Raby w km 24 390 – 24
415 tj. na odcinku 15 m w stronę wody górnej i 10 m w stronę
wody dolnej od ujścia potoku CSK do rzeki Raby w km 24 400.
10.09.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art.
400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
działającego za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Małgorzaty
Sikory, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z
decyzji Starosty Bocheńskiego z dnia 20 listopada 2017 r. znak:
OŚ.6341.97.2017 udzielającej Małopolskiemu Zarządowi
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w miejscowości
Bochnia, gminie Miasto Bochnia na potoku Babica w km 0 000 – 2
130.
10.09.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego dokonanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora
Zarządu Zlewni w Warszawie – Panią Annę Rudlicką, w
zakresie wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, tj.
usunięcia namułu z dna koryta rzeki – Kanał Puznowski w km
od 3 636 do 6 189 na odcinku o łącznej długości 2235 m w
obrębach: Kalonka i Gocław, gmina Pilawa, powiat garwoliński,
wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód.
10.09.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1
pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z
2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w
Warszawie, reprezentowane przez Panią Annę Rudlicką -
Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, na wydobywanie kamienia,
żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z
utrzymywaniem wód, tj. usunięcie namułu w korycie rzeki
Śliz w km 0 000 – 10 590 na terenie miejscowości Nowy
Pilczyn, Stary Pilczyn, Kacprówek, Gąsów, Chotynia, Wólka
Ostrożeńska, powiat garwoliński, województwo mazowieckie,
wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.
10.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się