Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wszczęciu postępowania
o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, reprezentowanego przez Pana Jana Bartczaka – Dyrektora
Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie postępowania, w sprawie przedłużenia terminu
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego
Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Poznaniu, decyzją Starosty Wrzesińskiego z dnia 14 grudnia 2015
r., znak: WBŚ.6341.62.2015, na wykonanie urządzeń wodnych w
ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odbudowa Kanału
Flisa na terenie gmin Kołaczkowo i Pyzdry, powiat
wrzesiński”
04.06.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
reprezentowane przez Zastępcę Dyrektora Zarządu Zlewni w
Gliwicach – Pana Marcina Nowaka, w zakresie wydobywania
kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z
utrzymywaniem wód, tj. usunięcia namułu z dna rzeki Psina w km
od 47 400 do 47 800 w miejscowości Głubczyce, gmina Głubczyce,
powiat głubczycki, wykonywanego w ramach obowiązków
właściciela wód.
03.06.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenie wodnoprawne na
usługę wodną – piętrzenie wód powierzchniowych w Kanale
Jamieński Nurt i Jeziorze Jamno w przedziale od poziomu
minimalnego MinPP= 0,14 m n.p.m. do poziomu maksymalnego MaxPP=
0,32 m n.p.m. za pomocą istniejących wrót sztormowych.
03.06.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania.
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Roberta Chciuka, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego –
Kanału Piękna Góra.
31.05.2019 więcej
Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy.
Obwieszczenie o złożeniu przez Pana Krzysztofa Romana –
Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku, pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie, wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy w przedmiocie wydania przez Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej decyzji z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak:
DOK.DOK3.9700.90.2018.KPS, udzielającej pozwoleń wodnoprawnych
na: usługi wodne i szczególne korzystanie z wód
powierzchniowych rzeki Nogat na stopniach hydrotechnicznych w
Białej Górze, Szonowie, Rakowcu oraz Michałowie; korzystanie z
wód rzeki Nogat do celów energetyki wodnej przez MEW w
Szonowie oraz MEW w Michałowie; przerzut wód z rzeki Wisły
do rzeki Nogat oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
do wód rzeki Nogat.
29.05.2019 więcej
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w prowadzonym
postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługi wodne – piętrzenie wód powierzchniowych rzeki
Wiercica istniejącym jazem w km 18 400 oraz retencjonowanie wód
powierzchniowych w zbiorniku wodnym „Julianka”, w m.
Zalesice, gm. Przyrów..
29.05.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego
przez Pana Jana Bartczaka – Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole,
postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i rozbiórkę urządzeń
wodnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:
„Regulacja Kanału Lubiny, gmina Koło”, udzielonego
Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Poznaniu decyzją Starosty Kolskiego z dnia 09.05.2016 r., znak:
OŚ.6341.12.2016.
28.05.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
28.05.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Katarzynę
Budzianowską, postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach
realizacji Projektu unijnego 2.1-25 „Przywrócenie ciągłości
morfologicznej rzeki Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej,
Dzikiej Orlicy”, gm. Otmuchów, gm. Paczków, pow. nyski, woj.
opolskie.
17.05.2019 więcej
Informacja o braku sprzeciwu
INFORMACJA W związku ze złożonym zgłoszeniem
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego
przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie – Panią Katarzynę
Biegun, z dnia 25.03.2019 r., skorygowanego w dniu 12.04.2019 r.,
o zamiarze wykonania udrożnienia koryta rzeki Wisły w km 76
650 – 76 850 brzeg prawy i odmulenia awanportu górnego i
dolnego śluzy stopnia wodnego Dąbie w km 80 750 – 81 050 wraz
z zasypaniem wyrwy w brzegu i dnie rzeki Wisły w km 84 800 –
85 000 brzeg prawy, materiałem pochodzącym z udrożnienia,
lokalizacja robót w m. Kraków, pow. Kraków, woj.
małopolskie, informuję, że zgodnie z art. 122 c § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) dalej „Kpa” w
związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 i art. 397 ust. 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz.
2268 z późn. zm.) wnioskodawca został zawiadomiony o braku
wniesienia sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia (zawiadomienie z
dnia 30 kwietnia 2019 r.). W dniu 6 maja 2019 r. organ
doręczył dokonującemu zgłoszenie zawiadomienie o braku
wniesienia sprzeciwu, wobec tego zgodnie z art. 122c § 1 Kpa w
dniu doręczenia tego zawiadomienia nastąpiło milczące
załatwienie sprawy.
13.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się