Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana
Longina Jankowskiego – Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem, w
zakresie: wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych
materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, wykonywanego
w ramach obowiązków właściciela wód. Prace będą miały
na celu udrożnienie koryta rzeki Czarnej w km 10 150 ÷11 370
oraz 21 300 ÷ 23 350, polegające na usunięciu powstałego na
dnie rzeki zamulenia. Planowane działania będą prowadzone w
km 10 150 ÷ 11 370 na terenie miasta Marki, Wołomin oraz w
obrębie Nadma w gminie Radzymin, obrębie Czarna, obrębie
Duczki, obrębie Lipiny Nowe w gminie Wołomin oraz w km 21 300
÷ 23 350 w obrębie Lipiny Nowe, obrębie Stare Lipiny, obrębie
Mostówka w gminie Wołomin, na odcinku o łącznej długości
3270 m.
19.06.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Mariusza Nierebińskiego, postępowania w sprawie przedłużenia
terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku decyzją Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca 2016 r., znak:
WOŚ.II.7322.7.2016.ZdK na wykonanie urządzeń wodnych
stanowiących budowle przeciwpowodziowe, których celem jest
utrzymanie zabezpieczenia przed powodzią morską w ramach
inwestycji pn. „Karwieńskie Błota – przebudowa urządzeń
rozrządu wody", gm. Krokowa, m. Władysławowo, pow. pucki, woj.
pomorskie.
18.06.2019 więcej
Informacja o dokonanym zgłoszeniu wodnoprawnym
INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA WODNOPRAWNEGO. Na
podstawie art. 423 ust. 8 pkt. 1 w związku z art. 394 ust. 1 pkt
12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018
r., poz. 2268 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez
pełnomocnika – Pana Tomasza Wróblewskiego, w zakresie:
- wykonania urządzenia wodnego – przepustu na rowie
melioracyjnym o długości 10,0 m i średnicy 0,80 m pod drogą
wewnętrzną, wykonywanego w ramach inwestycji „Budowa suchego
zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku
Goworówka”, obręb 0018 Roztoki, gm. Międzylesie, pow.
kłodzki, woj. dolnośląskie. Data wpływu zgłoszenia:
14.06.2019 r.
18.06.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego
przez pełnomocnika Pana Roberta Chciuka – Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postępowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i
przebudowę wału przeciwpowodziowego oraz na wykonanie rowów
przywałowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę
Wychódźc – Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow.
płoński”.
14.06.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego
przez pełnomocnika Pana Roberta Chciuka – Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postępowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę i
przebudowę wału przeciwpowodziowego oraz na wykonanie rowów
przywałowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa
wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły chroniącego dolinę
Wychódźc – Wilkówiec, gm. Czerwińsk nad Wisłą, pow.
płoński”.
14.06.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu na wniosek Pani Lili Mikłaszewicz
postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r., znak:
DOW-W-I.7322.55.2017.KTB
12.06.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń
wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych,
regulację wód oraz kształtowanie nowych koryt cieków
naturalnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz
przez wały przeciwpowodziowe przewodów w rurociągach
osłonowych, usługi wodne polegające na piętrzeniu i
retencjonowaniu wód, szczególne korzystanie z wód, na
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko i nowych obiektów budowlanych w związku z
realizacją zadania pn. ,,Budowa suchego zbiornika Rzymówka na
rzece Kaczawa”, w pobliżu miejscowości: Rzymówka,
Łaźniczki, Wysocko, Kozłów, Rokitnica w gminie Złotoryja,
powiecie złotoryjskim, woj. dolnośląskim.
07.06.2019 więcej
Informacja o wniesieniu sprzeciwu
Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót
określonych w zgłoszeniu wodnoprawnym wniesionym przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, polegających na
prowadzeniu robót w wodach oraz innych robót, które mogą być
przyczyną zmiany stanu wód podziemnych obejmujących
odtworzenie korpusu 3 ostróg: ostroga 7/330 w 329,55 km; ostroga
5/330 w 329,28 km oraz ostroga 1/331 w 330,05 km wraz z
odtworzeniem zniszczonych ubezpieczeń brzegowych zlokalizowanych
na lewym brzegu rzeki Wisły, w gminie Solec nad Wisłą, w
miejscowości Kolonia Nadwiślańska na działkach nr: 1303/3 i
1303/4.
07.06.2019 więcej
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego.
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego wniesionego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie reprezentowane przez Panią Magdalenę Filipiak –
Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, w
zakresie: - wydobywania kamienia, żwiru, piasku,
innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód,
śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych,
wykonywanego w ramach obowiązków właściciela wód, na
działce nr 322 obręb 1 Nowe Miasto Nad Pilicą, gmina Nowe
Miasto nad Pilicą, powiat grójecki..
07.06.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, reprezentowanego przez Pana Jan Bartczaka – Dyrektora
Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i
obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzeń wodnych, regulację i szczególnego
korzystania z wód w ramach inwestycji pn. Regulacja kanału
Lubiny, gm. Koło”, udzielonego decyzją Starosty Kolskiego z
dnia 5 maja 2016 r., znak: OŚ.6341.12.2016.
04.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się