Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o przywróconeniu biegu terminów prawnomaterialnych i terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
Obwieszczenie o przywróconeniu biegu terminów
prawnomaterialnych i terminów procesowych w postępowaniach
administracyjnych i sądowoadministracyjnych
25.05.2020 więcej
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z
późn. zm.) w związku z art. 220 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn.
zm.) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na
wniosek Pana Wiesława Olkuskiego, działającego w imieniu Pani
Marii Grocholskiej, w sprawie ustalenia linii brzegu potoku
Brzezińska Rzeka na odcinku działek ewidencyjnych nr 94/18 i
94/19, położonych w obrębie Pisary, gm. Zabierzów, pow.
krakowski, woj. małopolskie.
25.05.2020 więcej
Obwieszczenie o przywróconeniu biegu terminów prawnomaterialnych i terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
Obwieszczenie o przywróceniu biegu terminów w postępowaniach
administracyjnych i sądowoadministracyjnych w związku z
wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie
niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz.
875).
22.05.2020 więcej
Obwieszczenie o przywróconeniu biegu terminów prawnomaterialnych jak i terminów procesowych
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o
zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z
2020 r., poz. 875), zwanej „ustawą osłonową”, która
znowelizowała ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą COVID-19” - od dnia 24 maja
2020 r. przywrócony zostaje bieg terminów prawnomaterialnych
jak i terminów procesowych, w tym w postępowaniach
administracyjnych i sądowoadministracyjnych.
22.05.2020 więcej
obwieszczenie o COVID
obwieszczenie o COVID DOK.DOK3.9700.47.2019.LD
12.05.2020 więcej
Obwieszczenie - charakter wód - COVID-19
DOK.DOK3.974.5.2020.IM PW-123891 OBWIESZCZENIE W
związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.
U. z 2020 r. poz. 568) zmieniającej ustawę z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
COVID-19” oraz w związku z ogłoszeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w
wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w dniu 14 marca 2020 r. na
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020
r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), a następnie stanu epidemii w
dniu 20 marca 2020 r., na podstawie rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) -
bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych
nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 15zzs ustawy
COVID-19).
12.05.2020 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania DOK.DOK3.9703.1.13.2020.MB
08.05.2020 więcej
Obwieszczenie COVID-19 charakter wód Ozimek 2 DOK.DOK3.974.23.2020.US
Obwieszczenie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31
marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) zmieniającej ustawę z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą COVID-19” oraz w związku z ogłoszeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w dniu 14
marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), a następnie
stanu epidemii w dniu 20 marca 2020 r., na podstawie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 491)
08.05.2020 więcej
Obwieszczenie COVID-19 charakter wód Ozimek 1 DOK.DOK3.974.6.2020.US
Obwieszczenie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31
marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) zmieniającej ustawę z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą COVID-19” oraz w związku z ogłoszeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego w wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w dniu 14
marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), a następnie
stanu epidemii w dniu 20 marca 2020 r., na podstawie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 491)
08.05.2020 więcej
Obwieszczenie charakter wód Ozimek 2 DOK.DOK3.974.23.2020.US
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256
t.j.) dalej „Kpa”, w związku z art. 219 ust. 2b i ust. 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310 z późn. zm.) dalej „Prawo wodne”, Minister
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiadamia o
wszczęciu na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Ozimek,
postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia charakteru
wód położonych na działkach nr ew. 343, 344/2, 344/1, 345/2,
346, 347, 994, 916, 995 obręb Grodziec oraz działkach nr ew.
146/82, 147/82, 390/57, 196/84, 197/84, 85, 86, 358/87, 357/88,
326/89, 219/90, 325/90, 322/91 obręb Mnichus, gmina Ozimek,
powiat opolski, województwo opolskie.
08.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się