Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
wszczęcie na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, reprezentowanego przez Pana Witolda Bieleckiego,
postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie i
retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz
korzystanie z tych wód w zbiorniku retencyjnym „Ożanna”
zlokalizowanym na rzece pn. Złota Rzeka w miejscowości Ożanna,
gmina Kuryłówka, powiat leżajski, województwo podkarpackie.
25.03.2019 więcej
Obwieszczenie o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Obwieszczenie o wniesieniu przez Panów Józefa Kandziora i
Marcina Gałka wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej
decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z
dnia 16.01.2019 r. znak: DOK.DOK3.9700.42.2018.AZ
25.03.2019 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu całości materiału dowodowego i nowym terminie załatwienia sprawy.
Obwieszczenie o zgromadzeniu całość materiału dowodowego w
prowadzonym postępowaniu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa
Romana – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Nogat na stopniach
hydrotechnicznych w Białej Górze, Szonowie, Rakowcu oraz
Michałowie, korzystania z wód rzeki Nogat do celów
energetyki wodnej w MEW w Szonowie oraz MEW w Michałowie,
przerzut wód z rzeki Wisły do rzeki Nogat oraz odprowadzania
wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Nogat.
21.03.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu
postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
usługę wodną polegającą na piętrzeniu oraz retencjonowaniu
śródlądowych wód powierzchniowych w zbiorniku wodnym
„Próba” za pomocą zapory czołowej i budowli
przelewowo-upustowej w zaporze zlokalizowanej w km 16 200 rzeki
Żegliny (km wg dotychczasowej ewidencji, km 16 075 wg MPHP).
21.03.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Jerzego
Kołomaka postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na piętrzeniu oraz
retencjonowaniu śródlądowych wód powierzchniowych w zbiorniku
wodnym „Próba” za pomocą zapory czołowej i budowli
przelewowo-upustowej w zaporze zlokalizowanej w km 16 200 rzeki
Żegliny (km wg dotychczasowej ewidencji, km 16 075 wg MPHP).
21.03.2019 więcej
Obwieszczenie o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Obwieszczenie o wniesieniu w dniu 8 lutego 2019 r., przez Panią
Agnieszkę Jaskółę-Czogałę, wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy w przedmiocie wydania przez Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej decyzji z dnia 17 stycznia 2019 r., znak:
DOK.DOK3.9700.72.2018.LD, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
21.03.2019 więcej
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez
Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim – Panią
Magdalenę Filipiak, w zakresie wydobywania kamienia, żwiru,
piasku, innych materiałów z wód w związku z wykonywaniem prac
utrzymaniowych na obszarze starorzecza rzeki Pilicy, na działce
nr ewid. 322, obręb 1 Nowe Miasto nad Pilicą, pow. grójecki,
woj. mazowieckie.
20.03.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018
r., poz. 2096 z późn. zm.) dalej „Kpa” w związku z art.
220 ust. 9 i ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) Minister Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o wszczęciu na
wniosek Pana Jacka Smoczyńskiego postępowania w sprawie
ustalenia linii brzegu Kanału A na odcinku działek nr ew. 7,
127, 128, 129, obręb Nowy Szelków, gm. Szelków, pow. makowski.
20.03.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na
piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Przemszy w zbiorniku
wodnym Przeczyce, przywracającego pierwotne parametry
piętrzenia NPP=289,25 m n.p.m..
15.03.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, działającego przez pełnomocnika – Pana
Bogdana Biel, postępowania w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na:  szczególne korzystanie z wód polegające
na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzenia
umożliwiającego migrację ryb;  wykonanie urządzeń
wodnych polegające na:  budowie przepławki dwufunkcyjnej
„szczotkowej” umożliwiającej migrację ryb oraz spływy
kajakowe,  budowie koryta i gurtu kamiennego poniżej
umocnień kamiennych wypadu stopnia,  przebudowie
rurociągów drenarskich istniejącego ujęcia wody w km 21 506
biegu rzeki Skawy,  prowadzenie przez wody powierzchniowe
płynące rurociągów, tj.:  likwidację istniejącego
przejścia wodociągu w km 21 471 rzeki Skawy,  wykonanie
przejścia wodociągu w km 21 501 rzeki Skawy,  lokalizowanie
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów
budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. Budowa
przepławki przy stopniu w km 21 500 brzegu rzeki Skawy w
miejscowości Wadowice, gmina Wadowice, powiat wadowicki, woj.
małopolskie, realizowanej w ramach zadania pt. Odtworzenie
ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i
Skawy.
15.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się